CO ZNAMENAJÍ STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?

Proč potřebujeme standardy?

  • Z programového prohlášení vlády vyplývá zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol.
  • Abychom mohli žáky na něco testovat, musíme vytvořit požadavky na to, co má žák konkrétně umět. Tyto požadavky nese už platný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je pro školy povinný. Nově připravené standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol.
  • Ze standardů budou vycházet autoři otázek pro testování žáků v 5. a 9. třídách.

Proč vůbec potřebujeme testovat?

Výsledky našich žáků ve výzkumech TIMSS a PISA 2009 poukazují na zhoršování výsledků našich žáků. Analyzuje to i zpráva společnosti McKinsey & Company. Testování žáků probíhá téměř v celé Evropě.

Co jsou to standardy?

Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy RVP ZV. Je to upřesnění, konkretizace z očekávaných výstupů RVP ZV - pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy i vzorová úloha.

Proč jen tři vyučovací předměty?

V první fázi tvorby standardů se tvořily pouze pro prioritní vzdělávací oblasti - matematická, čtenářská, jazyková. V případě cizího jazyka je angličtina vzor možného zpracování standardů pro cizí jazyk. V návaznosti na jednání ministra Josefa Dobeše se zástupci British Council, Goethe-Institutu v ČR a Francouzského institutu v Praze v srpnu 2011 byla zahájena příprava tvorby standardů i pro francouzský a německý jazyk.

Kdo standardy tvořil?

Především učitelé z praxe ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť. Pracovní skupiny vznikly v listopadu 2010.

Proběhla kolem standardů nějaká veřejná diskuze?

Ano. Dokonce dvoukolová, prostřednictvím webových stránek www.rvp.cz. Podle závěrů druhé části diskuze hodnotilo ve všech třech oblastech pozitivně standardy vždy více než 92 % pedagogů.

Přínos standardů?

Zkvalitnění základního vzdělávání, upřesnění výstupů RVP ZV, nastavení minimální laťky, co mají žáci v uzlových bodech základního vzdělávání umět. Podklad pro tvorbu testovacích otázek. RVP ZV říká, co má žák umět, standardy popisují, jak dobře to má umět.

Jsou standardy povinné?

Ano. Je to však pouze zpřesnění už nyní povinného rámcově vzdělávacího programu (RVP ZV).

Od kdy budou standardy platné?

Platné jsou po podpisu ministra a dnem, kdy budou k dispozici školám na webových stránkách MŠMT.

Musí školy měnit své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP)?

Školy si musí zkontrolovat své výstupy z RVP. Pokud těmto výstupům ŠVP vyhovuje, nemusí se nic měnit. Pokud ne, je třeba ŠVP upravit, přesněji řečeno, pokud v něm něco chybí, je třeba to doplnit.

Znamená to znovuzavedení povinných školních osnov?

V žádném případě. Místo povinných školních osnov mají školy své vlastní školní vzdělávací programy. Ty jim zůstanou, jen pokud v nich něco ze standardů chybí, budou to muset doplnit. Osnovy vymezují na úrovni školy, co se musí probrat v každém ročníku, zatímco standardy říkají školám, co má žák umět v uzlových bodech.

Jak se standardy liší od "doporučených osnov", které nedávno zveřejnil VÚP?

Doporučené osnovy jsou rozepsány pro jednotlivé ročníky ZŠ. Mají sloužit jako návod pro školy, které si neví rady se sestavením ŠVP.

Standardy pouze sjednocují a konkretizují výstupy pro 5. a 9. třídu. Tyto výstupy už existují - v rámci povinného RVP ZV, standardy tyto výstupy konkretizují a zpřesňují, nabízejí modelové úlohy. Standardy jsou určeny všem školám, zatímco doporučené osnovy jen školám, které se neumí poradit s ŠVP.

Jakou úroveň žáků standardy zjišťují?

Tyto standardy pouze minimální - základní úroveň toho, co žák na konci 5. a 9. ročníku musí umět.

Co se standardy dál?

V rámci individuálních projektů národních (IPN) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)předkládá Česká školní inspekce (ČŠI) projekt "Národní systém pro inspekční hodnocení vzdělávací soustavy", ve kterém se plánuje testování žáků 5. a 9. tříd. Součástí této aktivity je příprava testových úloh, jejichž obsahovým základem budou právě standardy.

Jak se využijí data získaná z testování 5. a 9. tříd?

Budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu ale i pro rodiče. Nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků.

 

Nahoru