Zápis ze zasedání AK č. 01-01***

23.-24.1. 2001 Tuchlovice

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, Petr Hájek, Miroslav Tvrdý, František Šmahel, Tilman Berger, Vlastimil Juppa.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Pavel Šobra, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT,  František Ježek, Jan Bednář – RVŠ, Jiří Buriánek, Pavel Höschl, Ivan Bičík – PS AK, Ivan Wilhelm - předseda ČKR, Jiří Kotásek.

 

Omluvena: Marie-Elizabeth Ducreux.

 

Při projednávání žádosti o státní souhlas Vysoké školy psychosociálních studií v Praze, s.r.o., byli přítomni: Jiří Růžička, Olga Dostálová, Jana Šturzová, Jakub Zlámaný.

 

Program:

1)       Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů strojních fakult a technicky orientovaných fakult VA Brno

2)       Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů právnických fakult

3)       Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů lékařských fakult

4)       Žádost o státní souhlas Vysoké školy psychosociálních studií v Praze, s.r.o

5)       Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů pedagogických fakult

6)       Žádosti o akreditace studijních programů a oboru habilitačního řízení

7)       Různé, závěr.

 

 

ad1) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů strojních fakult a technicky orientovaných fakult VA Brno

 

AK na svém zasedání dala doporučení většině studijních programů předložených strojními fakultami veřejných vysokých škol a fakultami orientovanými na technické obory Vojenské akademie v Brně. Z diskuse, která schvalovací proceduru předcházela, vyplynuly poznámky platné buď obecně, nebo specificky pro technické obory. Souvisejí především se zaváděním studijních programů strukturovaného studia. Zdůrazňují potřebu v žádostech kvalifikovaně uvádět:

2.        Profil absolventů bakalářského studia, jejich uplatnění po absolvování, podmínky pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

3.        Podmínky, které umožňují pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech absolventům bakalářských studijních programů z jiných, příbuzných fakult v ČR.

4.        Zda absolvent strukturovaného studia – bakalářský studijní program + navazující studijní program – má stejnou odbornou úroveň jako absolvent dosavadního „dlouhého„ magisterského studijního programu.

5.        Vyjádření k celkové délce studia a zdůvodnit ji. (Akreditační komise předpokládá nevydávat pozitivní stanovisko ke studijním programům, podle kterých získání magisterského titulu cestou strukturovaného studia, tzn. absolvováním bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního programu, překročí standardní dobu 6 roků.)     

Studijní programy a případně jejich obory, které nejsou v dalším textu uvedeny, budou projednány na příštím zasedání AK.

Závěry a doporučení AK k jednotlivým žádostem strojních fakult a technicky orientovaných fakult VA Brno o reakreditace jejich SP

Fakulta letectva a protivzdušné obrany VA Brno

Na Fakultě letectva a protivzdušné obrany VA v Brně proběhla transformace studijních programů a změny struktury jejich oborů. Změny struktury i názvů oborů byly projednány kromě orgánů fakulty a školy i na Ministerstvu obrany ČR a Generálním štábu AČR.

b)       AK doporučuje udělit akreditaci:

1) bakalářskému studijnímu programu Letecká a raketová technika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia oborů

Letecká technika,

Raketová technika,

Letecký štábní,

Letištní technické zabezpečení,

Letecké technické a provozní zabezpečení,

Letový provoz,

Meteorologické zabezpečení,

Pilot vojenského letadla.

na dobu 3 roků.

2) navazujícímu magisterskému studijnímu programu Letecká a raketová technika se standardní dobou studia 2,5 roku v prezenční formě studia oborů

Letecká technika,

Raketová technika,

Letecký štábní,

Letištní technické zabezpečení,

Letecké technické a provozní zabezpečení,

Letový provoz,

Meteorologické zabezpečení,

Pilot vojenského letadla.

na dobu 3 roků.

3) magisterskému studijnímu programu Letecká a raketová technika se standardní dobou studia 5 roků v prezenční formě studia oborů

Letecká technika,

Raketová technika,

Letecký štábní,

Letištní technické zabezpečení,

Letecké technické a provozní zabezpečení,

Letový provoz,

Meteorologické zabezpečení,

Pilot vojenského letadla.

na dobu 5 roků.

4) doktorskému studijnímu programu Letecká a raketová technika se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Aerodynamika a mechanika letu,

Stavba a provoz letadel,

Letecké a speciální vozidlové motory,

Raketová technika,

Letový provoz,

Logistika vzdušných sil.

na dobu 4 roků.

b)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace (nepřijímat nové studenty) pro:

dosavadní studijní programy, kterými se staly podle zákona 111/1998 Sb. studijní obory uskutečňované podle zákona 172/1990 Sb.:

Letecký strojní,

Raketová technika,

Řízení, použití a zabezpečení letectva,

Letecký pilotní.

 

d)       AK doporučuje zrušit akreditaci pro:

 studijní doktorské programy

Vojenská letecká technika s obory                Aerodynamika a mechanika letu,

                                                                              Stavba a provoz letadel,

                                                                              Letecké a speciální vozidlové motory;

Vojenská logistika s oborem                           Logistika vzdušných sil;

Řízení a použití vojsk s obory                         Řízení a použití letectva,

                                                                              Řízení a použití PVO;

Vojenská technika, zbraně a munice s obory

                                                                              Přístrojová a automatizační technika výzbroje;

                                                                              Raketová technika,

a to vzhledem k doporučení udělení akreditace předchozím doktorským studijním programům.

 

d) AK přerušuje projednávání žádostí do doby dodání náležitostí podle § 4 odst. 4, písm. c) vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb. pro magisterský studijní program Letecká a raketová technika se standardní dobou studia 5,5 roku v kombinované formě studia oborů

Letecká technika,

Raketová technika,

Letecký štábní,

Letištní technické zabezpečení,

Letecké technické a provozní zabezpečení,

Letový provoz,

Meteorologické zabezpečení,

Pilot vojenského letadla.

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje VA v Brně zlepšit kvalifikační úroveň vědecko-pedagogických pracovníků a v souvislosti s tím zvýšit podíl profesorů a docentů při zabezpečování přednášek většiny oborů na Fakultě letectva a protivzdušné obrany. Podrobný přehled o kvalifikačním vývoji personálního obsazení všech kateder FL a PVO předloží vedení školy Akreditační komisi jako součást žádosti o prodloužení akreditace uvedených studijních programů.

V souvislosti s projednáváním žádostí VA v Brně o prodloužení studijních programů Fakulty letectva a protivzdušné obrany Akreditační komise doporučuje doplnit vnitřní předpisy školy o podmínky přechodu studentů z bakalářských studijních programů do navazujících magisterských studijních programů. 

 

Fakulta vojensko technická – druhů vojsk VA Brno

b)       AK doporučuje udělit akreditaci:

1) bakalářskému studijnímu programu Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia oborů

Dopravní a manipulační technika,

Zbraně a munice,

na dobu 6 roků,

oboru

Ženijní a stavební stroje.

na dobu 3 roků.

