Zápis ze zasedání AK č. 04-01

12.-13.6. 2001 Velké Meziříčí

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Alena Macurová, Boris Vyskot, Jan Uhlíř, František Šmahel, Tilman Berger, Petr Hájek, Miroslav Tvrdý.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Pavel Šobra, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Beneš – MŠMT,  František Ježek, Jan Bednář – RVŠ.

 

Omluveni: Vlastimil Juppa, Marie-Elizabeth Ducreux.

 

Při projednávání žádosti Pražské vysoké školy psychosociálních studií, o.p.s., byli přítomni: Jiří Růžička, Hana Drábková, Jiřina Šiklová.

 

Při projednávání žádosti Vysoké školy ekonomických a právních specializací v Praze, s.r.o., byli přítomni: Miroslava Rejhová, Zdeněk Častorál, František Klimeš, Jan Pinz.

 

Při projednávání žádosti Manažerského centra v Ústí nad Labem, s.r.o., byli přítomni: Anna Kadeřábková, Jan Kadeřábek, Zdena Vostrovská.

 

Program:

1) postup při projednávání žádostí o akreditaci

2) žádost o státní souhlas Pražské vysoké školy psychosociálních studií

3) projednávání žádostí o prodloužení akreditace 1. etapy

4) žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomických a právních specializací v Praze, s.r.o.

5) pokračování projednávání žádostí o prodloužení akreditace 2. etapy, příp. nové akreditace

6) akreditace studijních programů a akreditace rozšíření

7) žádost o státní souhlas Manažerského centra v Ústí nad Labem

8) různé, závěr.

 

ad1) postup při projednávání žádostí o akreditaci

členové sekretariátu AK informovali komisi o závěrech jednání rozkladové komise MŠMT, týkajících se formálního postupu projednání žádostí o akreditaci.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

 

ad2) Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o státní souhlas a žádost o akreditaci bakalářského studijního programu.

Závěry:

1)      AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Sociální politika a sociální práce“, obor „Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii“, předloženého Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o., na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.

2)      AK požaduje předložení zprávy o personálním zajištění za 2 roky.

3)      AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pod názvem Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Zdůvodnění: Zatímco při hlasování o stanovisku k akreditaci bakalářského studijního programu „Sociální politika a sociální práce“ bylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny, při hlasování o stanovisku k udělení státního souhlasu nebylo dosaženo potřebných dvou třetin všech členů komise (viz čl.12 odst. 9 Statutu Akreditační komise).

 

ad3) projednávání žádostí o prodloužení akreditace 1. etapy

Závěry: AK souhlasí s prodloužením akreditace, případně s akreditací rozšíření či s akreditací studijních programů uvedených v tabulkách.

 

Legenda k tabulkám:

P-prezenční forma, K-kombinovaná forma, AJ-anglický jazyk

 

MU Brno, Pedagogická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Specializace v pedagogice      

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – Anglický jazyk

3

3

AK doporučuje přeřadit do programu „Učitelství pro ZŠ“. Posílit publikační činnost v oboru, zvyšovat  kvalifikaci (kontrola 2004).

Bc/P

Specializace v pedagogice      

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – Francouzský jazyk

3

3

AK doporučuje přeřadit do programu „Učitelství pro ZŠ“. Zlepšit publikační činnost v oboru, posílit kvalifikační strukturu (kontrola 2004).

Bc/P

Specializace v pedagogice      

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – Německý jazyk

3

3

AK doporučuje přeřadit do programu „Učitelství pro ZŠ“. Posílit publikační činnost v oboru v recenzovaných časopisech, zvýšit  kvalifikaci (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

5

6

Posílit publikační činnost v oboru, zvyšovat kvalifikaci (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ

5

 

Předložit znovu do března 2002 s perspektivami personálního zajištění (úvazky 1,0 na PedF), s přesnými údaji o doktorském studiu a úplnými bibliografickými údaji. Do 2002 výrazně zvýšit oborovou publikační činnost v oboru v časopisech s celostátní působností.

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ

5

6

Zajistit kvalifikační růst.

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

5

6

AK navrhuje omezení platnosti akreditace. Nesplněny podmínky minulé akreditace (pouze jeden učitel s vědeckou hodností z oboru, jeden další z pedagogiky), ostatní doktorské studium tzv. dlouhodobé povahy. U většiny učitelů nevyhovující publikační činnost v oboru.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ

5

6

Posílit publikační činnost v oboru, zvyšovat kvalifikaci učitelů (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ

5

6

Posílit publikační činnost v oboru v recenzovaných časopisech, zvýšit  kvalifikaci (kontrola 2003).

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ

5

6

Výrazně posílit oborovou publikační činnost v časopisech s celostátní působností, perspektivně zlepšit kvalifikační strukturu (kontrola 2003).

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství ruského jazyka a literatury pro ZŠ

5

6

Zajistit kvalifikační růst učitelů.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství fyziky pro ZŠ

5

6

 

 

AK doporučuje udělit právo uskutečňovat státní rigorózní zkoušky a udělovat akademický titul PhDr. na dobu platnosti akreditace příslušného SP v uvedených oborech (ostatní obory budou projednány na zářijovém zasedání):

Státní rigorózní zkouška v oboru

Pro studijní obory akreditovaných magisterských SP

Pedagogika

Pedagogika, Speciální pedagogika

Matematika

Učitelství matematiky pro ZŠ a SŠ

Výtvarná výchova

Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ, Učitelství vizuální tvorby pro SŠ

Hudební výchova

Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ, Učitelství hry na klavír, na varhany a sólového zpěvu pro SŠ, Učitelství řízení sboru

 

 

UK Praha, Pedagogická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ se zaměřeními

5

6

AK doporučuje změnu třístupňové struktury na dvojstupňovou, tj. povýšit názvy zaměření na názvy oborů.

 

 

- anglický jazyk

5

6

V r. 2002 kontrola zapojení učitelů do doktorského studia. AK nesouhlasí s akreditací výuky zahraničních studentů (zcela nedostatečná žádost).

 

 

-český jazyk

5

6

Do konce 2003 habilitovat mladší pracovníky z jazykového i literárního pracoviště.

 

 

-francouzský jazyk

5

6

Výrazně posílit publikační činnost v oboru, zlepšit kvalifikační strukturu (kontrola 2004).

 

 

-německý jazyk

5

6

Zlepšit kvalifikační strukturu (habilitace, doktorské studium), posílit publikační činnost (kontrola 2004).

