Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 01-02

22. až 23. ledna 2002, Brandýs nad Labem

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, František Šmahel, Vlastimil Juppa, Marie-Elizabeth Ducreux, Tilman Berger, Miroslav Tvrdý.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT, Jan Bednář – RVŠ, Libor Musil, PS AK pro sociologii a politologii.

 

Omluveni: Petr Hájek, Petr Kratochvíl.

 

Při projednávání žádosti Vysoké školy politických a společenských věd Kolín (s.r.o.) byli přítomni: Ludmila Bílá, Vladimír Srb, Vladimír Prorok.

Při projednávání žádosti o zřízení Fakulty sociálních studií Univerzity Hradec Králové byli přítomni: Pavel Cyrus, Peter Mikulecký, Blahoslav Kraus, Pavel Bradík.

Při projednávání žádosti Vysoké školy ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s) byli přítomni: Antonín Leitner, Štěpánka Grohová, Soňa Štrynclová.

Při projednávání žádosti VOŠ Jihlava byli přítomni: Ladislav Jirků, Alois Kružík, Stanislav Stuhl.

Při projednávání žádosti Vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o) byli přítomni: Karel Strnad, Marie Heská.

 

Program:

1)       Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů

2)       Žádost o státní souhlas Vysoké školy politických a společenských věd Kolín (s.r.o)

3)       Žádost o zřízení Fakulty sociálních studií Univerzity Hradec Králové

4)       Žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s)

5)       Žádost o akreditaci studijních programů VOŠ Jihlava

6)       Žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o)

7)       Diskuse na téma minimální standardy, kmenové obory vzdělávání ve filologii

8)       Různé, závěr.

                              

ad1) Akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů       

AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o akreditace rozšíření a akreditace nových studijních programů, resp. studijních oborů závěry, uvedené v tabulkách:

A-doporučení AK, číslo znamená dobu v letech, na níž AK akreditaci doporučuje.

 

 

Název programu

Žádost

Typ

Forma

St.d.

Název oboru

Stanovisko, doporučení

JU České Budějovice

 

 

 

 

 

 

teologická f.

 

 

 

 

 

 

Humanitní studia

akred

NMgr.

K

2

Pastoračně sociální asistent

A3

Humanitní studia

reakre

Bc.

P,K

3

Pastoračně sociální asistent

A4

Humanitní studia

reakre

Mgr.

P,K

5

Pastoračně sociální asistent

A6

Humanitní studia

rozšíř

Bc.

P,K

3

Pastorační asistence

A6

Humanitní studia

rozšíř

Mgr.

P,K

5

Pastorační asistence

A10

Humanitní studia

rozšíř

NMgr.

K

2

Pastorační asistence

A4

Učitelství pro střední školy

reakre

Mgr.

P

5

Učitelství náboženství a etiky

A2 V souladu s §85 odst. 1 zákona o VŠ AK doporučuje odstranění vážných nedostatků: zlepšit personální zajištění; zlepšit vědecko-výzkumnou činnost; upravit kurikulum.

Vychovatelství

reakre

Mgr.

P

5

Pedagogika volného času

A2 dtto

zemědělská f.

 

 

 

 

 

 

Ekonomika a management

reakre

Bc.

K

3

Účetnictví a finanční řízení podniku

A3 + Omezení akreditace. Zdůvodnění: Pomůcky pro distanční část studia jsou nevyhovující.

 

MU Brno

 

 

 

 

 

 

filozofická f.

 

 

 

 

 

 

Filologie

rozšíř

Dr.

P,K

3

Teorie areálových studií

A4 AK doporučuje rozšířit oborovou radu o profesory a docenty též z pracovišť mimo MU v Brně.

f. sportovních studií

 

 

 

 

 

 

Kinantropologie

akred

Dr.

P,K

3

Kinantropologie

A4 Kontrola při projednávání žádostí o prodloužení akreditace stud. programů sportovně zaměřených fakult v tomto roce.

Tělesná výchova a sport

akred

Bc.

K

3

Speciální edukace bezpečnostních složek

A4

Tělesná výchova a sport

akred

Bc.

K

3

Tělesná výchova a sport

A4

Tělesná výchova a sport

akred

NMgr.

K

2

Tělesná výchova a sport

A4

lékařská f.

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

akred

Bc.

P

3

Všeobecná sestra

A4

 

OU Ostrava

 

 

 

 

 

 

pedagogická f.

 

 

 

 

 

 

Specializace v pedagogice

reakre

Bc.

K

3

Informační technologie ve vzdělávání

A4

 

UK Praha

 

 

 

 

 

 

filozofická f.

 

 

 

 

 

 

Filologie

reakre

Bc.

