Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2004-2005

Seznam povinné dokumentace 2004/2005

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení

č.j. 22 655/2003 II-2/1

Tiskopisy platné pro školní rok 2004/2005 a vysvědčení středních škol pro školní rok 2003/2004 dle § 38a zákona č. 29/1984 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 45b zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam dokumentace je každoročně aktualizován a uveřejňován ve Věstníku MŠMT ČR. Změny v textové části tiskopisů budou každoročně uváděny v Seznamu povinné dokumentace škol a v Kupních smlouvách SEVT. V případě nepodstatných změn zůstane evidenční číslo SEVT nezměněno a tiskopisy budou v platnosti do vyčerpání zásob, v případě zásadních změn dochází k přečíslování evidenčního čísla SEVT (změna poslední číslice) a tiskopisy s původním evidenčním číslem budou zrušeny.

Drobné odlišnosti jednotlivých verzí dokumentace škol je možné rozlišit podle data tisku, které je umístěno na 1. straně tiskopisu v úrovni objednacího čísla SEVT.

Rozdělení tiskopisů do tří oblastí

  1. Tiskopisy bez číselného označení - vedení dokumentace ukládá zákon, forma není určena(rozhodnutí o zařazení do sítě škol, školní řád, rozvrh hodin,...)
  2. Tiskopisy vzor SEVT -alternativní formou schválených tiskopisů SEVT jsou výstupy z počítače na kancelářský papír a tiskopisy ostatních vydavatelství za předpokladu, že bude dodržen schválený vzor SEVT. Platnost od školního roku 1998/99. (třídní knihy, třídní výkazy, protokoly,...)
  3. Tiskopisy vysvědčení - pouze na předtištěných formulářích SEVT

Počítačové zpracování třídních výkazů (gymnázia, SOŠ) a katalogových listů (ZŠ, SOU, OU, U) je možné za předpokladu, že bude paralelně vytvářena listinná kopie dokumentů a dodržena věcná shoda počítačového a ručního zpracování tiskopisů. Pro usnadnění tisku třídních výkazů (katalogových listů) je možné vytvořit každé pololetí souhrnnou tabulku hodnocení prospěchu a chování třídy a na závěr studia nebo při přestupu žáka na jinou školu doplnit jednotlivým žákům hodnocení prospěchu a chování.Tabulky hodnocení třídy se stanou součástí dokumentace a budou rovněž archivovány. Poznámky, které nebudou psány ručně, opatří třídní učitel parafou. Platnost od školního roku 1999/2000.

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech a § 8 zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nebudou tiskopisy škol a školských zařízení počínaje školním rokem 2001/2002 obsahovat údaj "národnost". Na formulářích, které "národnost" obsahují se tato kolonka nebude vyplňovat.

Seznam povinné dokumentace je doplněn o doporučené skartační znaky a lhůty, týkající se pouze vyplněných tiskopisů. Závaznost lhůt a znaků je dána dohodou mezi jednotlivými školami a příslušnými státními archivy. I nadále zůstává v platnosti Instrukce Ministerstva školství ze dne 13.června. 1986 č.j.18200/86-49, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravovaná národními výbory vztahující se i na další druhy dokumentace, související s činností škol.

Skartační znaky:

  • A - písemnosti trvalé dokumentární hodnoty, po uplynutí skartační lhůty se navrhnou k odevzdání do archivu
  • S - písemnosti, které nemají dokumentární hodnotu, po uplynutí skartační hlůty se navrhnou ke zničení
  • V - písemnost, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit, po uplynutí skartační lhůty budou znovu posouzeny a označeny znakem A nebo S

Skartační znak a lhůta S 3 u vysvědčení, diplomů, výučních listů, výpisů, osvědčení, potvrzení apod. se týká pouze nevyzvednutých vyplněných tiskopisů.

Ministerstvo školství zároveň oznamuje, že v Instrukci MŠ 18200/86-49, Příloha l - typový rejstřík pro skartaci tiskopisů se ruší ustanovení o archivaci žákovských knížek. Žákovské knížky se počínaje ukončením školního roku 2000/2001 nearchivují.