 

 

-ruský jazyk

5

6

 

 

UP Olomouc, Pedagogická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

5

3

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Přes opakované žádosti pracovní skupiny AK nebyly nedostatečné podklady doplněny.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

5

3

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Přes opakované žádosti pracovní skupiny AK nebyly nedostatečné podklady doplněny.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

5

6

 

 

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Politologie

Politické vědy

3

 

Projednávání je přerušeno do doby doplnění naprosto nedostatečných podkladů.

 

4)       žádost o státní souhlas Vysoké školy ekonomických a právních specializací v Praze, s.r.o.

Zástupci žadatele představili svou žádost spolu se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu Právní specializace a poté odpovídali na dotazy členů AK.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právní specializace“, obor „Veřejná správa“ pro Vysokou školu ekonomických a právních specializací v Praze, s.r.o.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pod názvem Vysoká škola ekonomických a právních specializací v Praze, s.r.o.

Zdůvodnění: Akreditační komise konstatuje přetrvávání koncepčních nedostatků, zejména trvající nepoměr mezi proklamovaným praktickým zaměřením bakalářského studia a jeho  skutečnou obecností. Rozsah  praktických seminářů je stale nedostatečný. Nejzávažnější výhrada spočívá v tom, že je-li studijním oborem veřejná správa, měl by studijní plán obsahovat rozsáhlejší výuku  správního práva, na ni by měl teprve navazovat samostatný předmět "Územní správa a samospráva" jako jeho organické pokračování. To by vyžadovalo rozšířit výuku správního práva nejméně o jeden semestr, podrobněji specifikovat curriculum předmětů a konkretizovat též programy  zakladu správní vědy  a územní správy a samosprávy.

AK dále považuje za nedostatečné personální garance výuky: řada předpokládaných učitelů nikdy nepublikovala v oborech, které by měli garantovat. U jiných jde o další, někdy  vícenásobné úvazky, přičemž není jasné, jak hodlají naložit se svými dosavadními aktivitami. Nejzávažnější je nedostatečná personální garance ve stěžejním oboru (garant bez vědecké hodnosti a bez dostatečné publikační činnosti).

 

5)       pokračování projednávání žádostí o prodloužení akreditace 2. etapy

VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Aplikovaná informatika

Informatika

 

3

4

 

Bc/P

Kvantitativní metody v ekonomice

Statistika a ekonometrie    

3

4

 

Mgr/P

Kvantitativní metody v ekonomice

Matematické metody v ekonomii

5

6

 

Mgr/P

Kvantitativní metody v ekonomice

Statistické a pojistné inženýrství

5

6

 

NMgr/P

Kvantitativní metody v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum 

2

2

 

NMgr/P

Kvantitativní metody v ekonomice

Statisticko-pojistné inženýrství           

2

2

 

PhD/P,K

Kvantitativní metody v ekonomice

Ekonometrie a operační výzkum 

3

 

Předložit znovu do března 2002.

PhD/P,K

Kvantitativní metody v ekonomice

Statistika

3

 

Předložit znovu do března 2002. AK doporučuje změnu názvu na „Ekonomická statistika“.

 

VŠE, Fakulta financí a účetnictví

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

 

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

PhD/P

Hospodářská politika a správa

Finance

3

 

Na minulém zasedání AK souhlasila s akreditací kombinované formy studia.

PhD/P

Hospodářská politika a správa

Účetnictví

3

 

Na minulém zasedání AK souhlasila s akreditací kombinované formy studia.

PhD/P

Hospodářská politika a správa

Finanční řízení podniku

3

 

Na minulém zasedání AK souhlasila s akreditací kombinované formy studia.

 

VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

5

6

 

NMgr/P

Mezinárodní ekonomické vztahy

Evropská integrace                            

2

3

 

NMgr/P

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní politika a diplomacie

2

3

 

PhD/P,K

Mezinárodní ekonomické vztahy

Mezinárodní politické vztahy                  

3

4

 

PhD/P,K

Mezinárodní ekonomické vztahy

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

3

4

 

PhD/P,K

Mezinárodní ekonomické vztahy

Evropská studia  

3

4

 

PhD/P,K

Politologie

Politologie

3

4

 

 

nové akreditace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P,K

Nerostné suroviny

Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

3

4

Obor odvozen z akreditovaného studijního magisterského oboru.

Bc/P,K

Nerostné suroviny

Informační a systémový management

3

4

Obor odvozen z akreditovaného studijního magisterského oboru

Bc/P,K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Havarijní plánování a krizové řízení

4

4

Obor odvozen z akreditovaného studijního magisterského oboru

Bc/P,K

Geodézie a kartografie

Důlní měřictví

3

4

Obor odvozen z akreditovaného studijního magisterského oboru

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P,K

Hornictví a geologie

Geovědní a montánní turismus

3

6

 

Bc/P

Nerostné suroviny

Environmentální inženýrství

3

6

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností.

Bc/P,K

Geodézie a kartografie

Geografické informační systémy

3

6

 

Bc/K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Technická bezpečnost osob a majetku

3

6

Zlepšit personální skladbu komisí pro SZZ.

Bc/K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

3

6

Zlepšit personální skladbu komisí pro SZZ.

Bc/K

Hospodářská politika a správa

Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy

3

6

 

Mgr/P,K, AJ

Hornictví a geologie

Hornické inženýrství

5

6

 

Mgr/P,K,AJ

Hornictví a geologie

Geologické inženýrství

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Úpravnictví 

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Zpracování a zneškodňování odpadů

5

6

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností. Zlepšit personální skladbu komisí pro SZZ, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Environmentální inženýrství

5

6

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností. Zlepšit personální skladbu komisí pro SZZ, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

NMgr/P,K

Nerostné suroviny

Environmentální inženýrství

2

4

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností. Zlepšit personální skladbu komisí pro SZZ, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Technologie a hospodaření s vodou

5

6

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností. Nejmenovat do komisí pro SZZ odborné asistenty, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Aplikovaná fyzika materiálů

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Systémové inženýrství v oblasti surovin

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Komerční inženýrství v oblasti surovin

5

6

 

Mgr/P,K

Nerostné suroviny

Ekonomika a řízení v oblasti surovin

5

6

 

Mgr/P,K,A

Geodézie a kartografie

Inženýrská geodézie

5

6

 

Mgr/P,K,A

Geodézie a kartografie

Geografické informační systémy

5

6

 

Mgr/P,K,AJ

Geodézie a kartografie

Důlní měřictví

5

6

 

Mgr/ P,K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Bezpečnostní inženýrství

5

6

Nejmenovat do komisí pro SZZ odborné asistenty, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

NMgr/ P,K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

2

4

Nejmenovat do komisí pro SZZ odborné asistenty, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

Mgr/ P,K

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

5

6

Nejmenovat do komisí pro SZZ odborné asistenty, zavést práce v laboratořích základních kursů pro jednotlivé studenty.

