Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 05-00

Pelhřimov, 19. – 20. září  2000

 

 

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, František Šmahel, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Tilman Berger, Vlastimil Juppa, Alena Macurová, Boris Vyskot, Marie-Elizabeth Ducreux, Jan Uhlíř, Petr Hájek.

 

Václav Vinš - tajemník AK,  Jan Lachman, Pavel Šobra.

 

Hosté: Josef Průša - MŠMT,  Jan Bednář – RVŠ, František Ježek – RVŠ, Rolf Karlíček – PS AK.

 

Omluveni: Miroslav Tvrdý.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Plzeňské vysoké školy komerčních služeb byli přítomni: Vlastimil Šedivec, Vladimír Brichta, Jitka Valenzová, Alena Kaliánová.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy obchodní v Praze byli přítomni: Eva Kadaňová, Vlasta Malá, Jaroslav Mužík, Vladimír Sýkora.

 

Program:

1) Přivítání nových členů AK, složení pracovních skupin, závěry vyplývající z doporučení rozkladové komise MŠMT

2) Žádost o státní souhlas Plzeňské vysoké školy komerčních služeb, s.r.o.

3) Žádost o státní souhlas VŠ obchodní v Praze, o.p.s.

4) Akreditace studijních programů

5) Žádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva v Praze, s.r.o

6) Žádost o státní souhlas VŠ podnikatelství a práva v Praze, s.r.o

7) Různé, závěr.   

                                                                             

1) Přivítání nových členů AK, složení pracovních skupin, závěry vyplývající z doporučení rozkladové komise MŠMT

 

Na úvod předseda AK přivítal nové členy komise a představil všechny přítomné. Dále AK schválila složení nových pracovních skupin. Předseda AK rovněž vyzval předsedy pracovních skupin, aby připravili své způsoby jednání svých skupin v souladu se statutem AK.

Předseda AK na základě doporučení rozkladové komise MŠMT upozornil na nutnost konkretizování a formulačního precizování závěrů a připomínek AK k jednotlivým žádostem.

 

Náměstek ministra pro vědu a vysoké školství Josef Průša přivítal nové členy AK a předal jim jmenovací dekrety. V diskusi, která následovala, vyzdvihl dobrou spolupráci mezi MŠMT a AK a odpovídal na otázky týkající se problematiky vědy a vysokého školství.

 

Závěry a doporučení: 1) Předsedové pracovních skupin AK připraví, případně upraví ve smyslu následujícího bodu 2 způsoby jednání svých skupin a předloží je sekretariátu AK tak, aby mohly být připraveny k projednání na příštím zasedání AK.

2) Aby nebyly ohroženy termíny projednávání žádostí, předsedové pracovních skupin AK stanoví své místopředsedy, kteří je v době nepřítomnosti budou zastupovat.

3) Předsedové pracovních skupin AK zodpovídají za přípravu konkrétních vyjádření příslušných skupin k žádostem o udělení státních souhlasů a k žádostem o akreditace. Tato zdůvodnění musejí vycházet z příslušných ustanovení zákona o vysokých školách.

4) Lze-li očekávat negativní doporučení ze strany AK u žádostí o akreditace vysokých škol, zejména v případech, kdy se jedná o odstranitelné nedostatky žádosti, předseda pracovní skupiny projedná žádost se zástupci žadatele buď v plénu pracovní skupiny nebo sám za přítomnosti místopředsedy, případně dalšího člena pracovní skupiny, a to v souladu se schváleným způsobem jednání příslušné skupiny.

5) AK pověřuje Milana Sojku a Petra Kratochvíla zastupováním komise v zahraničních aktivitách.

6) AK schválila vytvoření pracovní skupiny pro neuniverzitní vysoké školy. Pověřuje Petra Richtera vypracováním návrhu na její složení.