Vzory tiskopů povinné dokunentace škol a školských zařízení jsou uveřejněny na Internetových strán- kách MŠMT, v oddílech předškolní, speciální, základní, střední a vyšší odborné školství.

Seznam tiskopisů je zpracován celý ve formátu PDF.
Doplněk browseru ke čtení souborů ve formátu Acrobat PDF si můžete stáhnout zde.

Základní školy, zvláštní školy a pomocné školy

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ

S10

vzor

SEVT 49 210 0

třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ

S10

vzor

SEVT 49 230 0

třídní výkaz pro l. stupeň ZŠ

A45/S45

vzor

SEVT 49 211 0

třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ

A45/S45

vzor

SEVT 49 231 0

výpis z třídního výkazu pro l. stupeň ZŠ

S3

vzor

SEVT 49 239 0

výpis z třídního výkazu pro 2. stupeň ZŠ

S3

vzor

SEVT 49 240 0

výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy

S10

vzor

SEVT 49 121 0

katalogový list žáka pro l. stupeň ZŠ

S45

vzor

SEVT 49 211 1

katalogový list žáka pro 2. stupeň ZŠ

A45

vzor

SEVT 49 231 1

třídní kniha pro ZVŠ a PŠ

S10

vzor

SEVT 49 271 0

třídní výkaz pro ZVŠ a PŠ

A45/S45

vzor

SEVT 49 272 0

katalogový list žáka ZVŠ

A45

vzor

SEVT 49 276 0

katalogový list žáka ZVŠ - pokračování

A45

vzor

SEVT 49 277 0

katalogový list žáka PŠ

A45

vzor

SEVT 49 275 0

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru- obal

S10

vzor

SEVT 49 333 0

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka

S10

vzor

SEVT 49 333 1

přihláška ke studiu na střední škole, učilišti

vzor

SEVT 49 149 0

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři

vzor

SEVT 49 147 1

protokol o komisionální zkoušce pro ZŠ

S5

vzor

SEVT 49 203 0

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků - A4

S3

vzor

SEVT 49 186 1

docházkový sešit (pro ŠD a ŠK) pro nepravidelnou docházku žáků - A5

S3

vzor

SEVT 49 183 1

přehled výchovně vzdělávací práce ŠD a ŠK

S3

vzor

SEVT 49 185 1

rozvrh hodin podle tříd

S1

rozvrh hodin pro 1. stupeň

S1

rozvrh hodin pro 2. stupeň

S1

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

školní řád

A5

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad

V5

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní

A10/S10

vzor

SEVT 49 156 0

kniha úrazů

A5

vzor

SEVT 49 157 0

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ

S3

SEVT 49 212 0

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 s linkami

S3

SEVT 49 216 0

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - l list A4 bez linek

S3

SEVT 49 218 0

vysvědčení pro l. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4

S3

SEVT 49 217 1

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ

S3

SEVT 49 232 1

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - pro školy s rozšířenou výukou jazyků

S3

SEVT 49 233 0

vysvědčení pro 2. stupeň ZŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4

S3

SEVT 49 219 1

vysvědčení pro 1.a 2.stupeň ZŠ - slovní hodnocení dvoulist bez předepsaných předmětů A4

S3

SEVT 49 222 0

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - denní studium

S3

SEVT 49 220 0

vysvědčení o ukončení kurzu základního vzdělání - individuální studium

S3

SEVT 49 221 0

vysvědčení pro l.- 9. ročník ZVŠ

S3

SEVT 49 273 0

vysvědčení pro ZVŠ - slovní hodnocení - dvoulist A4

S3

SEVT 49 269 0

vysvědčení pro pomocnou školu

S3

SEVT 49 270 1

osvědčení o docházce do přípravného stupně pomocné školy

S3

SEVT 49 274 0

polská verze vysvědčení

S3

VZOR

vysvědčení o ukončení vzdělání poskytovaného pomocnou školou

S3

SEVT 49 270 0

další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními předpisy

Informace

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZvŠ, SpŠ (SEVT 49 243 1) - tiskopis vyřazen z povinné dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis zůstává i nadále.