P,K

3

Mongolistika

AK navrhuje odnětí akreditace. Zdůvodnění: neujasněný vztah k NMgr studiu (zvl. pokud jde o profil absolventa).

Filologie

reakre

Bc.

P,K

3

Vietnamistika

AK navrhuje odnětí akreditace. Zdůvodnění: neujasněný vztah k NMgr studiu.

Filologie

reakre

Dr.

P,K

3

Matematická lingvistika

A8

1.LF

 

 

 

 

 

 

Specializace ve zdravotnictví

akred

NMgr.

P

2

Zdravotnická technika a informatika

A3

 

UP Olomouc

 

 

 

 

 

 

lékařská f.

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelství

akred

NMgr.

P

2

Všeobecná sestra

A3

Ošetřovatelství

rozšíř

Bc.

P

3

Porodní asistentka

A4

PdF

 

 

 

 

 

 

Pedagogika

rozšíř

Bc.

K

3

Pedagogická informatika pro mistry odborného výcviku

AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění: Koncepční neujasněnost, nedostatečné zastoupení informatických předmětů.

 

VA Brno

 

 

 

 

 

 

FLPVO

 

 

 

 

 

 

Letecká a raketová technika

reakre

Bc.

K

3,5

Letecká technika

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Raketová technika

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Letecký štábní

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Letištní technické zabezpečení

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Letecké technické a provozní zabezpečení

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Letový provoz

A4

 

reakre

Bc.

K

3,5

Pilot vojenského letadla

A4

Letecká a raketová technika

reakre

NMgr.

K

2,5

Letecká technika

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Raketová technika

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Letecký štábní

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Letištní technické zabezpečení

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Letecké technické a provozní zabezpečení

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Letový provoz

A3

 

reakre

NMgr.

K

2,5

Pilot vojenského letadla

A3

 

reakre

NMgr.

K

2

Letecká technika (civilní studium)

A3

Doporučení:

Akreditační komise doporučuje VA v Brně zlepšit kvalifikační úroveň vědecko-pedagogických pracovníků a v souvislosti s tím zvýšit podíl profesorů a docentů při zabezpečování přednášek většiny oborů na Fakultě letectva a protivzdušné obrany. Přehled o kvalifikačním vývoji personálního obsazení všech kateder FLPVO předloží vedení školy Akreditační komisi jako součást žádosti o prodloužení akreditace uvedených studijních programů.

 

 

VŠB-TU Ostrava

 

 

 

 

 

 

ekonomická f.

 

 

 

 

 

 

Hospodářská politika a správa

rozšíř

Bc.

P

3

Účetnictví a daně

Akreditace na dobu platnosti akreditace studijního programu.

 

ZU Plzeň

 

 

 

 

 

 

f. humanitních studií

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní teritoriální studia

reakre

NMgr.

P

2

Kulturní antropologie předního východu

A3

 

 

a) obory habilitačního a jmenovacího řízení (ve všech případech habil. i prof. řízení)

UTB Zlín               technologická      fakulta                                                                                                                

Technologie makromolekulárních látek                                                                                    

Závěr: AK souhlasí s akreditací  oboru habilitačního a jmenovacího řízení „Technologie makromolekulárních látek“ pro Technologickou fakultu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na dobu platnosti  dříve udělené akreditace tohoto oboru pro Vysoké učení technické v Brně.

                                              

UK Praha  Lékařská fakulta v Plzni

Pediatrie

Závěr: AK souhlasí s akreditací  oboru habilitačního a jmenovacího řízení „Pediatrie“ pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy  v Praze se sídlem v Plzni na dobu 4 let.

 

b) akreditace podle § 81 v dohodě s vysokou školou

 

UTB Zlín + IMS Brno

 

 

 

 

 

 

Pedagogika

akred

Bc.

K

3

Sociální pedagogika

A4 Doporučení: Studenti budou přijímáni postupně od 1. ročníku; po 2 letech bude provedena kontrola personálního zajištění; do komise pro státní závěrečné zkoušky bude MŠMT jmenován zástupce na základě dohody s pracovní skupinou AK.

 

VOŠ Valašské Meziříčí +VŠB-TU Ostrava, f. ekonomická

 

 

 

 

 

 

Systémové inženýrství a informatika

rozšíř

Bc.

P

3

Informační a znalostní management

 AK nesouhlasí s akreditací. Zdůvodnění:  nedostatečné personální zabezpečení. V žádosti je uveden jediný habilitovaný pracovník, který garantuje informatické předměty. Z dokumentace však vyplývá, že je odborníkem v chemii a nikterak není doložena jeho kompetence v oblastech, které jsou mu svěřeny učebním plánem.