PhD/ P,K,AJ

Hornictví a geologie

Hornická geomechanika

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Hornictví a geologie

Geologické inženýrství

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Hornictví a geologie

Hornictví

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Nerostné suroviny

Úpravnictví

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Nerostné suroviny

Automatizace technologických procesů

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Geodézie a kartografie

Důlní měřictví

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Geodézie a kartografie

Geoinformatika

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Inženýrská ekologie

Ochrana životního prostředí v průmyslu

3

8

Zvýšit podíl odb. asistentů s vědeckou hodností.

PhD/ P,K,AJ

Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Požární ochrana a bezpečnost průmyslu

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Ekonomika a management

Řízení a ekonomika podniku

3

4

 

 

AK se zabývala architektonickými studijními programy, příp. obory na stavebních fakultách, více viz www.msmt.cz/vysoké školy/Akreditační komise.

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P

Stavební inženýrství

Geotechnické a podzemní stavitelství

5

6

 

Mgr/P

Stavební inženýrství

Městské stavitelství a inženýrství

5

6

 

Mgr/P,K

Pozemní stavby a architektura

Průmyslové a pozemní stavitelství

5

6

 

Mgr/P

Pozemní stavby a architektura

Stavební hmoty a diagnostika staveb

5

6

AK doporučuje přeřadit obor do studijního programu Stavební inženýrství.

Mgr/P

Pozemní stavby a architektura

Dopravní stavitelství

5

6

AK doporučuje přeřadit obor do studijního programu Stavební inženýrství

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Hornické a podzemní stavitelství

3

8

 

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Horninové inženýrství

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Teorie konstrukcí

3

8

 

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební */

*/ je třeba věnovat velkou pozornost habilitaci nových docentů a jmenování profesorů (při nesnížených nárocích) tak, aby všechny oblasti výuky byly kvalitně zajištěny. Vědecká rada fakulty by měla být doplněna několika zkušenými a nezávislými osobnostmi z řad dříve na fakultě zaměstnaných profesorů, příp. docentů.

**/ je nutné ověřit, zda poměrně úzká specializace (výuka v závěrečné části studia převážně  formou povinně volitelných předmětů) skýtá absolventům možnosti uplatnění v celé škále především projektového procesu. Polemický je rozsah discipliny Základy typologie staveb jako nosného předmětu navrhování resp. projektové činnosti. O navazujícím Úvodu do navrhování staveb lze polemizovat ve smyslu jeho rozsahu náplně. Ve 3. a 4. ročníku se "vytrácí" klasická výuka pozemního stavitelství. Při systému výběru specializovaných odborných předmětů může dojít k absenci zcela podstatných a profilových předmětů (např.kompletační konstrukce apod.). Neznalost problematiky se může negativně projevit nejen v praxi, ale již při zpracovávání úloh v projektových předmětech.

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P,K,A

Stavební inženýrství

Pozemní stavby

5

6

**/

Mgr/P

Stavební inženýrství

Stavební materiálové inženýrství

5

6

 

Mgr/P

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

5

6

 

Mgr/P

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

5

6

 

Mgr/P

Stavební inženýrství

Ekonomika a řízení stavebnictví

5

6

 

Mgr/P

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

5

6

 

PhD/ P,K

Stavební inženýrství

Pozemní stavby

3

8

 

PhD/ P,K

Stavební inženýrství

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

3

4

 

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

3

8

 

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

3

8

 

PhD/ P,K,AJ

Stavební inženýrství

Ekonomika a řízení stavebnictví

3

4

AK navrhuje omezení akreditace od roku 2002/03. Od r. 1995 nejsou v programu žádní absolventi, program není

dostatečně personálně zajištěn (chybí profesor, na Ústavu

stavební ekonomiky a řízení jsou pouze tři docenti, publikační činnost nemá odpovídající kvalitu).

PhD/ P,K,AJ

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

3

4

AK navrhuje omezení akreditace od roku 2002/03. Jen jeden profesor.

Od r. 1991- zatím žádní absolventi.

PhD/ P,K,AJ

Soudní inženýrství

Soudní inženýrství

3

8

Žádný profesor, ale na strojní fakultě je jich dostatek.

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

NMgr/

P

Stavební inženýrství

Pozemní stavby a konstrukce

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Konstrukce a materiál

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Inženýrství životního prostředí

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Podnikání a řízení ve stavebnictví

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Stavební inženýrství

Management a ekonomika

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Pozemní stavby a architektura

Pozemní stavby a architektura

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

NMgr/ P

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

3

4

Program navazuje na bakalářský studijní program Stavebnictví

Mgr/P

Stavební inženýrství

Pozemní stavby a konstrukce

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Konstrukce a materiál

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Inženýrství životního prostředí

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Podnikání a řízení ve stavebnictví

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Stavební inženýrství

Management a ekonomika

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Pozemní stavby a architektura

Pozemní stavby a architektura

6

7

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

5,5

9

Minimálně ještě v roce  2002 budou přijímáni studenti.

Mgr/P/Ang.

Stavební inženýrství

Pozemní stavby a konstrukce

5,5

9

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Aplikovaná a krajinná ekologie

3

4

Od r. 1991 jen 1 absolvent.

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Ekonomika a řízení ve stavebnictví

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Fyzikální a materiálové inženýrství

 

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Matematika ve stavebním inženýrství

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Pozemní stavby

3

8

Málo absolventů v relaci k počtu studentů.

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

3

4

Od r. 1991 jen 1 absolvent.