Zápisový lístek pro žáka k docházce do ŠD a ŠK (SEVT 49 184 0) - tiskopis vyřazen z povinné dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis zůstává i nadále.


Základní umělecké školy

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

třídní kniha pro skupinové vyučování

S10

vzor

SEVT 49 367 0

třídní kniha pro individuální výuku-hudební obor

S10

vzor

SEVT 49 473 0

kmenový výkaz indiv. vyuč. žáků ke třídní knize pro indiv. výuku - tiskový papír

S10

vzor

SEVT 49 368 0

kmenový výkaz indiv.vyučovaných žáků ke třídní knize pro indiv. výuku - karton

S10

vzor

SEVT 49 368 1

výkaz žáků a vyučovaných hodin

S10

vzor

SEVT 49 477 0

katalog o průběhu studia - hudební obor

S10

vzor

SEVT 49 369 0

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - obal

S10

vzor

SEVT 49 480 1

katalog nastudovaných skladeb a veřejných vystoupení - vložka

S10

vzor

SEVT 49 481 1

katalog o průběhu studia - výtvarný obor

S10

vzor

SEVT 49 484 0

katalog o průběhu studia - taneční obor

S10

vzor

SEVT 49 485 0

katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor

S10

vzor

SEVT 49 487 0

přihláška na ZUŠ

S5

vzor

SEVT 49 365 0

protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách

S5

vzor

SEVT 49 478 0

rozvrh hodin podle žáků a vyučovaných předmětů

S1

školní řád

A5

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad

V10

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní

A10/S10 vzor

SEVT 49 156 0

kniha úrazů

A5

vzor

SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

vysvědčení

S3

SEVT 49 363 0

závěrečné vysvědčení

S3

SEVT 49 364 0

potvrzení (o návštěvě přípravného studia )

S3

SEVT 49 489 0


další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními předpisy

Gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, učiliště, centra odborné přípravy a integrované střední školy (studium denní a při zaměstnání)

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

třídní kniha - denní studium

S10

vzor

SEVT 49 331 0

třídní kniha - studium při zaměstnání

S10

vzor

SEVT 49 131 0

třídní kniha - obal

S10

vzor

SEVT 49 441 0

třídní kniha (dvojlist) - vložka

S10

vzor

SEVT 49 441 1

vložka do třídní knihy o probraném učivu - 4 hod.předmět

S10

vzor

SEVT 49 165 0

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - obal

S10

vzor

SEVT 49 333 0

záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru - vložka

S10

vzor

SEVT 49 333 1

třídní výkaz - obal

A45

vzor

SEVT 49 160 0

třídní výkaz - strany B,C,F,G

A45

vzor

SEVT 49 161 0

třídní výkaz - strany D, E

A45

vzor

SEVT 49 162 0

třídní výkaz žáka - podle počtu žáků ve třídě

A45

vzor

SEVT 49 163 0

vložka do třídního výkazu - podle počtu žáků ve třídě

A45

vzor

SEVT 49 164 0

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - a - obal

A45

vzor

SEVT 49 166 0

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - B - přehled o žácích

A45

vzor

SEVT 49 167 0

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - C - list žáka

A45

vzor

SEVT 49 168 0

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - D - změny stavu žáků

A45

vzor

SEVT 49 169 0

třídní výkaz - pro počítačové zpracování - E - učební plán

A45

vzor

SEVT 49 170 0

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - obal

A45

vzor

SEVT 49 190 0

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany B, C, F, G

A45

vzor

SEVT 49 191 0

třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany D,E

A45

vzor

SEVT 49 192 0

třídní výkaz pro víceletá gym.-třídní výkaz žáka (podle počtu žáků ve třídě)

A45

vzor

SEVT 49 193 0

třídní výkaz - obal (studium při zaměstnání)

A45

vzor

SEVT 49 132 3

třídní výkaz - vložka (studium při zaměstnání)

A45

vzor

SEVT 49 132 2

výpis z třídního výkazu (pro reparáty, opravné zkoušky a pod.)

