Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00

Velké Meziříčí, 13. – 14. června  2000

 

 

 

Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk Stránský, Vladimír Křístek, František Šmahel, Petr Kolář, Adolf Melezinek, Pavel Holländer, Stanislav Procházka, Tilman Berger, Bedřich Velický, Vlastimil Juppa.

 

Hosté: Zdeněk Bičík – předseda PS AK, František Marecčlen PS AK, Josef Průša, Josef Beneš - MŠMT,  Jan Bednář – RVŠ.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu  VŠ národohospodářské v Prostějově byli přítomni: Eva Grublová, Antonín Brychta, Rostislav Štěpán, Petr Doubrava.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu  VŠ podnikatelství a práva v Praze byli přítomni: Danuše Přerovská, Miroslav Orlický, Zdeněk Častorál, František Klimeš.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu VŠ aplikovaného práva v Praze byli přítomni: Jan Večeř, Josef Blahož, Zdeněk Madar, Stanislav Stuna.

               

Při projednávání žádosti o zřízení 17. fakulty UK byli přítomni: Jaroslava Svobodová, Miloslav Petrusek, Jan Sokol.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Pražského technologického institutu byli přítomni: Karel Bauer, Jaroslav Figala, Ivo Kazda, Karel Kavalec.

 

Při projednávání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu VOŠIS byli přítomni: PhDr. Jan Machytka, Rudolf Vlasák.       

 

Václav Vinš - tajemník AK, Jan Lachman, Pavel Šobra

 

Omluveni: Elizabeth Ducreux, Boris Vyskot, Josef Jařab.

 

Program jednání:

1) žádosti o prodloužení akreditace studijních programů - 1. a 2. etapa

2) akreditace studijních programů a oborů habilitačního a jmenovacího řízení

3) žádost o státní souhlas Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze

4) žádost o státní souhlas VŠ národohospodářské v Prostějově

5) žádost o státní souhlas VŠ podnikatelství a práva v Praze

6) žádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva v Praze

7) žádost o zřízení 17. fakulty UK v Praze

8) žádost o státní souhlas Pražského technologického institutu v Praze

9) žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Vyšší odborné školy informačních

    služeb

10) různé, závěr

 

                                                                                             

1) Žádosti o prodloužení akreditace studijních programů -1. a 2. etapa

AK diskutovala o změnách požadavků na obsah žádostí o prodloužení akreditace podle harmonogramu předkládaných ve 2. etapě. Současně AK upravila seznam fakult, které mají předkládat své žádosti v této etapě – FMMIS TU Liberec je zařazena až do skupiny elektrotechnických fakult, FHG VŠB-TU Ostrava je zařazena ke stavebním fakultám, tj. do 2. etapy. AK dále projednávala zájem fakult zařazených do 1.etapy o prodloužení termínu odevzdávání žádosti, aby mohly být do podkladů zahrnuty změny ve struktuře studijních plánů s ohledem na posílení bakalářských studijních programů.

Závěr: 1) Požadavky na žádosti o prodloužení akreditace studijních programů ve 2. etapě se neliší od požadavků pro 1. etapu.

2) Předsedové jednotlivých pracovních skupin AK mohou žádat o další doplňující informace.

3) Údaje se uvádějí od doby posledního hodnocení fakulty nebo za posledních pět let v případě, že fakulta nebyla AK hodnocena a její studijní programy nebyly akreditovány na základě tohoto hodnocení.

4) AK doporučuje odevzdání žádostí fakult zařazených do 1. etapy do 30. září 2000.

 

2) Akreditace studijních programů a oborů habilitačního a jmenovacího řízení

 

A)      Obory habilitačního a jmenovacího řízení

 

UK Praha, FSV

Masová komunikace a žurnalistika                            

Pracovní skupina pro sociologii a politologii žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ”Masová komunikace a žurnalistika” na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze na dobu 8 let pro habilitační řízení a na dobu 4 let pro řízení ke jmenování profesorem.

               

MU Brno, Filozofická fakulta

Teorie a dějiny konkrétní národní literatury

Akreditace rozšíření o zaměření Španělská literatura.