 

Doktorský studijní program ve spolupráci:

ÚEM AV; IKEM, SZÚ, ÚHKT, PC, EÚ MZ & UK Praha (2.LF, 3.LF, FPř, FHS)

Antropologie

 

A8

 

ad2) Žádost o státní souhlas Vysoké školy politických a společenských věd Kolín (s.r.o.)

1 SP:      Politologie                                                                                         prezenční, kombinovaná

nečlení se na obory                                                                          Bc.

 

Závěry: a) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Politologie“ pro Vysokou školu politických a společenských věd Kolín (s.r.o.).

Zdůvodnění:

1)      Bakalářský studijní program „Politologie“ neodpovídá požadavku § 45 odst. 1 zákona o vysokých školách ve znění novel, podle něhož má být především přípravou k výkonu povolání. Byly konstatovány nedostatky v právnické průpravě i v praktické přípravě pro odbornou činnost ve veřejné správě, ačkoli si to formulovaný profil absolventa klade za cíl.

2)      Vyučující, kteří přislíbili účast na projektu, jsou sice uznávaní odborníci zejména v oboru politologie, ale jejich účast je převážně externí nebo v částečném úvazku. Škola by měla jen málo stálých kvalifikovaných učitelů na plný úvazek.

3)      Personální propojení se soukromou střední podnikatelskou školou je nežádoucí a nebylo dostatečně vysvětleno.

b) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola Vysoké škole politických a společenských věd Kolín (s.r.o).

                                                                                                            

ad3) žádost o zřízení Fakulty sociálních studií Univerzity Hradec Králové

 zřízení SP a oborů doposud akreditovaných na Pedagogické fakultě UHK:

a) bakalářské

SP:         Sociální politika a sociální práce                

obor:      Sociální práce                                                                                                   prezenční, kombinované

SP:         Specializace v pedagogice                                             

obor:      Sociální pedagogika                                                                                       prezenční

obory:    Sociální patologie a prevence                                                       kombinované

                Sociální komunikace ve státní správě                                          kombinované

                Sociální komunikace při ochraně majetku, osob a obcí          kombinované

b) magisterské

SP:         Vychovatelství                                                                                                   prezenční, kombinované

zaměření na TV a sport; zaměření na etopedii

c) magisterské navazující

SP:         Sociální politika a sociální práce                                                prezenční, kombinované

obor:      Sociální práce

SP:         Specializace v pedagogice                                                                             prezenční, kombinované

obor:      Sociální pedagogika

 

Závěry a doporučení: 1) AK nesouhlasí se zřízením Fakulty sociálních studií Univerzity Hradec Králové

2) doporučuje však pokračovat v přípravě na zřízení nové fakulty a soustředit se na odstranění níže uvedených nedostatků:

·         Koncepční neujasněnost – věcně zejména u oborů sociální patologie a prevence; sociální komunikace ve státní správě, systémově u navrhované katedry aplikované psychologie ;

·         Nedostatečné personální garance sociálně-vědních oborů, na které se chce nová fakulta soustředit, interními profesory a docenty Univerzity Hradec Králové;

·         Nedostatečná vědecká činnost v oborech, na které se chce nová fakulta soustředit;

·         Nedostatečná publikační činnost tvůrčích poznatků u většiny uvažovaných pracovníků nové fakulty (chybí monografie, články v domácích i zahraničních časopisech s náročným recenzním řízením);

·         Nejsou naplňovány profesní standardy v oborech sociální práce.

 

3) AK doporučuje Univerzitě Hradec Králové, aby po odstranění nedostatků spolu s novou žádostí předložila střednědobou a dlouhodobou koncepci rozvoje uvažované fakulty.

 

ad4) Žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s)

1 SP:                      Hospodářská politika a státní správa                          Bc.

2 obory:                Veřejná správa a regionální ekonomika                      prezenční

                               Finance a daně

 

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a státní správa“ s obory „Veřejná správa a regionální ekonomika“ a „Finance a daně“ pro Vysokou školu ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s).

Zdůvodnění: struktura studijních programů neodpovídá profilu bakalářských studijních programů neuniverzitního typu.  Učební osnovy předmětů jsou převzaty z VŠE v Praze, kde jsou základem výuky univerzitního typu.  Část z předmětů v oboru „finance a daně“ odpovídá svým pojetím spíše magisterské úrovni. Personální zabezpečení je zcela nevyhovující. Garanti studijních programů jsou externisté působící na veřejných VŠ.  Na škole má v hlavním pracovním poměru  působit jediný docent, který v posledních pěti letech publikoval v oboru sociální politika.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole ekonomicko-správní Jablonec nad Nisou (o.p.s)

k působení jako soukromá vysoká škola.