S3

vzor

SEVT 49 171 0

přihláška ke studiu na střední škole, OU,U, praktické škole

S10

vzor

SEVT 49 149 0

přihláška ke studiu při zaměstnání na střední škole

S10

vzor

SEVT 49 148 1

přihláška k nástavbovému studiu

S10

vzor

SEVT 49 153 0

přihláška do studia na vyšší odborné škole

vzor

SEVT 49 152 0

přihláška ke studiu ve střední umělecké škole, konzervatoři

S10

vzor

SEVT 49 147 1

přihláška ke studiu na vysoké škole

vzor

SEVT 49 145 0

protokol o písemné maturitní zkoušce (na třídu)

S45

vzor

SEVT 49 256 0

písemná maturitní zkouška - obal (na žáka)

S45

vzor

SEVT 49 257 0

protokol o maturitní zkoušce - obal

S45

vzor

SEVT 49 258 2

protokol o maturitní zkoušce - vložka

S45

vzor

SEVT 49 258 3

praktická maturitní zkouška

S45

vzor

SEVT 49 264 0

protokol o maturitní zkoušce pro třídy gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce (pro jednotlivé žáky)

A45

vzor

SEVT 49 352 0

písemná maturitní zkouška pro česko-francouzské třídy

S45

vzor

SEVT 49 353 0

protokol o 1. části maturitní zkoušky pro třídy gymnázií s výukou vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce

A45

vzor

SEVT 49 354 0

protokol o závěrečné zkoušce - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 335 0

protokol o závěrečné zkoušce - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 336 0

protokol o komisionální zkoušce

S5

vzor

SEVT 49 261 0

kontrolní list o závěrečné zkoušce žáka v učebním oboru - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 456 0

protokol o závěrečných zkouškách žáků v učebních oborech - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 457 0

katalog - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 442 0

katalogový list - pokračování - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 442 1

katalogový list - pokračování - záznam třídního učitele - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 458 0

deník evidence odborného výcviku

S10

vzor

SEVT 49 452 0

evidence odborného organizovaného individuálním způsobem (na žáka)

S10

vzor

SEVT 49 453 0

práce a hodnocení žáka ve školních dílnách

S10

vzor

SEVT 49 322 0

rozvrh hodin třídní

S10

rozvrh hodin podle tříd

S1

protokol o přijímacím řízení

S1

školní řád

A5

záznamy z pedagogických nebo uměleckých rad

V5

potvrzení o přiznané ZPS nebo doporučení PPP nebo SPC na vzdělávání žáka ve speciální střední škole škole v důsledku jeho nepříznivého zdravotního stavu A10/S10
záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A10/S10 SEVT 49 156 0

kniha úrazů

A5

SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

vysvědčení - ročníkové pro gymnázia

S3

SEVT 49 252 2

vysvědčení - ročníkové pro víceletá gymn. s doložkou o získání základního vzdělání

S3

SEVT 49 251 0

vysvědčení - ročníkové denní studium - 16 předmětů

S3

SEVT 49 340 0

vysvědčení - ročníkové denní studium - 24 předmětů

S3

SEVT 49 340 1

vysvědčení - ročníkové - studium při zaměstnání - 16 předmětů

S3

SEVT 49 340 2

vysvědčení - studium jednotlivých vyučovacích předmětů

S3

SEVT 49 343 0

vysvědčení - ročníkové - nástavbového studium (pro absolventy 3letých uč.oborů)

S3

SEVT 49 345 0

vysvědčení - ročníkové - pro studijní a učební obory - studium při zaměstnání

S3

SEVT 49 346 0

vysvědčení - ročníkové - pro SOU

S3

SEVT 49 463 0

vysvědčení - ročníkové - pro OU, U

S3

SEVT 49 471 0

vysvědčení o vykonané zkoušce na SZŠ podle vyhl. 77/1981 Sb.,

S3

SEVT 49 524 1

polská verze ročníkových vysvědčení

S3

vysvědčení o maturitní zkoušce

S3

SEVT 49 338 5

vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-anglické, italské, francouzské, německé, španělské třídy) S3 SEVT 49 355 5
vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-francouské třídy) S3 SEVT 49 356 5
vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(česko-německé třídy) S3