Pracovní skupina pro filologii žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření oboru habilitačního a jmenovacího řízení ”Teorie a dějiny konkrétní národní literatury” uskutečňovaného na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně o zaměření ”Španělská literatura” do 22. října 2007.

 

VŠE Praha, Fakulta národohospodářská

Výuka ekonomických předmětů

Pracovní skupina pro ekonomické obory žádost doporučila.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací oboru habilitačního a jmenovacího řízení Výuka ekonomických předmětů na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zdůvodnění: Související doktorský studijní program ”Teorie vyučování ekonomických předmětů” byl akreditován teprve v nedávné době; žádost bude možné znovu podat tehdy, až studium ukončí první absolventi.

 

B) Doktorské studijní programy

 

VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská

Chemie

obor:      Fyzikální chemie

Chemické a procesní inženýrství

obor:      Chemické inženýrství        

 

Fakulta chemické technologie

Chemie

obor:      Organická chemie

Chemie a chemické technologie

obor:      Organická technologie

 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Biochemie a biotechnologie

obor:      Biotechnologie

 

Fakulta technologie ochrany prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

obor:      Aplikovaná a krajinná ekologie

Všechny žádosti se týkají akreditace rozšíření studijních programů v uvedených oborech na Ústav chemických procesů AV ČR v Praze. Pracovní skupina pro chemii a pracovní skupina pro biologii a ekologii žádost doporučily.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorských studijních programů uskutečňovaných na jmenovaných fakultách Vysoké školy chemicko-technologické na Ústav chemických procesů AV ČR v Praze: na Fakultě chemicko-inženýrské ”Chemie”, obor ”Fyzikální chemie”, ”Chemické a procesní inženýrství”, obor ”Chemické inženýrství”; na Fakultě chemické technologie ”Chemie”, obor ”Organická chemie”, ”Chemie a chemické technologie”, obor ”Organická technologie”; na Fakultě potravinářské a biochemické technologie ”Biochemie a biotechnologie”, obor ”Biotechnologie”; na Fakultě technologie ochrany prostředí ”Chemie a technologie ochrany životního prostředí”, obor ”Aplikovaná a krajinná ekologie”. Akreditace rozšíření se doporučuje na dobu platnosti akreditace těchto programů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

 

VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Elektrotechnika a informatika

obor:      Elektrotechnická a elektronická technologie

Akreditace rozšíření na Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy.

Pracovní skupina pro technické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Elektrotechnika a informatika”, obor ”Elektrotechnická a elektronická technologie”, uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně na Ústav anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy. Doba platnosti akreditace rozšíření je na dobu akreditace tohoto programu na Vysokém učení technickém v Brně.

 

VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Elektrotechnika a informatika

obory:    Elektrotechnická a elektronická technologie                

Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika

Kybernetika a informatika                

Akreditace rozšíření na Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Pracovní skupina pro technické obory doporučila akreditaci rozšíření dvou prvně jmenovaných oborů.

Závěry: 1) AK souhlasí s a AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Elektrotechnika a informatika”, obory ”Elektrotechnická a elektronická technologie” a ”Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika”, uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně na Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně. Doba platnosti akreditace rozšíření je na dobu akreditace tohoto programu na Vysokém učení technickém v Brně.

2) AK nesouhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Elektrotechnika a informatika”, obor ”Kybernetika a informatika”, uskutečňovaného na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně na Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně.

Zdůvodnění: Jediný odborník z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně, který by měl personálně zajišťovat žádaný obor, je vědecky činný v jiném oboru.

 

OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta

Geografie

obor:      Ochrana a tvorba krajiny

Pracovní skupina pro biologii a ekologii žádost nedoporučila, pracovní skupina pro geografii žádost doporučila s připomínkami.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací doktorského studijního programu ”Geografie”, obor ”Ochrana a tvorba krajiny” na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Zdůvodnění: Biologicko-ekologická část je v porovnání s obdobnými pracovišti v ČR v žádosti zastoupena nedostatečně. Název oboru se částečně překrývá s již akreditovaným oborem ”Aplikovaná a krajinná ekologie”, vzhledem k náplni oboru by byl výstižnější název ”Geoekologie”. Publikační a badatelská činnost některých členů navrhované oborové rady by  měla  být vyšší.