2) magisterskému studijnímu programu Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 5 roků v prezenční formě studia oborů

                Dopravní a manipulační technika,

Zbraně a munice,

                Přístrojová a automatizační technika výzbroje,

                Materiálové a technologické inženýrství,

Mechanika.

na dobu 10 roků,

oborů 

                Ženijní a stavební stroje,

                Hydraulické a pneumatické mechanizmy vojenské techniky,

na dobu 5 roků.

3) doktorskému studijnímu programu Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia i v kombinované formě studia oborů:

                Vojenská technika, zbraně a munice

                Dopravní stroje a zařízení

                Materiálové a technologické inženýrství

                Mechanika

Akreditaci udělit na dobu 8 roků.

 

b) AK přerušuje projednávání žádostí do doby dodání náležitostí podle § 4 odst. 4, písm. c) vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb. pro následující studijní programy:

1) bakalářský studijní program Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 3 roky

v kombinované formě studia oborů

                Zbraně a munice,

                Materiálové a technologické inženýrství – Zabezpečení jakosti vojenských dodávek.

2) navazující magisterský studijní program Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 3 roky v kombinované formě studia oboru

                Zbraně a munice.

3) magisterský studijní program Vojenská technika - strojní se standardní dobou studia 5 roků v kombinované formě studia oborů

                Dopravní a manipulační technika,

                Zbraně a munice.

 

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje VA v Brně zlepšit kvalifikační úroveň vědecko-pedagogických pracovníků a v souvislosti s tím zvýšit podíl profesorů a docentů při zabezpečování přednášek v oborech Ženijní a stavební stroje a Hydraulické a pneumatické mechanizmy vojenské techniky na Fakultě vojensko technické – druhů vojsk. Podrobný přehled o kvalifikačním vývoji personálního obsazení všech kateder FVT-DH předloží vedení školy Akreditační komisi jako součást žádosti o prodloužení akreditace uvedených studijních programů.

V souvislosti s projednáváním žádostí VA v Brně o prodloužení studijních programů Fakulty vojenskotechnické – druhů vojsk Akreditační komise doporučuje doplnit vnitřní předpisy školy o podmínky přechodu studentů z bakalářských studijních programů do navazujících magisterských studijních programů. 

 

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

a) AK doporučuje udělit akreditaci:

1) bakalářskému studijnímu programu Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Strojírenská technologie,

Technika tvorby a ochrany životního prostředí,

Aplikovaná mechanika,

Robotika,

Dopravní technika,

Technologie dopravy,

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení,

Konstrukce strojů a zařízení,

Technická diagnostika, opravy a udržování,

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

na dobu 6 roků.

2) navazujícímu magisterskému studijnímu programu

a) Strojní inženýrství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Strojírenská technologie,

Energetické stroje a zařízení,

Aplikovaná mechanika,

Automatické řízení a inženýrská informatika,

Dopravní technika a technologie,

Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory,

Konstrukční a procesní inženýrství

na dobu 4 roků.

Studijní program je určen absolventům stejného nebo oborově příbuzného bakalářského studijního programu FS VŠB-TU nebo bakalářského studijního programu oborově blízké fakulty jiné vysoké školy.

b) Strojní inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i kombinované formě studia oborů

Strojírenská technologie,

Energetické stroje a zařízení,

Aplikovaná mechanika,

Automatické řízení a inženýrská informatika,

Dopravní technika a technologie,

Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory,

Konstrukční a procesní inženýrství

na dobu 6 roků.

Studijní program je určen absolventům těch bakalářských studijních programů, jejichž oborové zaměření se významně liší.

 

b) AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace:

doktorského studijního programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční formě studia i v kombinované formě studia oborů:

Energetické stroje a zařízení,

Strojírenská technologie,

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení,

Stavba výrobních strojů a zařízení,

Ochrana životního prostředí v průmyslu,

Dopravní a manipulační technika,

Automatizace technologických procesů,

Dopravní technika a technologie,

Aplikovaná mechanika.

na dobu 6 roků,

u oboru 

 Části strojů a mechanizmů

na dobu 3 roků.

c)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace (nepříjímat nové studenty) pro:

dosavadní studijní  programy, kterými se staly podle zákona 111/1998 Sb. studijní obory uskutečňované podle zákona 172/1990 Sb.:

1)      bakalářský studijní program Strojírenství,

2)       magisterský studijní program Strojní inženýrství.

 

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje VŠB-Technické univerzitě Ostrava zvýšit počet i kvalitu publikačních aktivit Katedry výrobních strojů a konstruování a Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty strojní.   

 

Fakulta strojní TU Liberec

a) AK doporučuje udělit akreditaci:

magisterskému studijnímu programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 5 roků v prezenční i v kombinované formě studia oborů

                Aplikované mechanika,

Konstrukce strojů a zařízení

na dobu 10 roků,

oborů

Automatizované systémy řízení,

Strojírenská technologie,

Výrobní systémy

na dobu 5 roků.

 

b) AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace:

doktorského studijního programu

a) Strojní inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i kombinované formě studia oborů

                Aplikovaná mechanika,

                Výrobní systémy a procesy

na dobu 4 roků.

b) Stroje a zařízení se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oboru

                Konstrukce strojů a zařízení

na dobu 4 roků.   

c) Strojírenská technologie  se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oboru

                Strojírenská technologie.

na dobu 4 roků.

c) AK přerušuje projednávání žádostí o akreditaci:

1) bakalářského studijního programu Strojírenství se standardní dobou studia 3,5 roku v prezenční i v kombinované formě studia oborů

                Materiály a technologie,

                Stroje a zařízení,

Výrobní systémy.

2) navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

                Aplikované mechanika,

Automatizované systémy řízení,

Konstrukce strojů a zařízení,

Strojírenská technologie,

Výrobní systémy.

Důvodem přerušení projednávání žádosti je nutnost přepracovat studijní plány programů tak, aby získání magisterského titulu cestou strukturovaného studia, tzn. absolvováním bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studijního programu, nepřekročilo standardní dobu 6 roků. 

 

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje Technické univerzitě v Liberci zlepšit kvalifikační úroveň vědecko-pedagogických pracovníků. V souvislostí s tím zejména zvýšit podíl profesorů a docentů při zabezpečování přednášek oborů Výrobní systémy, Strojírenská technologie a Automatizované systémy řízení ve strojírenství. Podrobný přehled o kvalifikačním vývoji personálního obsazení jednotlivých kateder Fakulty strojní předloží vedení školy Akreditační komisi jako součást žádostí o prodloužení doby platnosti akreditace.

Akreditační komise doporučuje Technické univerzitě v Liberci, aby věnovala pozornost podstatnému zlepšení publikační aktivity pracovníků všech kateder Fakulty strojní v zahraničních recenzovaných časopisech. Přehled o vývoji této aktivity předloží vedení školy Akreditační komisi do 31.12.2003.

 

Fakulta strojního inženýrství VUT Brno

a) AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace:

2)       bakalářského studijního programu Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Strojírenská technologie,

Energetická a procesní zařízení,

Stavba strojů a zařízení,

Letecký provoz,

Materiálové inženýrství.

na dobu 6 roků,

oboru

Aplikovaná informatika a řízení

na dobu 3 roků.