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Vodní hospodářství a vodní stavby

3

8

 

PhD/P,K

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

3

8

 

Bc./P

Stavebnictví

Realizace pozemních a inženýrských staveb

3,5

5

 

Bc./P

Stavebnictví

Stavební  management

3,5

5

 

 

ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P,K

Specializace v pedagogice

Učitelství odborných předmětů

3

4

Kontrola za 2 roky. Personální zajištění – získat docenta pro obor psychologie; posílení výzkumné činnosti - měla by odpovídat ped.-psych. zaměření studia; upravit kurikulum k jasnější profilaci na učitelství odborných předmětů; dopracovat metodické zabezpečení kombinované formy studia.

 

ČVUT, Kloknerův ústav

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Teorie konstrukcí

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

3

8

 

PhD/P,K

Stavební inženýrství

Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

3

0

AK navrhuje odnětí akreditace od roku 2002/03. Zdůvodnění: od roku 1992 1 student, dosud žádný absolvent.

 

MU Brno, Fakulta sociálních studií

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P,K

Politologie

Politologie

3

6

 

NMgr/P,K

Politologie

Politologie

2

4

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K

Politologie

Politologie

3

8

 

Bc/P,K

Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

3

6

 

NMgr/P,K

Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

2

4

 

PhD/P,K,AJ

Sociální politika a sociální práce

Sociální politika a sociální práce

2

4

Akreditace rozšíření na výuku v anglickém jazyce.

Bc/P,K

Sociologie

Sociologie

3

6

 

NMgr/P,K

Sociologie

Sociologie

2

4

 

NMgr/P

Sociologie

Humanitní environmentalistika

2

3

 

PhD/P,K

Sociologie

Sociologie

3

8

 

PhD/P,K

Sociologie

Humanitní environmentalistika

3

4

Nová akreditace.

Bc/P,K

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní vztahy a teritoriální studia

3

6

 

NMgr/P,K

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní vztahy a teritoriální studia

2

4

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

Bc/P,K

Mediální a komunikační studia

Mediální studia a žurnalistika

3

6

 

NMgr/P,K

Mediální a komunikační studia

Mediální studia a žurnalistika

2

4

 

Bc/P,K

Psychologie

Psychologie

3

P6

K4

Dvouoborové studium; u komb. formy kontrola za 2 roky.

NMgr/P

Psychologie

Psychologie

2

4

Jednooborové studium; u komb. formy kontrola za 2 roky. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K,AJ

Psychologie

Obecná psychologie

3

4

 

PhD/P,K,AJ

Psychologie

Sociální psychologie

3

4

 

PhD/P,K,AJ

Psychologie

Vývojová psychologie

3

8

 

PhD/P,K

Psychologie

Psychologie práce a organizace

3

4

Kontrola personálního zajištění po 2 letech.

 

Obecný závěr pro filozofické fakulty: AK doporučuje zlepšit věkovou strukturu vyučujících, zvláště u docentů a profesorů.

UK Praha, Filozofická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Mgr/P

Politologie

Politologie

5

6

 

PhD/P,K

Politologie

Politologie

3

4

 

Bc/P

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

3

 

Přerušeno, žádost je třeba doplnit podle požadavků příslušné pracovní skupiny AK.

Mgr/P

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

5

 

Přerušeno, žádost je třeba doplnit podle požadavků příslušné pracovní skupiny AK.

Bc/P

Sociologie

Sociologie

3

6

 

Mgr/P

Sociologie

Sociologie

5

10

 

NMgr/P

Sociologie

Sociologie

2

4

Nová akreditace.

PhD/P,K

Sociologie

Sociologie

4

8

 

Bc/P

Filologie

Čeština v komunikaci neslyšících          

3

4

 

Bc/P

Filologie

Anglistika a amerikanistika

3

4

 

Mgr/P

Filologie

Anglistika a amerikanistika

5

6

U všech oborů magisterského studijního programu Filologie AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.  na dobu akreditace tohoto programu.

Mgr/P

Filologie

Dánština

5

6

Do roku 2004 posílit personální zajištění (doktorská studia, habilitace).

Mgr/P

Filologie

Němčina

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Francouzština

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Italština

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Latina

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Lingvistika a fonetika

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Český jazyk a literatura

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Čeština pro cizince

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Nizozemština

5

6

Do r. 2004 zlepšit kvalifikační strukturu.

Mgr/P

Filologie

Norština

5

6

Do r. 2004 zlepšit kvalifikační strukturu.

Mgr/P

Filologie

Švédština

5

6

Do r. 2004 zlepšit kvalifikační strukturu.

Mgr/P

Filologie

Čeština v komunikaci neslyšících

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Portugalština

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Řečtina

5

6

 

Mgr/P

Filologie

Překladatelství a tlumočnictví-všechny kombinace jazyků

5

6

 

Bc/P

Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

3

6

 

NMgr/P

Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví

2

4

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K

Informační studia a knihovnictví

Informační věda

3

8

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění

5

6

U všech oborů magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.  na dobu akreditace tohoto programu.

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda

5

6

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda

5

6

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda    

5

6

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika

5

6

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Kulturologie

5

6

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny výtvarného umění                                

3

8

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda

3

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda

3

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda    

3

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika

3

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Kulturologie

3

4

 

Mgr/P,K

Psychologie

Psychologie

5

6

U komb. formy kontrola za 2 roky; AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K

Psychologie

Psychologie práce a organizace

3

8

 

PhD/P,K

Psychologie

Obecná psychologie

3

4

Kontrola personálního zajištění po 2 letech.

PhD/P,K

Psychologie

Sociální psychologie

3

4

Kontrola personálního zajištění po  2 letech.

PhD/P,K

Psychologie

Klinická psychologie

3

4

Kontrola personálního zajištění po 2 letech.

PhD/P,K

Psychologie

Pedagogická psychologie

3

4

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Zdůvodnění: chybí personální garance, na katedře není ani jeden docent či profesor daného oboru.

Mgr/P,K

pedagogika

pedagogika

5

6

U komb. formy kontrola za 4 roky; AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K

pedagogika

pedagogika

3

4

 

 

SU Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Filologie

 

Překladatelství a tlumočnictví (kombinace angličtina-italština, angličtina-němčina, němčina-italština)

3

4

AK navrhuje omezení akreditace všech kombinací od r. 2002/03. Zdůvodnění: Skladba nabízených předmětů nezaručuje stanovený profil absolventa (jde v podstatě o klasické studium filologické), obsahy předmětů formulované v sylabech nekorespondují s cíli studia, v rozporu s cíli studia je i název oboru, pro výuku (zvl. tlumočnických předmětů) nejsou k dispozici kvalifikovaní učitelé.