 

OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

obor:      Aplikovaná matematika     

Akreditace rozšíření na Ústav geoniky AV ČR. Pracovní skupina pro matematiku a informatiku žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu Aplikovaná matematika”, obor ”Aplikovaná matematika” uskutečňovaného na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě na Ústav geoniky AV ČR v Ostravě.

 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická

Geodézie a kartografie

obor:      Geoinformatika

Opakované projednání žádosti o akreditaci rozšíření o nový obor.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Geodézie a kartografie” o obor ”Geoinformatika” na Fakultě hornicko-geologické Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě do doby projednávání žádostí o prodloužení akreditace studijních programů Fakulty hornicko-geologické.

 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická

Hospodářská politika a správa

obor:      Veřejná ekonomika a správa

Žádost o akreditaci rozšíření o nový obor. Pracovní skupina pro ekonomické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Hospodářská politika a správa” o obor ”Veřejná ekonomika a správa” na Fakultě ekonomické Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě do doby platnosti akreditace tohoto studijního programu.

 
VŠE Praha, Fakulta národohospodářská

Hospodářská politika a správa

obor:      Regionalistika - veřejná správa

Akreditace rozšíření o nový obor. Pracovní skupina pro ekonomické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Hospodářská politika a správa” o obor ”Regionalistika - veřejná správa” na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze do doby platnosti akreditace tohoto studijního programu.

 

MU Brno, Fakulta filozofická

Filologie

obor:      Literární komparatistika

Akreditace rozšíření o nový obor. Projednávání žádosti je přerušeno do vyjasnění pracoviště, na němž bude tento obor uskutečňován.

 

MU Brno, Fakulta lékařská

Všeobecné lékařství

obor:      Oftalmologie

Akreditace rozšíření o nový obor.

Pracovní skupina pro lékařské obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijného programu ”Všeobecné lékařství” o obor ”Oftalmologie” na Fakultě lékařské Masarykovy univerzity v Brně na dobu platnosti akreditace tohoto studijního programu.

 

UP Olomouc, Fakulta lékařská

Všeobecné lékařství

obory:    Anatomie, histologie a embryologie

Buněčná a molekulární biologie

Epidemiologie

Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně

Fyziologie a patologická fyziologie

Gynekologie a porodnictví

Chirurgické obory

Farmakologie

Lékařská genetika

Lékařská chemie a biochemie

Lékařská imunologie

Neurologie

Patologická anatomie a soudní lékařství

Pediatrie

Psychiatrie

Lékařská mikrobiologie

Zobrazovací metody

Vnitřní lékařství

Stomatologie                      

obor:      Stomatologie

Akreditace rozšíření na výuku v anglickém jazyce.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Všeobecné lékařství”, obory ”Anatomie, histologie a embryologie”, ”Buněčná a molekulární biologie”, ”Epidemiologie”, ”Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně”, ”Fyziologie a patologická fyziologie”, ”Gynekologie a porodnictví”, ”Chirurgické obory”, ”Farmakologie”, ”Lékařská genetika”, ”Lékařská chemie a biochemie”, ”Lékařská imunologie”, ”Neurologie”, ”Patologická anatomie a soudní lékařství”, ”Pediatrie”, ”Psychiatrie”, ”Lékařská mikrobiologie”, ”Zobrazovací metody”, ”Vnitřní lékařství” a doktorského studijního programu ”Stomatologie”, obor ”Stomatologie”, uskutečňovaných na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci o výuku v anglickém jazyce na dobu platnosti akreditace těchto programů v českém jazyce.

 

MU Brno, Fakulta sociálních studií

Sociologie

obor:      Humanitní environmentalistika

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu ”Sociologie”, obor ”Humanitní environmentalistika”, uskutečňovaného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně na kombinovanou formu studia na dobu akreditace tohoto programu v prezenční formě.