4)       magisterského studijního programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 5 roků v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Stavba výrobních strojů a zařízení,

Strojírenská technologie,

Technika prostředí,

Přesná mechanika a optika,

Konstrukční a procesní inženýrství,

Tepelné a jaderné stroje a zařízení,

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení,

Letadlová technika,

Slévárenská technologie,

Aplikované mechanika,

Materiálové inženýrství,

Řízení jakosti,

Učitelství matematiky a technické mechaniky.

na dobu 10 roků,

oborů

Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství,

Dopravní a manipulační technika,

Technická aplikovaná ekologie,

Inženýrská informatika a automatizace,

na dobu 5 roků.

3) navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Stavba výrobních strojů a zařízení,

Strojírenská technologie,

Technika prostředí,

Přesná mechanika a optika,

Konstrukční a procesní inženýrství,

Tepelné a jaderné stroje a zařízení,

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení,

Letadlová technika,

Slévárenská technologie,

Aplikovaná mechanika,

Materiálové inženýrství,

Řízení jakosti,

Učitelství matematiky a technické mechaniky.

na dobu 6 roků,

oborů

Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství,

Dopravní a manipulační technika,

Technická aplikovaná ekologie,

Inženýrská informatika a automatizace

na dobu 3 roků.

4) doktorského studijního programu

a) Stroje a zařízení, obor Konstrukční a procesní inženýrství (rovněž v anglickém jazyce),

b) Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie (rovněž v anglickém jazyce),

c) Aplikované vědy v inženýrství, obor Inženýrská mechanika (rovněž v anglickém jazyce),

d) Soudní inženýrství, obor Soudní inženýrství (zajišťováno společně s Fakultou stavební, která je kmenovou fakultou; oborová rada je společná pro obě fakulty).

Prodloužení doby akreditace o 8 roků těchto programů se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia.

 

b) AK doporučuje udělit akreditaci:

1) bakalářskému studijnímu programu

programu Aplikované vědy v inženýrství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Konstrukce strojů,

Strojírenská technologie

na dobu 6 roků.

 

2) navazujícímu magisterskému programu

a) Strojní inženýrství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Stavba výrobních strojů a zařízení,

Technika prostředí,

Konstrukční a procesní inženýrství,

Tepelné a jaderné stroje a zařízení,

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení,

Letadlová technika,

na dobu 4 roků,

oborů

Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství,

Dopravní a manipulační technika,

Technická aplikovaná ekologie

na dobu 2 roků.

b) Strojírenská technologie se standardní dobou studia 2 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Strojírenská technologie,

Slévárenská technologie.

na dobu 4 roků.

c) Aplikované vědy v inženýrství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Přesná mechanika a optika,

Aplikovaná mechanika,

Materiálové inženýrství,

Řízení jakosti,

Mechatronika.

na dobu 4 roků,

oboru

Inženýrská informatika a automatizace

na dobu 2 roků.

b)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace (nepříjímat nové studenty) pro:

doktorský studijní program Kybernetika a řídící technika, obor Technická kybernetika.

Tento studijní program byl zajišťován ve spolupráci Fakulty strojního inženýrství VUT s Fakultou technologickou  VUT.  Vznikem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od 1. ledna 2001, jejíž součástí se stala i fakulta technologická, se změnilo personální zajištění programu.

 

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje Vysokému učení technickému v Brně zlepšit kvalifikační úroveň vědecko-pedagogických pracovníků tak, aby se zvýšil podíl profesorů a docentů při zabezpečování přednášek studijních oborů Automatizace, Informatika, Aplikovaná mechanika (zaměření Počítačové navrhování strojních soustav), Strojírenská technologie a průmyslový management, Dopravní a manipulační technika, Technická aplikovaná ekologie.

Přehled o kvalifikačním vývoji personálního obsazení pracovišť garantujících zajišťování  profilujících předmětů studijních plánů uvedených oborů předloží vedení školy Akreditační komisi při podávání žádostí o prodloužení akreditace, u studia Aplikovaná mechanika-Počítačové navrhování strojních soustav do 31.12.2003.      

 

 

Fakulta strojního inženýrství ČVUT Praha

V magisterském studijním programu došlo k integraci oborů. Obsah více oborů byl zahrnut do jednoho. Aby studenti mohli dokončit studium ve dříve zvoleném oboru, jsou tyto obory uvažovány jako zaměření studia, pro které si odpovídající studijní plán student vytvoří vhodnou volbou nabídnutých předmětů nebo individuálním studiem.

a) AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace:

doktorského studijního programu Strojní inženýrství (rovněž v anglickém jazyce) se standardní dobou studia 3 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Materiálové inženýrství,

Dopravní stroje a zařízení,

Výrobní stroje a zařízení,

Energetické stroje a zařízení,

Procesní technika a zpracovatelské systémy,

Strojírenská technologie,

Technika prostředí,

Biomechanika,

Přesná mechanika a optika,

Technická kybernetika,

Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí,

Termomechanika a mechanika tekutin.

Prodloužení doby akreditace na 8 let.

 

b) AK doporučuje udělit akreditaci:

1) bakalářskému studijnímu programu Strojírenství se standardní dobou studia 4 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Dopravní a manipulační technika,

Informační a automatizační technika,

Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika,

Výrobní technika,

Aplikovaná mechanika pro bakaláře

na dobu 8 roků.

2) magisterskému studijnímu programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 5,5 roků v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Technika životního prostředí,

Energetické stroje a zařízení,

Výrobní inženýrství,

Přístrojová a řídící technika,

Dopravní a manipulační technika,

Inženýrská mechanika a mechatronika,

Procesní inženýrství,

Výrobní stroje a zařízení,

Letadlová technika,

Biomedicínské a rehabilitační inženýrství,

Materiálové inženýrství    

na dobu 11 roků.

3) navazujícímu magisterskému studijnímu programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 2 roky v prezenční i v kombinované formě studia oborů

Technika životního prostředí,

Energetické stroje a zařízení,

Výrobní inženýrství,

Přístrojová a řídící technika,

Dopravní a manipulační technika,

Inženýrská mechanika a mechatronika,

Procesní inženýrství,

Výrobní stroje a zařízení,

Letadlová technika,

Biomedicínské a rehabilitační inženýrství,

Materiálové inženýrství    

 na dobu 4 roků.

 

c) AK doporučuje omezení platnosti akreditace (nepřijímat nové studenty) pro: dosavadní studijní programy, kterými se staly podle zákona 111/1998 Sb. studijní obory uskutečňované podle zákona 172/1990 Sb.:

1)      bakalářského studijního programu Strojírenství,

2)       magisterského studijního programu Strojní inženýrství.

 

 

ad2) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů právnických fakult

AK projednala žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů právnických fakult mimo právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž studijní program je akreditován do roku 2003. Projednání žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů Právnické fakulty ZčU v Plzni se pozastavuje do doby vyjasnění personálního zajištění. Žádosti o prodloužení platnosti akreditace bakalářských a doktorských studijních programů Právnické fakulty UK  v Praze a Právnické fakulty MU v Brně budou projednány na příštím zasedání AK.