Mgr/P

Filologie

Angličtina

5

6

Zajistit kvalifikační růst učitelů oboru (doktorské studium, habilitace), zvl. v literární složce, posílit publikační činnost v recenzovaných časopisech (kontrola v polovině r.2004).

Mgr/P

Filologie

Němčina

5

6

Zajistit kvalifikační růst učitelů (doktorské studium, habilitace), posílit publikační činnost v recenzovaných časopisech (kontrola v polovině r. 2004).

Bc/P,K

Informační studia a knihovnictví

Knihovnictví

3

6

 

Bc/P,K

Informatika

Informatika a výpočetní technika               

3

2

AK doporučuje zkvalitnit a stabilizovat pedagogický sbor, podpořit mladé pracovníky a jejich přípravu na habilitace, modernizovat strukturu přednášek, aktualizovat a rozšířit doporučenou literaturu s důrazem na současnou literaturu v angličtině.

Mgr/P

Informatika

Informatika a výpočetní technika               

5

2

dtto

Bc/K

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Tvůrčí fotografie

3

4

 

 

NMgr/K

Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Tvůrčí fotografie

2

3

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ se specializacemi:

-matematika

-informatika

-němčina

-angličtina

-čeština

-dějepis

5

2

Do 2 let fakulta  zavede státní zkoušku z pedagogiky  a psychologie u všech učitelských oborů, přepracuje kurikulum pedagogicko-psychologické části přípravy a rozšíří hodinové dotace těmto předmětům, personálně posílí pracoviště zajišťující pedagogicko-psychologickou část přípravy nejméně o 2 pracovníky na plný úvazek, z toho o 1 docenta pro obor pedagogika. U specializací němčina a angličtina platí stejná doporučení jako u stejnojmenných oborů magisterského programu Filologie. AK navrhuje omezení akreditace specializace čeština od r. 2002/03. Zdůvodnění: Cíle specializace a náplň předmětů jsou často v rozporu, náplň předmětů přitom neodpovídá současnému stavu lingvistiky a literární vědy. Sylaby obsahově nevyhovují danému typu studia, odborná literatura nereflektuje současný stav vědeckého rozvoje příslušných oborů.

Bc/P,K

Sociální politika a sociální práce

Veřejná správa a regionální politika

 

3

3

Kontrola za 2 roky. Obsah studia zčásti neodpovídá profilu absolventa.

Bc/P

Fyzika

Astrofyzika

3

4

Akreditace rozšíření o obor.

Bc/P

Fyzika

Optoelektronika

3

4

Akreditace rozšíření o obor.

Bc/P

Fyzika

Ionizující záření

3

4

Akreditace rozšíření o obor.

Mgr/P

Fyzika

Teoretická fyzika

5

6

 

Mgr/P

Fyzika

Učitelská fyzika pro střední školy

5

6

Akreditace rozšíření o obor.

PhD/P,K

Fyzika

Teoretická fyzika a astrofyzika

3

8

Nová akreditace.

Bc/P

Aplikovaná fyzika

Počítačová technika a její aplikace

3

4

 

 

OU Ostrava, Filozofická fakulta

Obecný závěr k učitelským oborům pro ZŠ a SŠ: kontrola po 2 letech – reorganizovat stávající psychologické pracoviště (vytvořit dvě pracoviště); jedno bude zaměřeno na učitelská studia, v jeho čele bude docent pro obor psychologie s úvazkem 1,0 a pracoviště bude personálně posíleno oproti dosavadnímu stavu; pracoviště zahájí vědecko-výzkumnou činnost v oboru; dopracuje se metodické zajištění kombinovaných forem studia.

 

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Sociální politika a sociální práce

Profesní poradenství a rekvalifikace        

3

2

 

Mgr/P

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce s poradenským zaměřením

5

6

 

NMgr/P,K

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce s poradenským zaměřením

2

2

Nová akreditace.

Mgr/P,K

Učitelství pro SŠ

Základy společenských věd

5

6

Kontrola po 2 letech.

Bc/P

Filologie

Španělština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

3

 

Předložit znovu v r. 2002 (změna názvu, resp. jiná struktura nabídky předmětů).

Bc/P,K

Filologie

Angličtina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

3

 

Předložit znovu v r. 2002, zvážit změnu názvu tak, aby odpovídal nabídce předmětů, vyváženě propracovat soubor nabízených kursů. V případě žádosti  o kombinovanou formu předložit podle vyhlášky č.42/1999 Sb.

Bc/P,K

Filologie

Němčina pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

3

 

Předložit znovu v r. 2002 (změna názvu, resp. jiná struktura nabídky předmětů). V případě žádosti o kombinovanou formu předložit podle vyhlášky č.42/1999 Sb.

Bc/P,K

Filologie

Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní ruch

3

 

Předložit znovu v r. 2002, zvážit změnu názvu tak, aby odpovídal nabídce předmětů, vyváženě propracovat soubor nabízených kursů tak, aby odpovídal cílům studia, zvážit formu výuky (přednáška x seminář) ve vztahu k náplni předmětu. V případě žádosti  o kombinovanou formu předložit podle vyhlášky č.42/1999 Sb.

PhD/P,K

Filologie

Polský jazyk

3

8

 

Bc/K

Teorie dějin literatury

Literární věda a dokumentace literatury

3

 

Předložit znovu do března 2002 v podobě respektující povahu žádosti o filologické obory (viz Metodická pomůcka) a podle vyhlášky č.42/1999 Sb. pokud se týká kombinované formy studia, obsahově dopracovat (v nabídce předmětů výrazně posílit aspekt „dokumentační“,  uvést do vztahu obsahy předmětů a uváděnou odbornou literaturu, zvážit typy uváděných titulů ).

AK navrhuje (vzhledem k formě studia) přeřadit  příp. novou žádost do programu Filologie.

PhD/P,K

Teorie dějin literatury

Teorie a dějiny české literatury

3

4

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství českého jazyka pro SŠ                   

 

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství anglického jazyka pro SŠ

5

6

Posílit odbornou a publikační činnost mladších pracovníků, zvýšit zapojení do doktorského studia (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství německého jazyka pro SŠ

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství francouzského jazyka pro SŠ                                      

 

5

 

Předložit znovu v březnu 2002 s reálným obrazem personálního zajištění oborových předmětů. Posílit kvalifikační strukturu pracovníků zajišťujících oborové předměty (1,0 na FF), zintenzívnit publikační činnost, propracovat náplň nabízených předmětů a strukturu nabídky.