 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická

Ekonomické teorie

obor:      Ekonomie

Ekonomika a management

obor:      Podniková ekonomika a management

Hospodářská politika a správa

obory:    Finance

                Veřejná ekonomika a správa

Systémové inženýrství a informatika

obory:    Systémové inženýrství

                Manažerská informatika

Akreditace rozšíření doktorských studijních programů o kombinovanou formu studia. Pracovní skupina pro ekonomické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorských studijních programů „Ekonomické teorie“, obor „Ekonomie“, „Ekonomika a management“, obor „Podniková ekonomika a management“, „Hospodářská politika a správa“, obory „Finance“ a „Veřejná ekonomika a správa“, „Systémové inženýrství a informatika“, obory      „Systémové inženýrství“ a „Manažerská informatika“ uskutečňovaných na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě v prezenční formě studia, na formu studia kombinovanou. Doba platnosti akreditace je na dobu platnosti akreditace programů v prezenční formě studia.

 

C) Magisterské studijní programy

                                                              

UK Praha, Filozofická fakulta

Učitelství pro střední školy

Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu ”Učitelství pro střední školy” na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na dobu 6 let. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 5 let.

                                                              

OU Ostrava, Fakulta filozofická

Filologie

obor:      Ruský jazyk ve sféře podnikání

Žádost o akreditaci dvouletého studijního programu navazujícího na bakalářský v prezenční i kombinované formě. Projednávání žádosti bylo odloženo na příští zasedání AK.

 

UK Praha, Pedagogická fakulta

Učitelství pro 1. stupeň se specializací cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština)

Projednávání bylo přerušeno, žádost musí být doplněna.

 

Fakulta přírodovědecká

Informatika

obor:      Matematická informatika

Akreditace rozšíření o nový obor.

Projednávání žádosti bylo odloženo na příští zasedání AK.

 

Policejní akademie v Praze

Bezpečnostně právní studia

Projednávání bylo přerušeno, je nutné vyjasnit personální zajištění některých právních disciplín, název oboru by měl korespondovat s náplní studia.

 

JU České Budějovice, Fakulta biologická

Biochemie

Pracovní skupina pro chemické obory a pracovní skupina pro biologii a ekologii žádost nedoporučily.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací magisterského studijního programu ”Biochemie” na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zdůvodnění: Biochemie je chemický obor, navrhovaný studijní program odpovídá svou náplní spíše molekulární biologii, která je na Jihočeské univerzitě již uskutečňována. V hlavních předmětech není dostatečné personální zajištění pracovníků na hlavní pracovní poměr, výuka má být zajišťována ve značné míře externisty. Publikační činnost některých učitelů je nedostatečná. Přestože se jedná o experimentální obor, studijní plán neobsahuje dostatek cvičení.

 

SU Opava, Fakulta filozoficko-přírodovědecká

Historické vědy

obor:      Archeologie        

Akreditace rozšíření o nový obor. Pracovní skupina pro historické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření magisterského studijního programu ”Historické vědy” o obor ”Archeologie” na Fakultě filozoficko-přírodovědecké Slezské univerzity v Opavě na dobu platnosti akreditace tohoto programu.

 

UK Praha, Filozofická fakulta

Filozofie

obory:    Filozofie

Religionistika

Historické vědy

obory: Archivnictví a pomocné vědy historické

Archeologie klasická

Archeologie pravěká

Informační studia a knihovnictví

obor:      Informační studia a knihovnictví

Akreditace magisterských studijních programů navazujících na bakalářské. Pracovní skupina pro filozofii, teologii a religionistiku žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací magisterských studijních programů ”Filozofie”, obory ”Filozofie” a ”Religionistika”; ”Historické vědy”, obory ”Archivnictví a pomocné vědy historické”, ”Archeologie klasická” a ”Archeologie pravěká”; ”Informační studia a knihovnictví”, obor ”Informační studia a knihovnictví”, navazujících na bakalářské studijní programy na dobu 3 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

 

ZčU Plzeň, Pedagogická fakulta

Sociální práce

obor:      Sociální práce se zaměřením na speciální pedagogiku

Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii žádost nedoporučila.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací dvouletého magisterského studijního programu ”Sociální práce”, obor ”Sociální práce se zaměřením na speciální pedagogiku” navazujícího na bakalářský studijní program na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Zdůvodnění: 1) Název oboru je nejasný a problematizuje kompetence absolventů a jejich uplatnění v praxi.