Závěry pro Právnickou fakultu UK v Praze: 1) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda„, obor „Právo„ na 10 let.

2)AK souhlasí s udělením práva uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul JUDr. na dobu platnosti akreditace magisterského studijního programu.

Závěry pro Právnickou fakultu MU v Brně: 1) AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda„, obor „Právo„ na 10 let.

2)AK souhlasí s udělením práva uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul JUDr. na dobu platnosti akreditace magisterského studijního programu.

 

ad3) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace doktorských studijních programů lékařských fakult

AK projednala uvedené žádosti a přijala uvedené závěry. Důvodem pozastavení projednávání žádostí, které jsou v uvedených závěrech, jsou buď některé chybějící údaje nebo neodpovídající složení oborových rad (členů z fakulty která žádost předkládá je méně než externích). Doplnění údajů nebo úpravy složení oborových rad je nutné předložit AK nejpozději do konce května r. 2002, aby je bylo možné projednat do konce uvedeného roku, kdy skončí platnost akreditací udělených podle zákona č. 172/1990 Sb.

Závěry:

1) Akreditační komise doporučuje prodloužit platnost akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

lékařská biofyzika na dobu 8 let

anatomie, histologie a embryologie na dobu 8 let

vnitřní nemoci na dobu 8 let

onkologie na dobu 8 let

lékařská biologie na dobu 8 let

fyziologie a patologická fyziologie na dobu 8 let

lékařská mikrobiologie na dobu 8 let

patologie na dobu 8 let

pediatrie na dobu 8 let

psychiatrie na dobu 8 let

radiologie na dobu 8 let

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na dobu 8 let

lékařská farmakologie na dobu 8 let

stomatologie na dobu 8 let

lékařská chemie a biochemie dobu 8 let

dermatovenerologie dobu 8 let

sociální lékařství na dobu 8 let.

2) Akreditační komise doporučuje prodloužit platnost akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

lékařská farmakologie na 4 roky

lékařská biofyzika na 4 roky

lékařská imunologie na dobu 8 let

neurologie na dobu 8 let

radiologie na dobu 8 let

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na dobu 8 let

anatomie, histologie a embryologie na dobu 8 let

vnitřní nemoci na dobu 8 let

chirurgie na dobu 8 let

lékařská biologie na dobu 8 let

lékařská chemie a biochemie na dobu 8 let

fyziologie a patologická fyziologie na dobu 8 let

lékařská genetika na dobu 8 let

lékařská mikrobiologie na dobu 8 let

patologie na dobu 8 let

stomatologie na dobu 8 let

sociální lékařství na dobu 8 let.

3) Akreditační komise doporučuje prodloužit platnost akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Hradci Králové:

neurologie na dobu 4 let

vnitřní nemoci na dobu 8 let

radiologie na dobu 8 let

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na dobu 8 let

anatomie, histologie a embryologie na dobu 8 let

lékařská biofyzika na dobu 8 let

lékařská farmakologie na dobu 8 let

gynekologie a porodnictví na dobu 8 let

chirurgie na dobu 8 let

lékařská biologie na dobu 8 let

lékařská chemie a biochemie na dobu 8 let

fyziologie a patologická fyziologie na dobu 8 let

lékařská mikrobiologie na dobu 8 let

oční lékařství na dobu 8 let

patologie na dobu 8 let

lékařská imunologie na dobu 8 let

stomatologie na dobu 8 let

pediatrie na dobu 8 let

psychiatrie na dobu 8 let.

4) Akreditační komise doporučuje prodloužit platné akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Plzni:

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na 4 roky

anatomie, histologie a embryologie na 4 roky

lékařská farmakologie na dobu 8 let

gynekologie a porodnictví na dobu 8 let

otorinolaryngologie na dobu 8 let

fyziologie a patologická fyziologie na dobu 8 let

patologie na dobu 8 let

pediatrie na dobu 8 let

stomatologie na dobu 8 let

sociální lékařství na dobu 8 let

chirurgie na dobu 8 let

vnitřní nemoci na dobu 8 let

neurologie na dobu 8 let

dermatovenerologie na dobu 8 let

stomatologie na dobu 8 let.

5) Akreditační komise doporučuje prodloužit platnost akreditace těchto doktorských studijních programů Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové:

vojenské vnitřní lékařství na 4 roky

vojenská hygiena na dobu 8 let

vojenská chirurgie na dobu 8 let

lékařská mikrobiologie na dobu 8 let

epidemiologie na dobu 8 let

vojenská radiobiologie na dobu 8 let

toxikologie na dobu 8 let.

6) Akreditační komise doporučuje pozastavit projednávání akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

neurologie

gynekologie a porodnictví

chirurgie

7) Akreditační komise doporučuje pozastavit projednávání akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

gynekologie a porodnictví

psychiatrie.

8) Akreditační komise doporučuje pozastavit projednávání akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Hradci Králové:

otorinolaryngologie.

9) Akreditační komise doporučuje pozastavit projednávání akreditace těchto doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se sídlem v Plzni:

radiologie

lékařská mikrobiologie.

 

 

ad4) Žádost o státní souhlas Vysoké školy psychosociálních studií v Praze, s.r.o

AK projednala uvedenou žádost spolu se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu „Sociální politika a sociální práce„. Projekt byl představen zástupci žadatele a poté následovala diskuse.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Sociální politika a sociální práce„ na Vysoké škole psychosociálních studií v Praze, s.r.o.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole psychosociálních studií v Praze, s.r.o, k působení jako soukromá vysoká škola.

Zdůvodnění:

·         U studijního programu se projevuje rozpor mezi zařazením studijního oboru do programu se sociálně politickým a sociálně pracovním zaměřením a jeho obsahem akcentujícím psychologické zaměření;

·         studijní obor studijního programu je vnitřně nevyvážený, jeho struktura je nejasná, v psychologické části výrazně dominují výcviky na úkor hlubší teoretické přípravy;

·         není ujasněn profil absolventa;

·         personální zajištění výuky je nedostatečné, výuka je zajištěna pouze 4 učiteli v hlavním pracovním poměru, kteří by se mohli studentům trvale věnovat. Další vyučující působí na veřejných vysokých školách nebo jsou v důchodovém věku.

 

ad5) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijních programů pedagogických fakult

V úvodní diskusi bylo konstatováno:

¨    pedagogické fakulty byly již dvakrát hodnoceny AK, a to v letech 1993 až 1995 a následně pak v roce 1998. Personální a kvalifikační struktura se oproti výchozímu stavu v řadě oborů zlepšila. Přesto přetrvávají problémy, především v oblasti personálního zabezpečení, jako např. je obtížné udržet mladé schopné pracovníky na fakultě, problematické jsou možnosti habilitačního a jmenovacího řízení, protože většina pedagogických fakult (dále jen „PdF“) nemá práva nebo jen v omezené míře uskutečňovat habilitační a jmenovací řízení. To se projevuje dvojí tendencí: a) podstupovat řízení na jiných fakultách českých vysokých škol, b) v oborech, kde tato možnost není, hledat cestu na zahraničních (především slovenských) vysokých školách. Posledně zmíněná situace se týká některých oborových didaktik, zejména přírodovědných;

¨    došlo ke znatelnému posunu ve vybavenosti PdF, úspěšnější jsou rovněž v získávání grantů pro rozvoj vědy;

¨    značným problémem na PdF je zajištění nezbytných odborných praxí studentů.