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství polského jazyka pro SŠ

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství španělského jazyka pro SŠ

5

6

Posílit kvalifikační strukturu (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro SŠ

Učitelství ruského jazyka pro SŠ   

5

6

Zvýšit kvalifikaci mladších pracovníků (doktorské studium, habilitace). Kontrola 2004.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ                         

5

6

 

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství ruského jazyka pro 2, st. ZŠ

5

6

Zvýšit kvalifikaci mladších pracovníků (doktorské studium, habilitace). Kontrola 2004.

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ         

5

6

Posílit odbornou a publikační činnost mladších pracovníků, zvýšit zapojení do doktorského studia (kontrola 2004).

Mgr/P

Učitelství pro ZŠ

Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ

5

6

 

 

MU Brno, Filozofická fakulta

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr. ve všech uvedených oborech magisterského SP Filologie.

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Filologie

Anglický jazyk a literatura jednooborové

 

3

4

Posílit personální zajištění (kontrola 2004). Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Anglický jazyk a literatura jednooborové

 

2

4

Posílit personální zajištění (kontrola 2004). Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Anglický jazyk a literatura jednooborové

5

6

Posílit personální zajištění (kontrola 2004).

Bc/P

Filologie

Anglický  jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Posílit personální zajištění (kontrola 2004). Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Anglický  jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Posílit personální zajištění (kontrola 2004). Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Anglický  jazyk a literatura dvouoborové

5

6

Posílit personální zajištění (kontrola 2004).

Bc/P

Filologie

Baltistika dvouoborové

3

4

 

Bc/P

Filologie

Český jazyk a literatura jednooborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Český jazyk a literatura jednooborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Český jazyk a literatura jednooborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Český jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Český jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Český jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Čeština pro cizince

3

4

 

Bc/P

Filologie

Francouzština jednoborové

3

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

NMgr/P

Filologie

Francouzský jazyk a literatura jednoborové

2

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

Mgr/P

Filologie

Francouzský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

NMgr/P

Filologie

Francouzský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Bc/P

Filologie

Italština jednooborové

3

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

NMgr/P

Filologie

Italský jazyk a literatura jednooborové

2

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

Bc/P

Filologie

Italský jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Italský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Italský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Klasický řecký jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Klasický řecký jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Klasický řecký jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Latinský jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Latinský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Latinský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Německý jazyk a literatura jednooborové

3

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Německý jazyk a literatura jednooborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Německý jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Německý jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Německý jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Norský jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Norský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Norský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Novořecký jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Novořecký jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Novořecký jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Obecná jazykověda dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Obecná jazykověda dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Obecná jazykověda dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Portugalština jednooborové

3

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

NMgr/P

Filologie

Portugalština jednooborové

2

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

Bc/P

Filologie

Portugalský jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Portugalský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Portugalský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Španělský jazyk a literatura dvouoborové

3

4

Nová akreditace.

NMgr/P

Filologie

Španělský jazyk a literatura dvouoborové

2

4

Nová akreditace.

Mgr/P

Filologie

Španělský jazyk a literatura dvouoborové

5

6

 

Bc/P

Filologie

Španělština jednooborové

3

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

NMgr/P

Filologie

Španělština jednooborové

2

4

Nová akreditace. Bez výuky v cizím jazyce.

PhD/P,K

Filologie

Český jazyk

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Německý jazyk

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Klasická filologie

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Románské jazyky

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Románské literatury

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Německá literatura

3

8

 

PhD/P,K

Filologie

Latinská medievistika

3

8

Akreditace rozšíření o nový obor.

PhD/P,K

Filologie

Teorie areálových studií

3

 

Projednávání bylo přerušeno, bude projednáno na AK 05-01.

Bc/P,K

Informační studia a knihovnictví

Vědecké informace a knihovnictví

3

4

Kontrola za 2 roky.

NMgr/P,K

Informační studia a knihovnictví

Vědecké informace a knihovnictví

2

4

Kontrola za 2 roky.

Mgr/P,K

Informační studia a knihovnictví

Vědecké informace a knihovnictví

5

6

Kontrola za 2 roky.

Právo konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. bude projednáno na AK 05-01.

Bc/K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda jednooborové

3

4

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Zlepšit kvalifikační strukturu kmenových pracovníků.   

Bc/K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění jednooborové

3

6

 

Bc/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda dvouoborové                                              

 

3

4

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Zlepšit kvalifikační strukturu kmenových pracovníků.   

Bc/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění dvouoborové

3

6

 

Bc/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda jednooborové

3

6

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla

Bc/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda dvouoborové

3

6

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla

Bc/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda jednooborové

3

6

 

Bc/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda dvouoborové

3

6

 

Bc/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika dvouoborové

3

4

 

Bc/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Sdružená uměnovědná studia

3

4

 

Bc/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Teorie a provozovací praxe staré hudby

3

4

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika dvouoborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika dvouoborové

2

3

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda dvouoborové

5

6

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Zlepšit kvalifikační strukturu kmenových pracovníků.

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda dvouoborové

2

3

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Zlepšit kvalifikační strukturu kmenových pracovníků.   

NMgr/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Filmová věda jednooborové

2

3

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Zlepšit kvalifikační strukturu kmenových pracovníků.   

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění dvouoborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění dvouoborové

2

4

 

NMgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Dějiny umění jednooborové

2

4

 

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda jednooborové

5

6

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda jednooborové

2

4

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda dvouoborové

5

6

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda dvouoborové

2

4

AK doporučuje změnu názvu na Teorie a dějiny divadla.

Mgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda dvouoborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda jednooborové

2

4

 

NMgr/P

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda dvouoborové

2

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Teorie a dějiny umění

3

8

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

3

4

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Hudební věda

3

8

 

PhD/P,K

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Estetika

3

4

 

Bc/P

Pedagogika          

Pedagogika dvouoborové

3

4

 

Bc/P

Pedagogika          

Sociální pedagogika a poradenství         

3

6

 

Bc/P

Pedagogika          

Pedagogika jednooborové               

3

6

 

Mgr/P

Pedagogika          

Pedagogika dvouoborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Pedagogika          

Pedagogika dvouoborové

2

4

 

NMgr/P

Pedagogika          

Pedagogika jednooborové               

2

4

 

PhD/P,K

Pedagogika          

Pedagogika          

3

4

 

Mgr/P,K

Psychologie

Psychologie

5

6

Kontrola po 2 letech u kombinované formy. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

PhD/P,K

Psychologie

Klinická psychologie         

3

8

 

PhD/P,K

Psychologie

Obecná psychologie

3

4

 

PhD/P,K

Psychologie

Vývojová psychologie

3

4

Kontrola personálního zajištění po 2 letech.