2) Ve stavbě studijního programu jsou nedostatky (nevhodné řazení některých předmětů, některé předměty chybí).

3) Podoba státní závěrečné zkoušky je nejasná.

4) Personální zajištění speciálně pedagogických oborů je nedostatečné (dvě stěžejní disciplíny nejsou garantovány docenty; vysoký počet externistů zajišťujících další speciálně pedagogické disciplíny nezaručuje rozvoj oboru na fakultě).

 

D) Bakalářské a magisterské studijní programy

 

TU Liberec, Hospodářská fakulta

Ekonomika a management

obor:      Podniková ekonomika

Akreditace rozšíření dvou bakalářských stud. programů (jeden je určen pro absolventy neekonomických magisterských stud. programů) a magisterského stud. programu o kombinovanou formu studia. Pracovní skupina pro ekonomické obory žádost doporučila.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu ”Ekonomika a management”, obor ”Podniková ekonomika”, dále s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu ”Ekonomika a management”, obor ”Podniková ekonomika”, určeného pro absolventy neekonomických magisterských studijních programů a konečně pak s akreditací rozšíření magisterského studijního programu ”Ekonomika a management”, obor ”Podniková ekonomika”, o kombinovanou formu studia. Všechny programy jsou uskutečňovány na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Doba platnosti akreditace kombinované formy studia je do doby platnosti akreditace prezenční formy studia.

 

E) Bakalářské studijní programy

 

UP Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta

Sociální politika a sociální práce

obor:      Charitní a sociální práce

Pracovní skupina pro filozofii, teologii a religionistiku a pracovní skupina pro sociologii a politologii žádost doporučily.

Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu ”Sociální politika a sociální práce”, obor ”Charitní a sociální práce” uskutečňovaného ve spolupráci Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné školy ”Charitas” v Olomouci podle §81 zákona o vysokých školách. Forma studia je prezenční se standardní dobou studia 4 roky, a kombinovaná se standardní dobou studia 4 roky. Platnost akreditace je na dobu 6 let.

 

UK Praha, Fakulta pedagogická

Specializace v pedagogice

obor:      Sbormistrovství chrámové hudby

Akreditace rozšíření na výuku v anglickém a německém jazyce, forma studia prezenční a kombinovaná.

Pracovní skupina pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pracovní skupina pro umělecké obory žádost doporučily.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu ”Specializace v pedagogice”, obor ”Sbormistrovství chrámové hudby”, uskutečňovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze o výuku v anglickém a německém jazyce. Formy studia a doba platnosti akreditace jsou totožné jako u výuky v českém jazyce.

 

SU Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Univerzita má akreditované bakalářské studijní programy a obory, nově žádá o akreditaci kombinací těchto oborů. Pod tučným názvem studijního programu vždy následuje kombinace oborů.

Fyzika

Fyzika-angličtina

Aplikovaná fyzika

Počítačová technika a její aplikace-veřejná správa a regionální politika

Počítačová technika a její aplikace-angličtina

Informatika

Informatika-veřejná správa a regionální politika

Informatika-němčina

Informatika-knihovnictví

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a regionální politika-angličtina

Veřejná správa a regionální politika-němčina

Veřejná správa a regionální politika-italština

Informační studia a knihovnictví

Knihovnictví-angličtina

Knihovnictví-němčina

Teorie a dějiny literatury

Česká literatura-angličtina

Česká literatura-němčina

Česká literatura-italština

Česká literatura-knihovnictví

AK přerušila projednávání do doby doplnění žádosti vzhledem k personálnímu zajištění a hodinovým dotacím jednotlivých předmětů.