 

ad5) Akreditace SP podle § 81 (bez dohody s VŠ) VOŠ Jihlava

2 SP: Ekonomika a management                                                   Bc.                                                        

obor: Finance a řízení                                                                     prezenční

Elektrotechnika a informatika

obor: Počítačové systémy

Za účasti zástupců  žadatele AK projednala tento návrh. Konstatovala, že studijní programy jsou připravené kvalitně. Problematické je personální zajištění výuky, které je třeba dořešit. Vzhledem k těmto nedostatkům AK projednávání přerušila do doby jejich odstranění.

 

ad6) Žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o)

3 SP: Hospodářská politika a správa                                          Bc.

obor: Regionální politika a veřejná správa                                prezenční

Mezinárodní ekonomické vztahy

obor: Mezinárodní obchod

Informatika

obor: Výpočetní technika a programování

 

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a správa“, obor „Regionální politika a veřejná správa“ a bakalářského studijního programu „Mezinárodní ekonomické vztahy“, obor „Mezinárodní obchod“ pro Vysokou školu ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o).

Zdůvodnění: personální zabezpečení obou navrhovaných  studijních programů je zcela nedostatečné, garanti jsou externisté, a výuka odborných předmětů, které jsou základem studijních programů, je zajišťována pedagogy bez pedagogických či vědeckých hodností.

2) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Informatika“, obor „Výpočetní technika a programování“ pro Vysokou školu ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o).

 Zdůvodnění: AK nesouhlasí s akreditací z důvodů nedostatečného personálního zabezpečení. Předložený podklad pro akreditaci obsahuje příslib jediného pracovníka s vědeckou hodností, který je v oboru výpočetní techniky kvalifikován a hodlá vstoupit do zaměstnání na nově vzniklé vysoké škole v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Ostatní odborníci nemají žádné vědecko-pedagogické tituly ani vědecké hodnosti a nabízejí částečné úvazky či práci na dohodu.

3) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole ekonomiky a informatiky České Budějovice (s.r.o). k působení jako soukromá vysoká škola.

 

ad7) Diskuse na téma minimální standardy, kmenové obory vzdělávání ve filologii

¨       AK diskutovala o nutnosti vytvořit minimální standardy pro nejfrekventovanější obory. Nepřijala žádné závěry, diskuse na toto téma však bude pokračovat.

¨       Žádost děkana FF UK v Praze o zvýšení počtu kmenových oborů vzdělávání pro filologické obory

Závěr: AK souhlasí s navrhovanou strukturou a pověřuje svého předsedu, aby tlumočil stanovisko komise MŠMT.

 

ad8) Různé, závěr

¨       změny ve složení pracovních skupin AK: člen pracovní skupiny pro biologii a ekologii prof. Holoubek se vzdává funkce.

Závěr: AK vzala tuto informaci na vědomí.

¨       příprava  semináře CEE (Praha, 18.-19. října 2002)-místopředseda a tajemník AK informovali komisi o průběhu příprav na toto zasedání.

Závěr: AK vzala tuto informaci na vědomí.

¨       podzimní termíny zasedání AK: 24.-25.9., 5.-6.11., 10.-11.12.

 

Oprava zápisu 04-01:

FF UK v Praze, DSP Egyptologie; AK souhlasí s rozšířením na výuku v anglickém jazyce.

 

Oprava zápisu 06-01:

rozdělení fakult na VUT- u všech SP doporučení platí i pro výuku v AJ.

 

UJEP Ústí n.L.

 

 

 

 

 

 

PdF

 

 

 

 

 

 

Specializace v pedagogice

reakre

Bc.

K

3

Učitelství pro mateřské školy

A4

Vychovatelství

akred

Mgr.

P,K

4

Vychovatelství pro speciální zařízení

A5

Učitelství pro ZŠ

reakre

Mgr.

K

4

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

A5

 

Oprava zápisu 07-01:

UK v Praze

 

 

 

 

 

 

ETF + VOŠ JABOK Praha (§81 zákona o VŠ)

 

 

 

 

 

 

Sociální práce

reakre

Bc.

P

3

Pastorační a sociální práce

A6

Sociální práce

rozšíř

Bc.

K

3

Pastorační a sociální práce

A6 Za 2 roky kontrola pers. zajištění neteologických předmětů.

 

UJEP Ústí nad Labem, PdF:

AK souhlasí s konáním rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. ve jmenovaných akreditovaných studijních oborech těchto studijních programů: „Učitelství pro ZŠ“, obor „Hudební výchova“, „Učitelství pro SŠ“, obory „Hudební výchova“, „Hra na nástroj“, „Sbormistrovství“, „Zpěv-sólo“, „Specializace v pedagogice“, obory „Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ“ a „Hudební teorie a pedagogika“.