OP Rozvoj lidských zdrojů období 2004-2006

LOGO ESF
Pro oblast školství a vzdělávání je klíčovým dokumentem Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), který je vypracován ve vazbě na prioritní osu 3 Rozvoj lidských zdrojů Národního rozvojového plánu. OP RLZ tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR na zkrácené programové období 2004 - 2006. OP RLZ vymezuje 4 priority a 10 opatření, které svým rozsahem pokrývají následující oblasti: aktivní politiku zaměstnanosti, integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, rovnost příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, rozvoj celoživotního učení , adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.      

Cíle OP RLZ

Globálním cílem OP RLZ je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje.

Analýza OP RLZ

OP RLZ je uveden analýzou ekonomické a sociální situace ČR, která je zasazena do evropského kontextu. Zmiňuje se o předchozí finanční pomoci EU v rámci programu Phare, odvolává se i na Národní plán zaměstnanosti. V další kapitole následuje popis rozvojové strategie ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V dokumentu je uveden i finanční plán mapující období 2000 - 2006 včetně odhadů adicionality (princip doplňkovosti). Jádrem OP RLZ je druhá kapitola, která popisuje strategické cíle a priority nezbytné pro smysluplný rozvoj oblasti lidských zdrojů.

OP PLZ pro školství a vzdělávání

Pro oblast školství a vzdělávání je důležitá především Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, která definuje opatření podporovaná z Evropského sociálního fondu. MŠMT se tak otevřela příležitost efektivněji a účinněji naplňovat strategické cíle rezortu (tj. zejména naplňování dvou strategických dokumentů: Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR a Dlouhodobého záměru a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR.)

  • Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
  • Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje
  • Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Opatření 3.1 a 3.2 jsou v gesci MŠMT, opatření 3.3 pak spravuje MPSV. Na celkové realizaci priority 3 se podílejí rovněž partneři na regionální úrovni.

Projekty, které vycházejí z OP RLZ a jeho dodatku (blíže specifikuje celý program) a zároveň splňují požadavky vyplývající z nařízení Evropského společenství a Evropské komise, se mohou ucházet o finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.

Kapitoly vztahující se k oblasti celoživotního vzdělávání

1.1.6 Rozvoj celoživotního učení

(mapuje situaci v současném školství a v oblasti vzdělávání)

1.2.3 Rozvoj celoživotního učení

(shrnuje nejvýznamnější strategické dokumenty v oblasti vzdělávání, které se staly východiskem i pro formulaci opatření)

2.2.3 Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

(popis a zdůvodnění Priority a všech opatření, které byly v jejím rámci definovány, vymezení operačních cílů, cílových skupin příjemců pomoci, aktivit, které budou podporovány, subjektů, které budou poskytovat služby cílovým skupinám)

Příloha 2

(Kontext situace ve vzdělávání v ČR, Organizace vzdělávacího systému v ČR, tabulky k analýze situace ve vzdělávání)


Aktuality sekce

 

 

Nahoru