 

3) Žádost o státní souhlas Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze

AK se opakovaně zabývala touto žádostí, vzhledem k tomu, že před minulým zasedáním AK byly dodány nové podklady, s nimiž se jak pracovní skupina pro ekonomické obory, tak komise již nestačily seznámit.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu ”Ekonomika a management”, obory ”Management organizací” a ”Účetnictví” na Soukromé vysoké škole ekonomických studií s.r.o. se sídlem v Praze na dobu 5 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

2) AK nesouhlasí s akreditací téhož studijního programu s kombinovanou formou studia.

Zdůvodnění: Předložené studijní pomůcky nejsou vhodné pro kombinovanou formu studia.

3) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Soukromé vysoké škole ekonomických studií s.r.o. se sídlem v Praze ke zřízení soukromé vysoké školy neuniverzitního typu.

                                              

4) Žádost o státní souhlas VŠ národohospodářské a.s. v Prostějově      

Za účasti zástupců žadatele AK projednávala žádost této instituce, spojenou se žádostí o akreditaci bakalářských studijních programů.

Závěr: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářských studijních programů ”Hospodářská politika a správa”, obor ”Veřejná správa a regionální rozvoj” a ”Ekonomika a management”, obory ”Management malé a střední firmy” a ”Marketing malé a střední firmy”.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole národohospodářské a.s. v Prostějově k působení jako soukromá vysoká škola.

Zdůvodnění: Personální zajištění žádosti je nedostatečné. V žádosti jsou uvedeni pouze tři docenti důchodového věku, kteří však nepůsobí v hlavních předmětech.

Nekonkrétní je rovněž záměr výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vysoké školy.

 

5) Žádost o státní souhlas VŠ podnikatelství a práva s.r.o. v Praze

AK vyslechla představení žádosti této instituce a s předkladateli obsáhle diskutovala. Po projednání přijala tyto závěry:

1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu ”Právní specializace”, obor ”Právo v podnikání” na Vysoké škole podnikatelství a práva s.r.o v Praze.

Zdůvodnění: Personální zabezpečení oboru je nedostatečné. Nedostatečné jsou i rozsahy některých ekonomických předmětů, např. Ekonomiky podniku.

2) AK přerušuje projednávání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu ”Právní specializace”, obor ”Veřejná správa”.

Zdůvodnění: U oboru ”Veřejná správa” je třeba oslabit teoretické předměty (Filozofie, Římské právo, České a československé právní dějiny) a naopak posílit praktické disciplíny, zavést více seminářů umožňujících zvládnutí metodiky vypracování právních rozhodnutí, podání, apod. Z ekonomických disciplín chybí Veřejná ekonomie a Veřejné finance.

3) z výše uvedených důvodů AK rovněž přerušuje projednání žádosti o udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole podnikatelství a práva s.r.o v Praze.

 

6) Žádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva s.r.o. v Praze

Za účasti zástupců navrhovatele AK projednala žádost o státní souhlas spojenou se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu ”Právní specializace” s dvěma obory.

Závěr: AK přerušuje projednání této žádosti, kterou je nutné doplnit o aktuální čestná prohlášení vyučujících.

 

7) Žádost o zřízení 17. fakulty UK v Praze

AK projednala žádost Univerzity Karlovy v Praze o zřízení Fakulty humanitních studií spojenou se žádostí o akreditaci studijních programů. Zástupci zřizovatele představili komisi svůj návrh a odpovídali na dotazy a připomínky členů AK.

Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze.

2) AK souhlasí s odnětím akreditace bakalářského studijního programu ”Humanitní studia”, obor ”Studium humanitní vzdělanosti” na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a s akreditací téhož programu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na dobu 5 let. Forma studia je prezenční se standardní dobou studia 3 roky a kombinovaná se standardní dobou studia 4 roky.

