Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 06-00

Hradec Králové, 24. – 25. října  2000

 

 

 

Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Alena Winterová, Antonín Stratil, Vlastimil Juppa, Alena Macurová, Boris Vyskot, Marie-Elizabeth Ducreux, Jan Uhlíř, Petr Hájek, Miroslav Tvrdý.

 

Václav Vinš-tajemník AK, Pavel Šobra, Marie Vaníčková, Jan Lachman-sekretariát AK.

 

Hosté: Josef Průša, Josef Beneš – MŠMT,  Jan Bednář – RVŠ, Petr Fiala– PS AK.

 

Omluveni: František Šmahel, Tilman Berger.

 

Při projednávání žádosti o zřízení Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem byli přítomni: Vlastimil Novobilský, Zdeněk Havel, Vladimír Švec, Helena Šebková.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Akademie STING v Brně, o.p.s. byli přítomni: Zdeněk Sadovský, Arnošt Riesner.

 

Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s. byli přítomni: Alois Houdek, Bohuslav Eichler, Antonín Peltrám, Jiří Dienstbier, Tomáš Sokol.

 

Program:

1) složení pracovních skupin

2) reakreditace fakult - 1. a 2. etapa

3) žádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice-předběžné projednání

4) akreditace studijních programů

5) žádost o zřízení Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí n./L.

6) diskuse o bakalářských studijních programech

7) žádost o státní souhlas Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s.

8) žádost o státní souhlas Vysoké školy aplikovaného práva v Praze, s.r.o

9) žádost o státní souhlas Akademie STING v Brně, o.p.s.

10) různé, závěr.

                                                              

ad 1) složení pracovních skupin

AK projednala složení pracovní skupiny pro neuniverzitní vysoké školy a doplnění již ustanovených pracovních skupin. Dále vzala na vědomí informaci Jana Bednáře o nabídce možných spolupracovníků za RVŠ.

Závěry: 1) AK souhlasí se složením pracovní skupiny pro neuniverzitní vysoké školy:

Předseda:

Ing. Petr Richter, člen AK, VOŠ Čáslav

Místopředseda:

doc. Ing. Václav Vinš, CSc., MŠMT ČR

Členové:

prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, člen AK, Fachhochschule Wiesbaden

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., Vysoká škola hotelová v Praze

doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., Bankovní institut neuniverzitní vysoká škola v Praze

Ing. Josef Novotný, VOŠ v Českých Budějovicích

2) AK souhlasí s doplněním následujících pracovních skupin:

·         filologie a literární vědy:

prof. PhDr. Jiří Černý, FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jiří Munzar, CSc., FF MU v Brně

·         pro chemické obory:

prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc., Ústav fyzikální chemie AV ČR

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., PřF MU v Brně

prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc., Spolchemie Ústí nad Labem

·         pro lékařské a zdravotnické obory:

místopředseda:

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., 3.LF UK

člen:

prof. MUDr. Jiří Mačák, CSc., LF UP v Olomouci

právo a bezpečnostní obory:

místopředseda:

prof. JUDr. Dušan Hendrych, PF UK v Praze

·         pro sociologii a politologii:

doc. PhDr. Jiří Kabele, FSV UK v Praze

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., Sociologický ústav AV ČR

·         pro zemědělské obory:

prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. AZ MZLU v Brně

prof. Ing. Václav Řehout, CSc. ZF JU v Českých Budějovicích

doc. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV v Uhříněvsi

prof. Ing. Ivár Otruba, CSc., Zahradnická fakulta MZLU v Brně

doc. Ing. František Vrkoč, DrSc., VÚRV v Praze

·         pro matematiku a informatiku:

místopředseda:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., Ústav matematiky SU v Opavě

·         pro umění a uměnovědy:

prof. Vladimír Tichý, HAMU v Praze

3) AK vyzývá předsedy pracovních skupin, kteří tak dosud neučinili, aby v souladu se zápisem z 5. zasedání jmenovali své místopředsedy a připravili či upravili své jednací řády do prosincového zasedání komise.