7) AK souhlasí se složením pracovních skupin:

pro filologii a literární vědy

předsedkyně:

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., FF UK v Praze

členové:

prof. Dr. Tilman Berger, Univerzita Tübingen

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., FF UK v Praze

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, FF UP Olomouc

prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., FF UK v Praze

 

pro zemědělství, lesnictví a potravinářství

předseda:

Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov

členové:

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., AF MZLU Brno

prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., AF ČZU Praha

prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc., FLD MZLU Brno

 

pro právo a bezpečnostní obory

předsedkyně:

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., PF UK v Praze

členové:

prof. JUDr. Dušan Hendrych, PF UK v Praze

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., Ústavní soud Brno

prof. JUDr. Josef Bejček, PF MU Brno

JUDr. Antonín Mokrý, Vrchní soud Praha

doc. JUDr. Karel Eliáš, PF ZčU Plzeň

JUDr. PhDr. Otakar Osmančík

 

pro filozofii, teologii a religionistiku

předseda:

prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP Olomouc

členové:

doc. PhDr. Ivan Blecha, CSc., FF UP Olomouc

prof. dr. hab. Czeslaw Glombik, Uniwersytet Slaski, Katowice

doc. Dr. Theol. Lenka Karfíková, CMTF UP Olomouc

doc. PhDr. Pavel Kouba, FF UK Praha

doc. ThDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., FF UK Praha

PhDr. Dušan Lužný, Dr., FF MU Brno

prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., FF MU Brno

PhDr. Milan Mráz, CSc., FLÚ AV ČR Praha

doc. PhDr. Zdeněk Pinc, FHS UK Praha

doc. ThDr. Martin Prudký, ETF UK Praha

doc. ThDr. Ladislav Tichý, CMTF UP Olomouc

doc. PhDr. Jan Zounar, CSc., FF MU Brno

 

pro chemické obory

předseda:

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Univerzita Pardubice

místopředseda:

prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc., PřF UP v Olomouci

členové:

prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc., Univerzita Pardubice

prof. RNDr. et Ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc., VŠCHT v Praze

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., FCHT VŠCHT v Praze

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., ÚMCH AV ČR v Praze

 

 

 

 

 

pro matematiku a informatiku

předseda:

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

členové:

prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.

ostatní beze změny.

 

pro technické obory

předseda:

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.

členové:

prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.

prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

prof. Dr. Ing. Jiří Sobota

prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.

 

pro sociologii a politologii

předseda:

doc. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. FSS MU Brno

členové:

Dr. Marie-Elizabeth Ducreux, EHESS Paříž

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., FF UK Praha

doc. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., VŠE Praha

doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, FSV UK Praha

doc. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., FSS UK

doc. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., FSS MU Brno

 

pro veterinární obory

předseda:

prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., VFU Brno

členové:

prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov

prof. MVDr. Karel Hruška, CSc., VÚVEL Brno-Medlánky

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., VFU Brno

prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., MZLU Brno

 

pro fyziku

předseda:

prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., MFF UK v Praze

členové:

RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., FÚ AV ČR v Praze

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., PřF MU v Brně

doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., MFF UK v Praze

prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc., PedF TU v Liberci

prof. Ing. Marie Vrbová, CSc., FJFI ČVUT

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., PřF UP v Olomouci

 

účelové pracovní skupiny pro evaluaci studijních programů k získání kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání

předseda:

prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., LF UK v Hradci Králové

členové:

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK v Hradci Králové

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., 1.LF UK v Praze

doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc., 2. LF UK v Praze

doc. MUDr. Vlastimil Válek, LF MU v Brně

prof. MUDr. Stanislav Tůma, DrSc., MZd ČR

 

 

 

2) Žádost o státní souhlas Plzeňské vysoké školy komerčních služeb, s.r.o.

Za účasti zástupců žadatele byla projednána jejich žádost o státní souhlas spojená se žádostí o akreditaci bakalářských studijních programů.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářských studijních programů „Obchodní propagace a reklama“ a „Cestovní ruch“ na Plzeňské vysoké škole komerčních služeb, s.r.o. se sídlem v Plzni.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako vysoká škola Plzeňské vysoké škole komerčních služeb, s.r.o. se sídlem v Plzni.

Zdůvodnění: Personální zabezpečení nosných předmětů navrhovaných studijních programů je nedostatečné. Učitelé s vědeckými a pedagogickými hodnostmi jsou důchodového věku a u některých z nich odborný profil nekoresponduje s vyučovaným předmětem. U navrhovaného studijního programu „Obchodní propagace a reklama“ není dostatečně zastoupena výuka předmětu „management“.

 

3) Žádost o státní souhlas Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o státní souhlas spojenou se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu "Cestovní ruch".

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“, obor „Cestovní ruch“ na 4 roky v prezenční formě studia.

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Vysoké škole obchodní, o.p.s. se sídlem v Praze.

3) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“, obor „Cestovní ruch“ v kombinované formě studia.

Zdůvodnění: Podle vyjádření Národního centra distančního vzdělávání CSVŠ žadatelem předložené ukázky studijních pomůcek pro kombinovanou formu studia nemají odpovídající úroveň, jedná se o pomůcky určené pro prezenční formu.

 

4) Akreditace studijních programů

A) doktorské

ČVUT Praha, Fakulta stavební

Stavební inženýrství

Akreditace rozšíření o obor: Matematika ve stavebním inženýrství

Projednávání žádosti bylo přerušeno vzhledem k tomu, že ji dosud nebylo možno projednat v pracovní skupině pro matematiku a informatiku, kde došlo ke změně předsedy pracovní skupiny a která byla v souladu se statutem AK nově  schválena až na tomto zasedání.

 

VFU Brno, Farmaceutická fakulta    

Farmacie            

akreditace rozšíření o obory:

Farmakologie a toxikologie

Sociální farmacie - lékárenství     

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Farmacie“, uskutečňovaného na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně o obor „Farmakologie a toxikologie“ na dobu platnosti akreditace tohoto studijního programu.

2) AK přerušuje projednávání žádosti o akreditaci rozšíření doktorského studijního programu „Farmacie“, uskutečňovaného na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, o obor „Sociální farmacie – lékárenství“ do doby doplnění žádosti žadatelem na základě připomínek pracovní skupiny pro farmacii.

 

MU Brno, Filozofická fakulta

Filologie

obor: Literární komparatistika

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Filologie“, uskutečňovaného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, o obor „Literární komparatistika“ na dobu platnosti akreditovaného studijního programu.

 

B) Akreditace rozšíření DSP na výuku v cizím jazyce

AK diskutovala problematiku posuzování žádostí o rozšíření akreditace příslušného studijního programu o výuku v cizím jazyce a formulovala své požadavky, jaké údaje by tyto žádosti měly obsahovat. Z těchto důvodů odložila projednávání předložených žádostí až do jejich doplnění o požadované údaje.

 

 

Závěr:

1)      AK přerušuje projednávání těchto žádostí o rozšíření na výuku v cizích jazycích: MU Brno, Právnická fakulta, SP - Teoretické právní vědy (Akreditace rozšíření na výuku v AJ, NJ, FJ a Pol.J); MU Brno, Fakulta sociálních studií, SP – Politologie, Psychologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie (Rozšíření na výuku v AJ); UP Olomouc, Fakulta přírodovědecká, SP - Aplikovaná matematika, Biologie, Chemie, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Matematika (Rozšíření na výuku v AJ), a to do doby doplnění žádostí podle bodu 2.

2)       AK přijala tyto požadavky k žádostem o rozšíření akreditace studijního programu / studijního oboru o výuku v cizím jazyce

a) Informace o studiu

1.       prohlášení o totožnosti obsahu studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce s příslušným akreditovaným studijním programem /studijním oborem;

2.       případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy /fakulty ve vztahu k výuce studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce;

3.       podmínky přijetí ke studiu;

4.       informace o zajištění odborné praxe, pokud je součástí studijního programu;

5.       informace o tom, zda zajištění zkoušek, státních závěrečných zkoušek nebo státních doktorských zkoušek budou v cizím jazyce;

6.       informace o tom, že bakalářské práce, diplomové práce nebo disertační práce budou v cizím jazyce, včetně oponentských posudků;

7.       informace o studijních dokladech, evidenci a další administrativě studujících v cizím jazyce;

 

b) Informace o personálním a informačním zajištění

1.       přehled přednášejících a dalších vyučujících, kteří se budou podílet na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky v cizím jazyce, včetně údajů o jejich jazykových schopnostech (státní jazykové zkoušky, dlouhodobé zahraniční pobyty, přednášky a aktivní účast na konferencích v příslušném jazyce apod.);

2.       informace o zajištění jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných odborných útvarech vysoké školy /fakulty (katedry, ústavy apod.);

3.       informace o zajištění odpovídajícího software u výpočetní techniky;

4.       informace o zajištění odborné literatury v daném jazyce;

 

Pozn.: jedná se pouze o výuku v cizím jazyce v plném rozsahu studijního programu /studijního oboru, nikoliv o výuku vybraných jednotlivých předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce akreditovaného studijního programu /studijního oboru.