3) AK souhlasí s odnětím akreditace magisterského studijního programu ”Humanitní studia”, obor ”Obecná antropologie-Integrální studium člověka” na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a s akreditací téhož programu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

4) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu ”Ekologie a ochrana prostředí”, obor ”Sociální a kulturní ekologie”, navazujícího na bakalářský studijní program na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 2 roky.

5) AK souhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Sociální politika a sociální práce”, obor „Občanský sektor”, navazujícího na bakalářský studijní program na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na dobu 4 let. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 2 roky.

 

8) Žádost o státní souhlas Pražského technologického institutu o.p.s. v Praze

AK se zabývala žádostí o státní souhlas a akreditaci bakalářského studijního programu ”Ekologie a ochrana životního prostředí” s obory „Ochrana životního prostředí”, „Ekologie dopravy“ a „Ekologie stavebnictví“. Zástupci žadatele prezentovali svůj návrh a odpovídali na dotazy členů komise. Na základě výsledků jednání pracovních skupin a diskuse při zasedání AK vyjádřili členové komise souhlasné stanovisko ke struktuře studijních plánů a personálnímu zajištění jednotlivých předmětů s tím, že je nutné provést změny v názvu programu i jednotlivých oborů. Za účasti zástupců žadatele došlo k přijetí následujících názvů, které vystihují skutečný obsah studia: Bakalářský studijní program ”Technika a životní prostředí” s obory „Ochrana životního prostředí“, „Stavebnictví a životní prostředí”, ”Doprava a životní prostředí”.

 

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Technika a životní prostředí”, obory „Ochrana životního prostředí”, „Doprava a životní prostředí“ a „Stavebnictví a životní prostředí” na Pražském technologickém institutu o.p.s. v Praze  na dobu 4 let.

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Pražskému technologickému institutu o.p.s. v Praze k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.

 

9) Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze ve spolupráci s UK v Praze podle §81 zákona o VŠ.

Zástupci žadatele prezentovali svoji žádost a diskutovali s AK o podrobnostech návrhu.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu ”Informační studia a knihovnictví”, obor ”Služby knihoven” uskutečňovaného ve spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze na dobu 4 let.

2) AK přerušuje projednávání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu ”Informační studia a knihovnictví”, obor ”Podnikové informační systémy” do doby uzavření smlouvy o spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze a v tomtéž studijním programu, obor ”Služby muzeí a galerií” do doby doplnění údajů o personálním zajištění.

 

10) Různé, závěr

·         AK diskutovala o žádosti rektora UK v Praze, jakým způsobem předkládat žádosti o akreditaci dvouletých magisterských studijních programů navazujících na bakalářské programy v případě, kdy má vysoká škola akreditovaný obdobný pětiletý magisterský a bakalářský studijní program. Navazující magisterský program přitom odpovídá posledním ročníkům magisterského programu.

Závěr: Žádosti tohoto druhu by měly být v přiměřeném rozsahu předkládány AK k projednání spolu s prohlášením, že navrhovaný program se neliší od studijního plánu pětiletého magisterského studijního programu ve 4. a 5. ročníku.

·         AK se zabývala problematikou rigorózního řízení v souvislosti s projednáváním akreditace magisterských studijních programů.

Závěr: Má-li žádající instituce zájem o uskutečňování státních rigorózních zkoušek, je nutné tuto skutečnost uvést do žádosti a AK ji odděleně projedná. V případě, že žadatel o tuto možnost nepožádá, AK se k ní vyslovovat nebude a MŠMT ČR právo konat rigorózní zkoušky neudělí.

·         AK pověřila svého člena Jiřího Mareše, aby ve Slovenské republice získal informace v souvislosti s habilitačními a jmenovacími řízeními českých učitelů.

·         AK projednala změny ve složení pracovní skupiny pro umělecké obory.

Závěry: 1) AK souhlasí s členstvím prof. Pavla Nešlehy z VŠUP v Praze v pracovní skupině pro umělecké obory.

2) AK souhlasí s ukončením členství prof. Zdeňka Zieglera z VŠUP v Praze v pracovní skupině pro umělecké obory.

·         příští zasedání AK se koná ve dnech 19. a 20. září v Pelhřimově.