Bc/P

Humanitní studia

 

3

6

Všechny kombinace dvou oborů náležejících do odlišných studijních programů.

Mgr/P

Humanitní studia

 

5

10

Všechny kombinace dvou oborů náležejících do odlišných studijních programů.

Bc/K

Historické vědy

Muzeologie jednooborové

3

4

Zlepšit kvalifikační úroveň, kontrola po 2 letech.

NMgr/K

Historické vědy

Muzeologie jednooborové

2

4

Zlepšit kvalifikační úroveň, kontrola po 2 letech.

 

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P,K

Psychologie

Psychologie

3

6

Kontrola po 2 letech u komb. formy.

Mgr/P,K

Psychologie

Psychologie

5

6

Kontrola po 2 letech u komb. formy. AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P,K

Psychologie

Psychologie

2

4

Kontrola po 2 letech u komb. formy.

PhD/P,K

Psychologie

Klinická psychologie         

3

8

 

PhD/P,K

Psychologie

Pedagogická psychologie

3

4

 

Bc/P

Teorie a dějiny hudby

Muzikologie jednooborové

3

4

 

Mgr/P

Teorie a dějiny hudby

Muzikologie jednooborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Teorie a dějiny hudby

Muzikologie jednooborové

2

4

 

PhD/P,K

Teorie a dějiny hudby

Teorie a dějiny hudby

3

4

 

Bc/P

Teorie a dějiny výtvarných umění

Dějiny výtvarných umění jednooborové     

3

4

 

Mgr/P

Teorie a dějiny výtvarných umění               

Dějiny výtvarných umění jednooborové

5

6

AK souhlasí s konáním státních rigorózních zkoušek a udělováním titulu PhDr.

NMgr/P

Teorie a dějiny výtvarných uměn               

Dějiny výtvarných umění jednooborové

2

4

 

PhD/P,K

Teorie a dějiny výtvarných umění

Teorie a dějiny výtvarných umění    

3

8

 

 

UJEP Ústí n/L., Fakulta životního prostředí

Typ SP/ forma

Název SP

Název oboru

Stand. doba

Doba akred.

prodl.

Zdůvodnění/ doporučení/ poznámka

Bc/P

Ekologie a ochrana prostředí              

Ochrana životního prostředí

 

3

3

 

Mgr/P

Ekologie a ochrana prostředí              

Revitalizace krajiny            

 

5

3

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Zdůvodnění: nevyhovující personální zajištění (vysoký věk profesorů a docentů, asistenti bez vědecké hodnosti, řada externistů) Nedostatečná vědecká činnost.

Mgr/P

Ekologie a ochrana prostředí              

Odpadové hospodářství

5

3

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Zdůvodnění: nevyhovující personální zajištění (vysoký věk profesorů a docentů, asistenti bez vědecké hodnosti, řada externistů) Nedostatečná vědecká činnost.

 

VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program Chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Anorganická chemie

P,K

3

Absence profesora oboru v delším časovém výhledu neumožní udržet vysokou odbornou úroveň studia. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

Organická chemie

P,K

3

 

8

Makromolekulární chemie

P,K

3

 

8

 

 

Bakalářský studijní program Chemie a chemické technologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Praktická chemie

P,K

3

Potenciální personální a materiální zabezpečení dobré, výuku nebylo možno hodnotit. Pokud nebude výuka zahájena po dobu, na kterou se vydává akreditace, další akreditaci neudělit.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie a chemické technologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Organická technologie

P,K

3

 

8

Anorganická technologie

P,K

3

Absence profesora oboru a skladba dalších vyučujících neumožní v delším časovém výhledu udržet vysokou odbornou úroveň studia, předpoklad zlepšení. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Magisterský studijní program Chemie a chemické technologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Technologie anorganických látek

P,K

5

Nedostatkem je absence profesora na ústavu anorganické technologie garantujícího výuku ve specializaci, u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

Technologie organických látek

P,K

5

Nedostatkem je u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

 

 

Bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Anorganické a polymerní materiály

P,K

3

Personální a materiální zabezpečení dobré, výuku nebylo možno hodnotit. Pokud nebude výuka zahájena po dobu, na kterou se vydává akreditace, další akreditaci neudělit.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie a technologie materiálů

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů

P,K

3

Absence profesora oboru a kvalifikační skladba učitelů neumožní v delším časovém výhledu udržet vysokou odbornou úroveň studia. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

Chemická metalurgie

P,K

3

Absence profesora oboru a kvalifikační skladba učitelů neumožní v delším časovém výhledu udržet vysokou odbornou úroveň studia. Obor lze též studovat na fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě. AK navrhuje omezení akreditace od r.2002/03

 

4

Materiálové inženýrství

P,K

3

 

4

Chemie a technologie anorganických materiálů

P,K

3

 

4

Technologie makromolekulárních látek

P,K

3

 

4

 

 

Magisterský studijní program Chemie a technologie materiálů

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemie a technologie anorganických materiálů

P,K

5

Nedostatkem je absence profesora na ústavu anorganické technologie garantujícího výuku ve specializaci, u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů

P,K

5

Nedostatkem je u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

Technologie výroby a zpracování polymerů

P,K

5

Nedostatkem je absence profesora na ústavu anorganické technologie garantujícího výuku ve specializaci, u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

Materiálové inženýrství

P,K

5

Nedostatkem je u některých předmětů základního studia nesnadné získání studijní literatury, zlepšit přístup k výpočetní technice pro studenty nižších ročníků.

6

 

 

VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská

Bakalářský studijní program Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Procesní inženýrství a management podniků

P,K

3

 

6

 

 

 

Doktorský studijní program Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemické inženýrství

P,K

3

 

8

Měřicí technika

P,K

3

Obor s menším počtem doktorandů, garantujícímu Ústavu měřicí techniky zatím chybí profesor. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

Technická kybernetika

P,K

3

 

8

 

Řízení a ekonomika podniku

P,K

3

Garantujícímu ústavu chybí profesor. Převažuje distanční forma studia. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Magisterský studijní program Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Technická fyzikální a analytická chemie

P,K

 

5

 

6

Chemické inženýrství

P,K

 

5

Obor má poměrně malý počet studentů, bylo by žádoucí zvýšit počet absolventů.