 

 

C)      akreditace rozšíření na ústavy AV ČR

 

Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha     

Pedagogika

obor:      Didaktika matematiky     

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Pedagogika“ obor „Didaktika matematiky“, uskutečňovaného na Pedagogické fakultě UK v Praze na Matematický ústav AV ČR v Praze na dobu platnosti akreditace tohoto programu na výše zmíněné fakultě.

 

Národohospodářský ústav AV ČR ve spolupráci s UK v Praze, Centrem pro ekonomický výzkum

Ekonomická teorie

obor: Teoretická a aplikovaná ekonomie a ekonometrie       

Zároveň žádost o prodloužení akreditace CERGE.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Ekonomická teorie“ obor „Teoretická a aplikovaná ekonomie a ekonometrie“, uskutečňovaného Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE) Univerzity Karlovy v Praze na Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky na dobu dvou let.

2) AK souhlasí s prodloužením akreditace doktorského studijního programu „Ekonomická teorie“ obor „Teoretická a aplikovaná ekonomie a ekonometrie“, uskutečňovaného Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE) Univerzity Karlovy v Praze na dobu dvou let.

 

 

Ústav analytické chemie AV ČR ve spolupráci s UP Olomouc, Přírodovědeckou fakultou

Analytická chemie

obor: Analytická chemie

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Analytická chemie“ obor „Analytická chemie“, uskutečňovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky v Brně na dobu platnosti akreditace tohoto programu na výše zmíněné fakultě.

 

D)      magisterské studijní programy

 

UK Praha, 1. lékařská fakulta

Ošetřovatelství   

obor: Ošetřovatelství se zaměřením na pedagogiku

Akreditace dvouletého navazujícího SP.

AK přerušila projednávání žádosti do doby, než obdrží stanovisko Ministerstva zdravotnictví v souladu s § 79, odst. 1, písmenem e) zákona o vysokých školách.

              

OU Ostrava, Fakulta filozofická

Filologie

obor: Ruský jazyk ve sféře podnikání

Žádost o akreditaci dvouletého navazujícího SP v prezenční i kombinované formě.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Filologie“, obor „Ruský jazyk ve sféře podnikání“ na Fakultě filozofické Ostravské univerzity.

Zdůvodnění: AK neshledala důvod pro zavádění uváděného studijního oboru.

Praktické úkoly (užívat ruský jazyk pro specifické účely) může plnit příslušný program bakalářský. Magisterský studijní program vyžaduje m.j. profilaci na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje.Užší zaměření pouze na problematiku podnikání tuto profilaci nežádoucím způsobem zužuje a tím omezuje uplatnění absolventů.

 

ZČU Plzeň, Fakulta humanitních studií

Filologie

obor: Cizí jazyky pro evropskou komunikaci a integraci

Akreditace SP.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací magisterského studijního programu „Filologie“ obor „Cizí jazyky pro evropskou komunikaci a integraci“ na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni.

Zdůvodnění: 1) Název, cíle, obsah studijního programu a uplatnění absolventa jsou nekonzistentní, návrh  nevyhovuje ani svým věcným obsahem, ani způsobem své formulace.

2) Chybí teoretické, k proklamovanému profilu absolventa zaměřené předměty (např. Translatologie).

3) Není vyjasněna návaznost na předcházející bakalářské studijní programy ani návaznost na případný doktorský studijní program.

4) Nejsou stanoveny požadavky na přijímací zkoušky, obsah státních závěrečných zkoušek není stanoven na odpovídající (magisterské) úrovni, obsah jejich písemné části není stanoven vůbec.

5) Nejsou dostatečně přesvědčivě zpracovány obsahy předmětů v sylabech, nevyhovuje odborná literatura.

6) Chybí zařazení odborné praxe, není jasné, zda (a jaká) jazyková laboratoř je k dispozici.

7) Obor není dostatečně personálně zajištěn (učitelé nemají kontinuální překladatelsko-tlumočnickou praxi, není zacíleno ani jejich vzdělání, nedostatečná je jejich  publikační činnost).

 

Policejní akademie v Praze

Bezpečnostně právní studia

Opakované projednávání žádosti.

Závěr: AK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Bezpečnostně právní studia“, obor „Policejní management a kriminalistika“ na dobu 3 let. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 2 roky.