V další části diskuse Jiří Mareš shrnul současné problémy spojené s reakreditacemi studijních programů (dále jen „SP“) na PdF do tří základních skupin:

1.     jedná se o reakreditaci SP a studijních oborů, jejichž těžiště je na PdF anebo na PdF je zabezpečována výuka jednoho aprobačního předmětu, zatímco druhý je zabezpečován jinou fakultou téže univerzity, tzn. existuje zde pak jistá provázanost zapojení odborníků nejen v úrovni PdF a přijatá rozhodnutí budou mít dopad i mimo PdF;

2.     na PdF se uskutečňuje celá řada nepedagogických SP a jejich oborů (převážně v úrovni bakalářského studia). Tyto SP mají na PdF své opodstatnění v případě, že jejich provozování podporuje kvalitu učitelských SP a motivuje učitele fakulty k odborné činnosti. Nepedagogické SP, jejichž podíl by neměl přesáhnout únosnou míru plní tyto funkce: a) jde o obory s posláním reedukačním, resocializačním, poradenským, b) jde o  obory, které umožňují udržet na PdF kvalitní odborníky, jejichž úvazek v učitelských SP nestačí k jejich vytížení, c) jde o obory, které umožňují v daném regionu plnit úlohu neexistujících filozofických, přírodovědeckých, příp. technicky zaměřených fakult, d) doplňují potřebu těch odborníků, na jejichž přípravu kapacitně nestačí tradiční univerzitní centra;

3.     učitelství pro střední školy není ze zákona svěřeno jedné skupině fakult a jiné skupině nikoli. Je proto potřebné stanovit určitá odborná kritéria, a to personálně-kvalifikační, personálně-oborová, výzkumná, publikační, prostorová a materiálně-technická, a pokud je daná fakulta splní, je možné ji učitelství pro střední školy v daném oboru svěřit. Přitom na PdF patří tyto SP k prestižním záležitostem fakulty, jejich existence přitahuje na PdF kvalifikovanější odborníky a kvalitnější studenty.

Před vlastním posuzováním jednotlivých žádostí se AK dohodla, že:

¨    vzhledem k nutnosti sjednocení postupu při posuzování žádostí o reakreditace SP zaměřených na učitelství pro střední školy se jejich projednávání odkládá, aby se tím vytvořil dostatečný prostor pro širší diskusi v AK a případně v jejich pracovních skupinách;

¨    projednávání žádostí u bakalářských a magisterských SP, které předpokládají uskutečňování studia v kombinované formě se přerušuje, a to do doby předložení náležitostí požadovaných vyhláškou č. 42/1999 Sb., § 4 odst. 3 a 4. Bližší požadavky mohou být specifikovány příslušnými členy AK. Výjimku tvoří obory výtvarné výchovy a hudební výchovy – případné doporučení je však vždy uvedeno u příslušného oboru;

¨    budou uvedena doporučení AK k udělení práva uskutečňovat rigorózní zkoušky u příslušného SP a jeho oboru. V ostatních případech se udělení práva uskutečňovat rigorózní zkoušky nedoporučuje;

¨    vzhledem k tomu, že v řadě případů bylo konstatováno, že pro zlepšení situace v příslušném SP a jeho oboru je nezbytné přijmout urychleně účinná opatření, jejichž realizace by se měla projevit v brzké budoucnosti, bude u těchto SP a případně u jejich jednotlivých oborů doporučeno, aby příslušná PdF podala žádost o reakreditaci tohoto SP v dostatečném časovém předstihu před ukončením platnosti akreditace podle § 98 zákona o vysokých školách, tj. v dostatečném termínu před 31.12.2002. Současné podklady k příslušnému SP a jeho oboru jsou AK brány jako informativní;

¨    vzhledem k obtížnosti posuzování některých žádostí bylo jejich projednávání AK odloženo. Důvody jsou: požadavky na další doplňující informace, přepracování podkladů pro jejich nepřehlednost nebo nepřesnost, apod.;

¨    pro přehlednost bude zápis ze zasedání AK obsahovat pouze ty SP a jejich obory, ke kterým AK již přijala konkrétní závěry, tzn. že buď doporučila reakreditovat nebo doporučila omezení akreditace nebo přijala záporné stanovisko nebo doporučila předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002;

¨    žádosti o akreditace nových SP nebo o rozšíření akreditace o nové studijní obory budou uvedeny v zápisu v části věnované této problematice i na jiných fakultách.  Rovněž je třeba připomenout, že se jedná o reakreditace, tj. nejsou uvedeny studijní programy a případně jejich obory, které byly akreditovány již po dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;

¨       doporučení AK budou uvedena pro jednotlivé obory, resp. aprobace. Tato doporučení se vztahují i na jejich případné vzájemné kombinace, tj. pro ty aprobace, které AK doporučila k prodloužení platnosti akreditace. Z toho důvodu také byla přijata zásada jednotné doby, na kterou se doporučuje akreditaci prodloužit;

¨       názvy některých studijních  programů, resp. oborů se na jednotlivých fakultách liší, zápis je však uvádí v jednom znění z důvodů zjednodušení; v rozhodnutí MŠMT však budou uvedeny názvy podle žádostí, pokud nebylo po dohodě s fakultami doporučeno jinak.

 

Závěry a doporučení AK k jednotlivým žádostem PdF o reakreditace jejich SP

PdF UK Praha

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Specializace v pedagogice

Učitel. pro mateř. školy

3

4

 

Bc.

Specializace v pedagogice

Sbormistrovství chrámové hudby

3

4

 

Mgr.

Speciální pedagogika

Učitel. na spec. školách

5

6

 

Mgr.

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4/5

6

st. doba se special. - 5 let

Mgr.

Psychologie

(původně Spec. pedagogika)

Psychologie a spec. pedag. (původně Spec. pedag. a psychologie)

5

6

změna názvu SP a oboru – těžiště oboru se přesunulo do psychologie, která je výborně zajištěna

Dr.

Pedagogika

Pedagogika

3

6

 

Dr.

Pedagogika

Spec. pedagogika

3

6

 

Dr.

Pedagogika

Didaktika matematiky

3

6

 

Dr.

Specializace v pedagogice

(původně Pedagogika)

Hudební teorie a pedag.

3

6

změna názvu SP – sjednocení s ostat. PdF;

též v komb. formě

Dr.

Psychologie

Pedag. psychologie

3

6

 

Dr.