6

Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků

P,K

5

Studijní plán dvou posledních roků studia neobsahuje povinně volitelné ani volitelné předměty. V posledním roce studia vhodně zařazena část programu orientovaného na hodnocení a řízení jakosti. Jde však o značný překryv se zaměřením Technická fyzikální a analytická chemie - Jakostní inženýrství.

6

 

Automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob

P,K

5

Studijní obor zajišťovaný poměrně malým počtem přednášejících. Chybí povinně volitelné předměty, malý počet kreditů ve čtvrtém roce studia se doplňuje z volitelných předmětů.

6

 

Měřící technika v chemickém a potravinářském průmyslu

P,K

5

Vychovává omezený počet studentů.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Analytická chemie

P,K

3

 

8

Fyzikální chemie

P,K

3

 

8

 

 

VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Doktorský studijní program Biochemie a biotechnologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Biotechnologie

P,K

3

 

8

 

 

Magisterský studijní program Biochemie a biotechnologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Kvasná chemie a bioinženýrství

P,K

5

Nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

Obecná a aplikovaná biochemie

P,K

5

Nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Biochemie

P,K

3

 

8

Organická chemie

P,K

3

Absence profesora oboru v delším časovém výhledu by neumožnila udržet vysokou odbornou úroveň studia. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Potravinářská technologie a kontrola jakosti potravin

P,K

3

Nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemie a analýza potravin

P,K

3

Slabinou malý počet studentů, kteří úspěšně absolvují studium.

4

Technologie potravin

P,K

3

Absence profesora oboru na dvou ústavech by neumožnila v delším časovém výhledu udržet vysokou odbornou úroveň studia, slabinou také malý počet studentů, kteří úspěšně absolvují studium. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Magisterský studijní program Chemie a technologie potravin

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemie a technologie sacharidů

P,K

5

Nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

Technologie mléka a tuků

P,K

5

Nedostatkem je absence profesora na ústavu technologie mléka a tuků garantujícího obor (podle sdělení vedení fakulty v krátkém horizontu výhled zahájení profesorského řízení), nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

Konzervace potravin a technologie masa

P,K

5

Nedostatkem je absence profesora na ústavu konzervace potravin a technologie masa garantujícího obor, nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

Chemie a analýza potravin

P,K

5

Nedostatečná kapacita výpočetní techniky pro studenty nižších ročníků.

6

 

 

Doktorský studijní program  Mikrobiologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Mikrobiologie

P,K

3

 

8

 

 

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí

Bakalářský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní obor

Forma

St.doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemie a technologie ochrany prostředí

P,K

3

Bakalářské studium je připraveno v potřebné kvalitě, neuskutečňuje se však vzhledem k nezájmu studentů. AK navrhuje uvažovat o zrušení.

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní obor

Forma

St.doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí (pův. název Aplikovaná a krajinná ekologie)

 

P,K

3

AK doporučuje sjednotit název dosavadního akreditovaného oboru "Aplikovaná a krajinná ekologie" s názvem celého programu a akreditaci oboru jako "Chemie a technologie ochrany životního prostředí". To je v souladu s akreditovaným habilitačním řízením a přesněji vystihuje faktickou náplň disertačních prací.

8

 

 

Magisterský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní obor

Forma

St.doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Technologie vody

P,K

 5

 

6

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

P,K

 

5

 

6

 

 

Doktorský studijní program Chemie a technologie paliv a prostředí

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Energetika v chemicko-technologických procesech

P,K

3

 

8

Chemické a energetické zpracování paliv

P,K

3

Nízká úspěšnost studia 25% je dána spíše vnějšími vlivy.

8

 

 

Magisterský studijní program Chemie a technologie paliv a prostředí

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemické a energetické zpracování paliv

P,K

5

 

6

 

 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program Analytická chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Analytická chemie

P,K

3

 

8

 

 

       Doktorský studijní program Anorganická chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Anorganická chemie

P,K

3

 

8

 

 

Doktorský studijní program Fyzikální chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Fyzikální chemie

P,K

3

Nepříliš dobré personální zabezpečení, vědecká činnost je nedostatečná. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Doktorský studijní program Chemické a procesní inženýrství

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Chemické inženýrství

P,K

3

 

4

Technická kybernetika

P,K

3

 

8

Řízení a ekonomika podniku

P,K

3

AK navrhuje omezení akreditace od r. 2002/03. Zdůvodnění: doktorský program není dostatečně

personálně zajištěn (chybí profesor, z docentů pouze jeden má adekvátní publikační činnost).

4

 

 

Doktorský studijní program Chemie a chemické technologie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Anorganická technologie

P,K

3

 

8

Organická technologie

P,K

3

Nepříliš dobré personální zajištění oboru organická technologie. Doporučuje se vyčlenit samostatný studijní obor „Teorie a technologie výbušin“. Po 2 letech zpráva o pers. zajištění.

4

 

 

 

Magisterský studijní program Chemie a technická chemie

Studijní obor

Forma

St. doba studia

Zdůvodnění/doporučení/poznámka

Akr.

Anorganická a bioanorganická chemie

P,K

5

 

6

Anorganická technologie

P,K

5

 

6

Chemická technologie papíru a celulózy

P,K

5

Vědecká činnost je nedostatečná.

6

Chemické inženýrství

P,K

5

 

6

Materiálové inženýrství

P,K

5

 

6

Inženýrství životního prostředí

P,K

5

Vědecká činnost je nedostatečná.

6

Ochrana životního prostředí

P,K

5

Vědecká činnost je nedostatečná.

6

Organická chemie

P,K

5

 

6

Ekonomika a management  chem. a potravin. průmyslu

P,K

5

Vědecká činnost je nedostatečná.

6

 

Polygrafie

P,K

5

 

6

Řízení technologických procesů

P,K

5

 

6

 

Technická analytická a fyzikální chemie

P,K

5

 

6

Technologie organických specialit

P,K

5

 

6

Technologie výroby a zpracování polymerů

P,K

5

 

6

Teorie a technologie výbušin

P,K

5

 

6