 

ad2) reakreditace fakult - 1. a 2. etapa

Členové AK se vzájemně informovali o stavu podávání žádostí o prodloužení akreditace studijních programů vybraných fakult vysokých škol v 1. a 2. etapě podle schváleného harmonogramu. Milan Sojka informoval komisi o zasedání pracovní skupiny pro ekonomické obory, na němž byly projednány žádosti o prodloužení akreditace části ekonomických fakult. Závěry ke studijním programům těchto ekonomických fakult a případně dalších fakult 1.etapy budou přijaty na prosincovém zasedání.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

 

ad3) žádost o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice-předběžné projednání

Posuzovatelé žádosti o zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice informovali AK o průběhu projednávání této žádosti. Vyjadřovali se i k navrhovaným studijním programům. Závěry budou přijaty na prosincovém zasedání AK.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

 

ad4) akreditace studijních programů

A)      doktorské studijní programy

Ústav molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci s Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Žádost o akreditaci rozšíření.

Chemie

obor: Biochemie

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Chemie„, oboru „Biochemie„, uskutečňovaného Fakultou potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na Ústav molekulární genetiky AV ČR v Praze na dobu, na kterou byl tento studijní program akreditován Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

 

ČVUT Praha, Fakulta stavební

Stavební inženýrství

Akreditace rozšíření o obor: Matematika ve stavebním inženýrství

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření doktorského studijního programu „Stavební inženýrství„ o obor „Matematika ve stavebním inženýrství„ na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze na dobu, na kterou byl tento studijní program akreditován.

 

B) bakalářské studijní programy

VOŠIS Praha

Informační studia a knihovnictví

obor: Služby muzeí a galerií

Žádost je třeba doplnit na základě připomínek pracovní skupiny pro umělecké obory; do té doby je projednávání přerušeno.                

                              

Bankovní institut neuniverzitní vysoká škola, a.s., v Praze

Bankovnictví

akreditace rozšíření uskutečňovaného bakalářského programu o obory:

Elektronické obchodování

Informační technologie

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu „Bankovnictví„ o obory „Elektronické obchodování„ a „Informační technologie„ na Bankovním institutu neuniverzitní vysoké škole, a.s. v Praze na dobu, na kterou byl tento studijní program akreditován. Forma studia je kombinovaná.

 

SU Opava, Matematický ústav

Matematika

obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Pro kombinovanou a distanční formu studia je nutné předložit podle §4 odstavce 3 vyhlášky č. 42/1999 Sb. vzory studijních distančních textů a další náležitosti podle §6 odstavce 3 písmene c) téže vyhlášky. Projednávání těchto forem studia se do doplnění požadovaných náležitostí přerušuje.

Závěr: AK souhlasí s akreditací rozšíření bakalářského studijního programu „Matematika„ o obor „Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací„ na dobu, na kterou byl tento studijní program akreditován. Forma studia je prezenční.

 

OU Ostrava, Fakulta filozofická

Mezinárodní teritoriální studia

obor: Evropská studia

Závěr: AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia„ obor „Evropská studia„ na Fakultě filozofické Ostravské univerzity v Ostravě.

Zdůvodnění: Personální zabezpečení není dostatečné, protože odborný profil učitelů s vědeckými a pedagogickými hodnostmi neodpovídá jejich odbornému zaměření oboru – žádný z nich není orientován na mezinárodní vztahy, politologii nebo evropská integrační studia. Odpovídající úroveň nemají ani sylaby profilových kurzů týkající se historie, politologie a otázek evropské integrace (struktura, doporučená literatura apod.).

                                                              

ad5) žádost o zřízení Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí n./L.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o zřízení fakulty spojenou se žádostí o akreditaci již uskutečňovaného bakalářského studijního programu Institutem výtvarné kultury UJEP.

Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty užitého umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která vznikne transformací z již existujícího Institutu výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

2) Po zřízení Fakulty užitého umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Výtvarná umění„ s obory „Fotografie„ a „Užité umění„ na této fakultě na dobu, na kterou byl tento studijní program akreditován na Institutu výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

ad6) diskuse o bakalářských studijních programech

Akreditační komise a představitelé ministerstva diskutovali společně problematiku bakalářského studia ve vztahu k Boloňské deklaraci. K této problematice nebyl přijat žádný závěr, jednalo se o výměnu názorů před zahájením jednotlivých etap reakreditací. Z diskuse:

·         je třeba vycházet z toho, že všechny studijní programy jsou podle zákona o vysokých školách akreditovány do doby projednání žádostí o reakreditaci, nejpozději do konce roku 2002. V případech, kde to má smysl, by měly žádosti o prodloužení platnosti jejich akreditace (tzv. „reakreditace„) odpovídat závěrům Boloňské deklarace;