Specializace v pedagogice (původně Teorie a dějiny výtvarných umění)

Výtvarná výchova (původně Teorie výtvar. výchovy)

3

6

změna názvu SP a oboru – sjednocení s ost. Pdf (lépe vystihuje povahu studia);

též v komb. formě

Dr.

Historické vědy

České a čsl. dějiny

3

3

 

b)     AK doporučuje předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002:

Typ SP

Název SP

Název oboru

Zdůvodnění

Mgr.

Učitelství pro SŠ

Tělesná výchova

spolupráci s FTVS převést na smluvní základ; dohodnout tak, aby nedocházelo k tříštění sil UK; výzkum zaměřit i na období adolescence

Mgr.

Učitelství pro SŠ

Rodinná výchova

přeprac. kurikulum – jednotící linii; změnit org. začlenění pracoviště (je pod kat. chemie)

c)     AK doporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. na dobu platnosti akreditace příslušného SP v uvedených oborech:

Státní rigorózní zkouška v oboru

Pro studijní obory akreditovaných magisterských SP

Pedagogika

Pedagogika předškol. věku, Učitelství pro ZŠ, Učitelství všeobec. předmětů pro SŠ

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika, Učitelství na spec. školách

Pedagogická psychologie

Psychologie a spec. pedagogika

d)     AK nedoporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr.:

Navrhovaná stát. rigor. zkouška

Odpovídající Mgr. SP a jeho obory

Zdůvodnění

Filozofie výchovy

neuvedeny

chybí stanovisko vedení PdF; nejasná návaznost na odpovídající Mgr. SP

Pedagogika předškolního věku

Pedagogika předškolního věku

vhodnější sjednotit pod obor Pedagogika, aby se nelišily nároky

Učitel. pro 1. stupeň ZŠ

Učitel. pro 1. stupeň ZŠ

dtto

Učitel. všeobec. vzděl. předmětů na ZŠ a SŠ

Učitel. pro ZŠ, Učitel. pro SŠ

dtto

 

 

PdF UP Olomouc

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – občanská výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – hudební výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. výtvar. výchovy pro ZUŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – přírodopis

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – technická a informační výchova

4

6

ruší se dosavadní obor Učitel. tech. výchovy pro 2.stupeň ZŠ

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – biologie a pěstitelství

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – rodinné výchovy

4

6

 

Mgr.

Speciální pedagogika

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ a spec. pedagogika

4

6

původně Uč. pro 2.st. spec. ZŠ a ZŠ – změna předpokládá užší propojení ZŠ a zvl. škol

Mgr.

Speciální pedagogika

Logopedie

4

6

 

Mgr.

Pedagogika

Pedagogika – sociální práce

5

6

dochází ke sjednocení názvů – místo soc. péče je soc. práce

Mgr.

Speciální pedagogika

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ a spec. pedagogika

5

6

původně Uč. pro zvl. Š a 1.stupeň spec. ZŠ - změna předpokládá užší propojení ZŠ a zvl. škol

Dr.

Pedagogika

Pedagogika

3

6

 

Dr.

Specializace v pedagogice (původně Pedagogika)

Hudební teorie a pedagogika (původně Teorie hudební výchovy)

3

6

upraven název SP a oboru sjednocení s ost. PdF;

též v komb. formě

Dr.

Speciální pedagogika

Spec. pedagogika

3

6

oddělen od Pedagogiky

b)     AK doporučuje předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002:

Typ SP

Název SP

Název oboru

Zdůvodnění

Mgr.

Vychovatelství

Vychovatelství

přepracovat koncepci a kurikulum; nutné zásadní změny

Mgr.

Pedagogika

Pedag. předškol. věku

přepracovat koncepci (Bc. a navaz. Mgr.) a kurikulum; nutné zásadní změny

Mgr.

Pedagogika

Pedagog. poradenství a škol. management

přeprac. kurikulum a změna názvu – nesourodé složky

Bc.

Spec. pedagogika

Spec. pedag. pro prac. nápravných zař.

opravit kurikulum, zvýraznit reedukační a resociál. aspekty, změnit název na Spec. ped. se zaměř. na penitenciární výchovu

c)     AK doporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. na dobu platnosti akreditace příslušného SP v uvedených oborech:

Státní rigorózní zkouška v oboru

Pro studijní obory akreditovaných magisterských SP

Pedagogika

Pedagogika, Učitel. pro ZŠ, Učitel. pro SŠ

Speciál. pedagogika

Logopedie, Učitel. pro spec. ZŠ

d)     AK nedoporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr.:

Navrhovaná stát. rigor. zkouška

Odpovídající Mgr. SP a jeho obory

Zdůvodnění

Vychovatelství

Vychovatelství

sjednotit pod oborem Pedagogika

Pedagog. s didaktikou učitel. pro 1.st. ZŠ

Pedagogika

dtto

Pedagog. s didaktikou předmětů pro SŠ

Pedagogika

dtto

 

 

PdF OU Ostrava

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

4

6

původní názvy pro 2. stupeň ZŠ a učňovské školy se doporučuje zúžit bez uč.š.

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– občanská výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– hudební výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– výtvarná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– křesťanská výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– tělesná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ– technická výchova

4

6

 

Mgr.

Vychovatelství

Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměř.

4

6

 

Dr.

Specializace v pedagogice

Hudební teorie a pedagogika

3

6

též v komb. formě

b)     AK doporučuje předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002:

Typ SP

Název SP

Název oboru

Zdůvodnění

Mgr.

Hudební umění

Umělecko-ped. studium – hudební zaměř.

nutné přepracovat zejména v části personálního zajištění; bližší podmínky budou stanoveny a PdF sděleny

 

 

PdF JčU Č. Budějovice

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport

3

4

 

Bc.

Elektrotechnika a inform.

Měřící a výpočetní tech.

3

4

 

Bc.

Aplikovaná informatika

Výpočetní technika

3

4

 

Bc.

Filologie

Aplik. filolog.: angl. jazyk a něm. jazyk pro hosp. a obchod. sféru

3

4

zlepšit personál. zabezp.; předložit do r. 2003 zprávu; AK doporučuje zjednodušení názvu

Bc.

Filologie

Aplik. filolog.: angl. jazyk a francouz. jazyk pro administrativu EU

3

4

zlepšit kvalifikační strukturu do r. 2003; AK doporučuje zjednodušení názvu

Bc.

Filologie

Aplik. filolog.: ruský jazyk a něm. jazyk pro hosp. a obchod. sféru

3

4

AK doporučuje zjednodušení názvu

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – německý jazyk

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – německý jazyk

5

6

nutno publikovat v odborných čas. s celostát. dosahem, zahájit Dr. studium u dvou prac., zlepšit o externí odborníky

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – anglický jazyk

5

6

zlepšit personální zajištění (za 2 roky předložit zprávu); posílit externisty u komisí pro SZZ

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – anglický jazyk

5

6

zlepšit personální zajištění (za 2 roky předložit zprávu); konat SZZ před externími odborníky

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – francouz. j.