 

OU Ostrava, Fakulta přírodovědecká

Informatika

obor: Matematická informatika

Akreditace rozšíření. Opakované projednání žádosti.

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací rozšíření magisterského studijního programu „Informatika“, uskutečňovaného na Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity v Ostravě, o obor „Matematická informatika“.

Zdůvodnění: Vzhledem k existenci studijních oborů “Informatika - informační systémy“ a „Aplikovaná matematika“ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě Akreditační komise neshledala dostatečné důvody k zavádění navrhovaného studijního oboru. Kromě toho Akreditační komise má výhrady k volbě a teoretickému zajištění některých předmětů (např. Logické základy umělé inteligence).

 

E)      magisterské a bakalářské studijní programy

 

UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta

Biochemie           

obor: Biochemie

Žádost o akreditaci magisterského a bakalářského studijního programu.

AK pozastavila projednávání žádosti o akreditaci magisterského studijního programu „Biochemie“ obor „Biochemie“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a stejnojmenného bakalářského studijního programu na téže fakultě do doby doplnění žádostí podle požadavků pracovní skupiny AK pro chemické obory.

 

F)      bakalářské studijní programy

 

UK Praha, Husitská teologická fakulta

Teologie

Akreditace rozšíření na výuku v AJ.

Projednávání žádosti se přerušuje ze stejných důvodů jako u žádostí o akreditace rozšíření doktorských studijních programů na výuku v cizích jazycích (viz bod 4, odst. B).

 

5) Žádost o státní souhlas Vysoké školy aplikovaného práva v Praze, s.r.o

AK přerušila projednávání žádosti do doby, než žadatel doplní údaje o možnostech uplatnění absolventů oboru „Výkon pravomocných rozhodnutí“ a o stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR k tomuto oboru.

 

6) Žádost o státní souhlas Vysoké školy podnikatelství a práva v Praze, s.r.o

AK opakovaně projednávala žádost o udělení státního souhlasu této instituci.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právní specializace“ obor „Veřejná správa“ na Vysoké škole podnikatelství a práva v Praze, s.r.o.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola Vysoké škole podnikatelství a práva v Praze, s.r.o.

Zdůvodnění: Změnou složení předmětů a ověřením osob vyučujících se personální zajištění navrhovaného studijního programu změnilo. Zabezpečení výuky právních oborů je nedostatečné, chybí profesoři a docenti působící v oboru práva.

 

7) Různé, závěr

·         zpráva Jiřího Mareše o jednání s členem slovenské AK

Jiří Mareš informoval AK o jednání se členem slovenské AK pro pedagogické a psychologické obory prof. PhDr. Jozefem Vaškem, DrSc. na základě pověření ze 4. zasedání AK v souvislosti s množícími se případy habilitačních a jmenovacích řízení českých učitelů na Slovensku. Dohodli se na třech opatřeních, která prof. Vašek projedná ve slovenské AK:

1.       vytvořit databázi habilitačních a jmenovacích řízení ve SR

2.       vyžádat si zápisy z vědeckých rad u těchto řízení v ČR i SR

3.       zajistit, aby habilitační a profesorské práce obecně byly k dispozici k nahlédnutí.

·         AK jednala o případech, kdy žádost o  akreditaci studijního programu posuzují 2 nebo více pracovních skupin.

Závěr: U žádostí o akreditaci studijního programu, kterou posuzují 2 nebo více pracovních skupin, se jejich předsedové dohodnou před příslušným zasedáním AK na společném návrhu, který předloží k projednání.

·         žádosti o prodloužení platnosti akreditace – 1.etapa.

Sekretariát AK informoval o aktuálním stavu došlých žádostí o reakreditaci studijních programů v první etapě podle přijatého harmonogramu.

Závěry: 1) Pracovní skupiny budou navštěvovat fakulty pouze v případech, jedná-li se o nové studijní programy či obory nebo v případech problémových žádostí. Za tímto účelem si příslušná pracovní skupina vytvoří expertní skupiny. Na lednovém zasedání by měla být první etapa žádostí o prodloužení uzavřena.

2) Žádosti o prodloužení akreditace doktorských studijních programů pedagogických fakult budou projednány v rámci 1. etapy reakreditace podle schváleného harmonogramu.

·         Termíny zasedání AK na první pololetí 2001: 23.-24. ledna, 13.-14. března, 24.-25. dubna a 12.-13. června.