SEVT 49 357 5
vysvědčení o maturitní zk.pro bilingvní gymn.(Rakouská škola) S3

SEVT 49 358 5

vysvědčení o maturitní zkoušce - pro střední umělecké školy

S3

SEVT 49 359 5

výuční list

S3

SEVT 49 465 5

vysvědčení o závěrečné zkoušce

S3

SEVT 49 339 5

závěrečné vysvědčení pro praktické školy

S3

SEVT 49 341 5

polská verze maturitního vysvědčení

S3

SEVT 49 360 5


další dokumentace pod písm. i, j, l § 38a novely školského zákona 138 Sb., stanovena jinými právními předpisy

Informace

Tiskopisům bilingvních gymnázií byla přidělena stálá objednací čísla, začínající číslicí 49 namísto průběžných čísel, která se každým rokem měnila. Platné tiskopisy z předcházejících let je možné použít do vyčerpání zásob.


Vyšší odborné školy (studium denní a při zaměstnání)

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

přihláška do studia na vyšší odborné škole

S10 vzor

SEVT 49 152 0

protokol o absolutoriu - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 406 0

protokol o absolutoriu - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 407 0

vysvědčení o absolutoriu

S3

SEVT 49 409 5

vysvědčení o absolutoriu - umělecké zaměření

S3

SEVT 49 416 5

diplom (absolutorium)

S3

SEVT 49 408 5

výkaz o studiu ve vyšší odborné škole

S3 vzor

SEVT 49 414 0

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A10/S10 vzor SEVT 49 156 0
kniha úrazů A5 vzor SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10Konzervatoře

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

třídní kniha pro individuální vyučování - obal

S 10

vzor

SEVT 49 761 0

třídní kniha pro individuální vyučování - vložka

S 10

vzor

SEVT 49 762 0

třídní kniha pro skupinové vyučování - obal

S 10

vzor

SEVT 49 763 0

třídní kniha pro skupinové vyučování - vložka

S 10

vzor

SEVT 49 764 0

třídní kniha a třídní výkaz pro taneční konzervatoř

A45

vzor

SEVT 49 787 0

třídní výkaz - hra na klavír

A45

vzor

SEVT 49 772 0

třídní výkaz - hra na varhany

A45

vzor

SEVT 49 772 1

třídní výkaz - hra na flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu

A45

vzor

SEVT 49 773 0

třídní výkaz - zpěv, populární zpěv

A45

vzor

SEVT 49 774 0

třídní výkaz - dirigování

A45

vzor

SEVT 49 774 1

třídní výkaz - skladba, skladba a aranžování populární hudby

A45

vzor

SEVT 49 774 2

třídní výkaz - hudebně dramatické umění

A45

vzor

SEVT 49 776 0

třídní výkaz - hra na housle, violu, violoncello, kontrabas a harfu

A45

vzor

SEVT 49 777 0

třídní výkaz - hra na akordeon,kytaru, cimbál, bicí nástroje,zobcovou flétnu

A45

vzor

SEVT 49 778 0

třídní výkaz pro taneční konzervatoř

A45

vzor

SEVT 49 781 0

protokol o zkouškách

A45

vzor

SEVT 49 771 0

protokol o maturitní zkoušce - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 560 0

protokol o maturitní zkoušce - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 561 0

protokol o absolutoriu - na žáka

A45

vzor

SEVT 49 562 0

protokol o absolutoriu - na třídu

A45

vzor

SEVT 49 563 0

vysvědčení ročníkové - denní studium

S3

SEVT 49 564 0

vysvědčení ročníkové - studium při zaměstnání

S3

SEVT 49 565 0

vysvědčení ročníkové - taneční konzervatoř

S3

SEVT 49 566 0

vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři s délkou studia 6 let (tanec 8 let)