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – občanská výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – hudební výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – přírodopis a pěstitelství

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – dějepis

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – fyzika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – technická výchova a výpočetní technika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ –výpočetní technika s elektrotechnikou

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – technická výchova

5

6

zlepšit personální zajištění

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – výpočetní technika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

5

6

personálně zajistit jednotlivé oblasti chemie, odborný růst mladých pracovníků; zlepšit přístup k informačním zdrojům

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – tělesná výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – zeměpis

4

4

zlepšit personální a finanční zajištění

Mgr.

Historické vědy

Kulturní historie

5

6

 

Dr.

Historické vědy

České dějiny

3

6

 

b)     AK doporučuje předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002:

Typ SP

Název SP

Název oboru

Zdůvodnění

Bc.

Aplikovaná matematika

Finanční matematika

zásadní nedostatky

 

 

 

 

c)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace pro:

Typ SP

Název SP

Název oboru

návrh

doporuč.

Zdůvodnění 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitelství pro 2.stupeň – španělský jazyk

omezení akreditace -  nepřijímat nové studenty

nedostatečné personální zajištění; zcela nedostatečná publ. aktivita; uvedený doc. není filolog

d)     AK doporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. na dobu platnosti akreditace příslušného SP v uvedených oborech:

Státní rigorózní zkouška v oboru

Pro studijní obory akreditovaných magisterských SP

České dějiny

Učitel. pro ZŠ – dějepis, Učitel. pro SŠ – dějepis

 

 

PdF Un. Hradec Králové

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

3

4

 

Bc.

Speciální pedagogika

Sociální výchov. péče o smyslově postižené

3

4

 

Bc.

Speciální pedagogika

Výchovná práce ve spec. zařízeních

3

4

 

Bc.

Fyzika

Fyzikálně-tech. měření a výpočetní technika

3

6

 

Bc.

Historické vědy

Archivnictví

3

3

 

Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální a charitativní práce

3

4

 

Bc.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

3

4

 

Bc.

Specializace v pedagogice

Sociální pedagogika

3

4

 

Mgr.

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

2

4

 

Mgr.

Vychovatelství

Sociální pedagogika

4

6

 

Mgr.

Vychovatelství

Vychov. se zaměř. na těl. výchovu a sport

4

6

 

Mgr.

Vychovatelství

Vychovatelství se zaměř. na etopedii

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – spec. pedag. mladšího školního věku

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – dramatická výchova a alternativní vzděl.

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – tělesná výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ – vlastivědná a přír. výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – tělesná výchova

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – fyzika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – hudební výchova

5

6

včetně komb. formy

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – výtvarná výchova

5

6

včetně komb. formy

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – biologie

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – občanská nauka

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

5

6

posílit odborný růst učitelů v oboru

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – dějepis

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – základy techniky

5

6

 

Dr.

Historické vědy

České a čsl. dějiny

3

4

 

b)     AK doporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. na dobu platnosti akreditace příslušného SP v uvedených oborech:

Státní rigorózní zkouška v oboru

Pro studijní obory akreditovaných magisterských SP

České a čsl. dějiny

Učitelství pro 2.stupeň ZŠ – dějepis, Učitelství pro SŠ – dějepis

c)     AK nedoporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr.:

Navrhovaná stát. rigor. zkouška

Odpovídající Mgr. SP a jeho obory

Zdůvodnění

Teorie vyučování tech. předmětům

Učitelství pro SŠ – základy techniky

počkat do doby, než budou první absolventi odpovídajícího nového Dr. SP

 

 

PdF TU Liberec

 

a) AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Pedagogika

Souběžné doplňkové pedagogické studium

4

5

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – dějepis

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – fyzika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – geografie

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – informatika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – občanská výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

5

6

doplnit výuku matematiky pro kombinaci s jiným neexaktním oborem, zlepšit logickou návaznost předmětů, posílit odborný růst učitelů v oboru

 

 

PdF UJEP Ústí n. Labem

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Aplikovaná informatika

Informační systémy

3

6

 

Bc.

Filologie

Ruský jazyk pro hosp. a obchod. sféru

3

4

zlepšit personál. zajištění – za 2 roky zpráva

Bc.

Fyzika

Počítač. model. ve fyzice a technice

3

4

 

Bc.

Historické vědy

Kult. histor. regionalist.

3

4

 

Mgr.

Historické vědy

Kult. histor. regionalist.

5

6

 

Mgr.

Fyzika

Počítač. model. ve vědě a technice

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ a spec. školy

5

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – tělesná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – zeměpis

4

6

za 2 roky předložit AK zprávu o personál. zabezp.

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

4

6

posílit počet a odborný růst učitelů v oboru, zlepšit věkovou strukturu

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – hudební výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – výtvarná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – technická výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – občanská výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – dějepis

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – biologie

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – český jazyk a liter.

4

8

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – něm. jazyk a liter.

4

6

 

b)     AK doporučuje předložit žádost znovu v dostatečném termínu před 31.12.2002:

Typ SP

Název SP

Název oboru

Zdůvodnění

Mgr.

Vychovatelství

Vychovatelství pro spec. zařízení

úprava názvu oboru; přeprac. kurikulum, personál. posílit spec. ped. disciplíny

c)     AK nedoporučuje udělit právo uskutečňovat rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr.:

Navrhovaná stát. rigor. zkouška

Odpovídající Mgr. SP a jeho obory

Zdůvodnění

Výtvarná výchova

Učitel. pro 2. stupeň ZŠ –výtvar. vých.; Učitel. pro SŠ –výtvar. výchova

odpovídající Dr. SP teprve zahájil; počkat než budou první absolventi

 

PdF ZčU Plzeň

a)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Bc.

Geografie

Ekonomická a regionální geografie

3

6

 

Bc.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Učitel. pro MŠ

3

4

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 1.stupeň ZŠ

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – tělesná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – fyzika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – biologie

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – matematika

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – zeměpis

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – technická výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – hudební výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – výtvarná výchova

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – dějepis

4

6

 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

4

6

posílit odborný růst učitelů oboru, zlepšit věkový průměr, zlepšit vybavení a přístup k informačním zdrojům,  za 2 roky zprávu o personál. zajištění

 

b)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace pro:

Typ SP

Název SP

Název oboru

návrh

doporuč.

Zdůvodnění 

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitelství pro 2.stupeň – občanská výchova

omezení akreditace -  nepřijímat nové studenty

nedostatečné personální zabezpečení

 

PdF MU Brno

Vzhledem k tomu, že podklady byly po dohodě s vedením MU Brno zaslány později, projednala AK prozatím pouze doktorské SP.

b)     AK doporučuje prodloužení platnosti akreditace pro prezenční formu:

Typ SP

Název SP

Název oboru

St. doba

Akred.

(roky)

Další závěr /zdůvodnění /poznámka

Mgr.

Učitelství pro ZŠ

Učitel. pro 2.stupeň ZŠ – chemie

4

6

posílit počet a odborný růst učitelů oboru, zlepšit věkový průměr, zlepšit laboratorní zázemí

Dr.

Pedagogika

Pedagogika

3

6

 

Dr.

Specializace v pedagogice

(Původně Teorie a dějiny výtvarných umění)

Výtvarná výchova

(Původně Výtvarná výchova – teorie a tvorba)

3

6

úprava názvu obdobná jako na jiných PdF s tímto SP

b)     AK doporučuje omezení platnosti akreditace pro:

Typ SP

Název SP

Název oboru

návrh

doporuč.

Zdůvodnění 

Dr.

Kinantropologie

Kinantropologie

omezení akreditace -  nepřijímat nové studenty

neodpovídající soubor školitelů; značný počet doktorandů na 1 školitele; nedostatečné nároky na disertační práce;

nedopstateč. VVČ,

nedostateč. publ. čin. v renomovaných zahr. časopisech

 

 

ad6) Žádosti o akreditace studijních programů a oboru habilitačního řízení

Projednávání všech žádostí o akreditaci bakalářských a magisterských studijních programů s kombinovanou formou studia se pozastavuje do doby dodání náležitostí podle §4 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 42/1999Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, zejména studijní plán, metodiku výuky a seznam studijních pomůcek, které mají být v této formě používány; členové Akreditační komise posuzující konkrétní žádost si podle potřeby mohou vyžádat další náležitosti podle zmíněné vyhlášky, např. ukázky studijních pomůcek.

 

A)doktorské

UP Olomouc, Lékařská fakulta

Otorinolaryngologie

Závěr: Akreditační komise doporučuje udělit akreditaci doktorského studijního programu Otorinolaryngologie na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na dobu 8 let.

MU Brno, Fakulta filozofická

Filologie             

obor: Teorie areálových studií

Forma prezenční a kombinovaná.    

Projednávání bylo přerušeno, vzhledem k názvu oboru žádost musí posoudit více pracovních skupin.

MU Brno, Přírodovědecká fakulta

Matematika        

Obory: Vědecko-technické výpočty

Algebra, teorie čísel a matematická logika

Geometrie, topologie a globální analýza

Obecné otázky matematiky

Pravděpodobnost a matematická statistika

Akreditace rozšíření o nové obory.

Projednávání bylo přerušeno, je nutné vyjasnit některé nejasné formulace žádosti.

 

UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká           

Matematika

Obor: Geometrie

Projednávání bylo přerušeno; žádost o odlišnou změnu názvu oboru oproti původní žádosti musí podepsat rektor.

 

MZLU Brno, Fakulta lesnická a dřevařská, akreditace rozšíření na Ústav ekologie krajiny AV ČR

Ekologie

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Ekologie„, uskutečňovaného Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, o Ústav ekologie krajiny AV ČR v Českých Budějovicích na dobu platnosti akreditace tohoto programu na uvedené fakultě.

 

B) magisterské

SU Opava, Fakulta filozoficko-přírodovědecká            

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

obor: Tvůrčí fotografie    

Filologie

obor: Čeština

Historické vědy  

obor: Historie - muzeologie

Informatika

obor: Informatika a výpočetní technika

Vše navazující magisterské SP, forma studia prezenční.

Závěr: AK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Informatika„, obor „Informatika a výpočetní technika„ na Fakultě filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

U ostatních žádostí bylo projednávání přerušeno, příslušné pracovní skupiny si vyžádají další podklady.

UK Praha, 1.lékařská fakulta

Ošetřovatelství   

Obor: Ošetřovatelství se zaměřením na pedagogiku

Forma prezenční a kombinovaná.    

Projednávání bylo přerušeno, chybí stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.

 

Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií

Učitelství pro základní školy

obor: Učitelství anglického jazyka

Forma studia prezenční, žádost o prodloužení akreditace.

Závěr: AK souhlasí s prodloužením akreditace magisterského studijního programu „Učitelství pro základní školy„, obor „Učitelství anglického jazyka„, uskutečňovaného Ústavem jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice, na dobu 6 let s tím, že po zřízení fakulty humanitních studií bude akreditace udělena pro tuto fakultu. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 5 let.

 

C) bakalářské

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Aplikovaná informatika

obor: Aplikovaná informatika

Forma prezenční a kombinovaná.    

Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Aplikovaná informatika„, obor „Aplikovaná informatika„ na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na dobu 4 let. Forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky.

 

UP Olomouc, Fakulta filozofická     

Filologie             

obor: Polština se zaměřením na cestovní ruch s intenzivní výukou cizích jazyků

Forma prezenční a kombinovaná.

Projednávání bylo přerušeno, vzhledem k zaměření oboru musí žádost posoudit i pracovní skupina pro ekonomické obory.

 

D) obor habilitačního řízení

UK Praha, 1.lékařská fakulta

Tělovýchovné lékařství

Projednávání bylo přerušeno, žádost je třeba doplnit podle pokynů pracovní skupiny pro lékařské obory.

 

ad7) Různé:

·         Pavel Šobra upozornil AK na nutnost zohlednit při posuzování jednotlivých žádostí v AK zákon o ochraně osobních údajů.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí a pověřila Alenu Winterovou, aby připravila aplikaci tohoto zákona pro potřeby práce komise.

·         prof. Kotásek seznámil AK s hlavními tezemi Bílé knihy.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

·         změny ve složení pracovních skupin:

- doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr., FF UK rezignuje na členství v pracovní skupině pro filozofii, teologii a religionistiku;

- doplnění pracovní skupiny pro sociologii a politologii: doc. PhDr. Libor Musil, CSc., FSS MU Brno;

- změny v pracovní skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii:

členství ukončili prof. Adolf Melezinek, prof. Jan Hora a prof. Jiří Hoskovec, skupina bude doplněna o 2 členy: prof. PhDr. Zdenka Heluse, DrSc., PdF UK a doc. PhDr. Hanu Kantorkovou, CSc., PdF OU;

Závěr: AK souhlasí s výše uvedenými změnami ve složení pracovních skupin.

·         AK diskutovala o připravované novele zákona o vysokých školách v souvislosti s navrhovanou standardní dobou studia navazujícího magisterského studijního programu nejméně jeden a nejvýše  tři roky. V diskusi zaznělo, že roční standardní doba takového navazujícího programu neumožní, aby student získal dostatečné teoretické znalosti a současně vypracoval diplomovou práci, v níž by prokázal zvládnutí aplikace získaných poznatků a schopnost tvůrčí práce.

Závěr: AK je přesvědčena, že standardní doba studia navazujícího magisterského studijního programu by měla být nejméně dva a nejvýše  tři roky.

·         tajemník požádal AK o vyjádření, zda na akreditaci bakalářského studijního programu VOŠIS v Praze podle § 81 zákona o VŠ je možno pohlížet i jako na předběžné akreditační řízení studijního programu pro případné budoucí zřízení  samostatné neuniverzitní veřejné vysoké školy.

Závěr: AK nepožaduje v rámci přípravy případného zřízení veřejné neuniverzitní vysoké školy na bázi VOŠ informačních služeb Praha další informace, než které byly předloženy v souvislosti s akreditačním řízením podle §81 zákona o VŠ. V případě zřízení této vysoké školy bude postupovat v souladu s § 79 zákona o vysokých školách.