S3

SEVT 49 567 5

vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři s délkou studia 6 let (tanec 8 let) S3 SEVT 49 568 5

vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři

S3

SEVT 49 569 5

diplom absolventa konzervatoře

S3 SEVT 49 570 5
záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A10/S10 vzor SEVT 49 156 0
kniha úrazů A5 vzor SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

Informace

Tiskopisům konzervatoříí byla přidělena stálá objednací čísla, začínající číslicí 49 namísto průběžných čísel, která se každým rokem měnila. Platné tiskopisy z předcházejících let je možné použít do vyčerpání zásob

Jazykové školy

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

přihláška ke státní jazykové zkoušce

S5

vzor

SEVT 49721 0

záznam o státní jazykové zkoušce

S45

vzor

SEVT 49 722 0

protokol o písemné části státní jazykové zkoušky

S45

vzor

SEVT 49 723 0

třídní kniha pro jazykové školy

S10

vzor

SEVT 49 724 0

vysvědčení o státní jazykové zkoušce

S3 vzor

SEVT 49 725 5

osvědčení o základní znalosti jazyka

S3 vzor

SEVT 49 731 0

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A10/S10 SEVT 49 156 0
kniha úrazů A5 SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10Státní zkušební komise při NUOV - státním těsnopisném ústavu v Praze

třídní kniha

S10 vzor SEVT

katalogový list

S45

vzor

VZOR

protokol o státní zkoušce

S45

vzor

VZOR

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji

S3

SEVT 92 563 8

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na stroji se zvýšenou rychlostí

S3

SEVT 92 560 0

vysvědčení o státní zkoušce z mistrovského psaní na stroji

S3

SEVT 92 559 0

vysvědčení o státní zkoušce z obchodní korespondence

S3

vysvědčení o státní zkoušce ze sekretářských prací

S3

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu

S3

SEVT 92 558 0

vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského těsnopisu se zvýšenou rychlostí

S3

SEVT 92 557 0

vysvědčení o státní zkoušce z komorního těsnopisu

S3

SEVT 92 556 0

vysvědčení o státní zkoušce ze stenotypistiky

S3

SEVT 92 555 0Předškolní zařízení

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

V10

přehled výchovné práce

S10 vzor

SEVT 49 177 0

přehled o docházce

S10

vzor

SEVT 49 178 0

evidenční list pro děti v mateřské škole

S10 vzor

SEVT 49 179 1

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A40/S10 SEVT 49 156 0
kniha úrazů A5 SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10

Informace: Přihláška do mateřské školy (SEVT 49 176 3) - tiskopis vyřazen z povinné dokumentace škol, protože použití nevyplývá ze zákona. V nabídce vydavatelství SEVT tiskopis zůstává i nadále.

Domovy mládeže

rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol

A10

osobní spis žáka

S10 vzor

SEVT 49 462 0

deník výchovné skupiny, platný od školního roku 1999/2000

S10

vzor

SEVT 49 461 1

přihláška do domova mládeže

S5

vzor

SEVT 49 070 1

denní záznam

S5

vzor

SEVT 49 071 0

záznam o školním úraze - těžké a smrtelné/ostatní A40/S10 SEVT 49 156 0
kniha úrazů A5 SEVT 49 157 0

protokoly a záznamy o provedených kontrolách

V10


Tiskopisy platné do vyčerpání zásob na škole

deník výchovné skupiny

S5 vzor

SEVT 49 461 0


Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy

oznámení o propuštění

vzor

SEVT 49 072 0

PaedDr. Jaroslav Müllner

náměstek ministryně skupiny

regionálního školství

Aktualizováno: 30.6.2004

Soubor ke stažení: ms-excel Seznampovdokum04_05.xls (typ: ms-excel, velikost: 101888B)

Článek je odkazem na dokument

http://www.msmt.cz/Files/HTM/Seznampovinnedokumentace2003_2004.htm