·         je nutné souběžně řešit i případné právní úpravy, řešící uplatnění absolventů bakalářského studia na trhu práce (např. absolvování bakalářského studia v oborech zdravotnictví nevede ke změně nebo ke zvýšení kvalifikace pracovníků s příslušným středoškolským vzděláním);

·         bakalářské studium musí vést budˇ k  získání dovedností potřebných k výkonu povolání (profesní bakalářské studijní programy), nebo k obecnému bakalářskému vzdělání, umožňujícímu pokračování v magisterském studijním programu v ČR nebo v zahraničí. Z toho plyne řada problémů, na které je nutno se soustředit a (délka studia, financování podle délky studia nebo podle potřebnosti oborů, apod.);

·         aby byla umožněna průchodnost studia a usnadněno uznávání vysokoškolských diplomů, je třeba přizpůsobit náš systém vysokoškolského studia ostatním evropským zemím. To se odrazí i v mobilitě studentů. Sytém je nutno založit na hodnocení studia pomocí kreditů, podle kterého délka studia přímo souvisí s kreditním systémem;

·         zásadní změna ve vysokém školství, která by měla vycházet z Boloňské deklarace a rovněž z Lisabonské deklarace se projeví zvýšeným zatížením AK při posuzování žádostí vysokých škol, které  většinou již reagují na změny, související s uvedenými deklaracemi. K bude sledovat, aby změny ve struktuře vysokoškolského vzdělávání nesnížily úroveň jeho kvality; zkušenosti z vysokých škol nebo fakult, které již v minulosti uskutečňovaly bakalářské studijní programy a navazující magisterské studijní programy však jsou takové, že do praxe po absolvování bakalářského studia odchází minimální počet absolventů, převážná většina pokračuje ve studiu magisterském. Je nutné analyzovat a odstranit příčiny tohoto stavu;

·         pro navazující magisterské studijní programy musí být stanoveny podmínky k přijímání ke studiu;

·         v některých typech studijních programů nebude o absolventy-bakaláře zájem, jako např. v právních vědách. Jistou úlohu zde sehrají i příslušné profesní komory, které ve snaze udržet vyšší úroveň příjmu svých členů budou vytvářet překážky pro tyto absolventy;

·         je potřeba respektovat tradice našeho vzdělávacího systému. Nelze přebírat urychleně zahraniční modely, jako např. systém v USA, kde každý vysokoškolák absolvuje bakalářské studium. Je třeba se zajímat o kvalitu těchto bakalářů a orientaci jejich studia;

·         je nutné přijmout model, že bakalář má potřebný teoretický základ pro svůj studijní program. Pokud bude pokračovat v magisterském stupni, musí dojít k prohloubení tohoto teoretického základu;

·         zájem o absolventy-bakaláře bude záviset na trhu práce. Příkladem mohou být některé chemické obory, kde zájem o tyto absolventy již existuje;

·         podpora bakalářských studijních programů je rovněž v dlouhodobém záměru ministerstva;

·         problematické je uplatnění bakalářů učitelských profesí jak z hlediska pracovně-právního, tak věcného. Při přípravě nové legislativy se projevují určité snahy, aby učitelskou profesi mohli vykonávat pouze absolventi magisterského stupně vzdělání.

     

ad7) žádost o státní souhlas Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o státní souhlas této instituce spolu se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia„.

Závěry: 1) AK nesouhlasí s návrhem  bakalářského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia„ a s jeho akreditací Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s.

2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s., působit jako soukromá vysoká škola.

Zdůvodnění: AK nevydala k návrhu bakalářského studijního programu a k jeho akreditaci souhlasné stanovisko zejména z důvodů uvedených v §79 odst. 5 písmeno b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, neboť studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální. Dále též proto, že doporučená literatura u některých předmětů neodpovídá požadavkům na kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Rovněž tak AK nevydala souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu, neboť činnost soukromé vysoké školy není dostatečně personálně zajištěna – personální zabezpečení neodpovídá potřebám samostatné vysoké školy, jež má nejen uskutečňovat studijní program, ale rovněž uskutečňovat výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.

V seznamu interních učitelů (vyučujících, kteří by působili na vysoké škole v rámci hlavního pracovního poměru k žadateli), se nachází pouze jeden habilitovaný učitel, který však byl jmenován docentem pro jiný obor, než je ten, v němž má vyučovat; další učitelé, kteří jsou docenty nebo profesory, jsou uvedeni pouze v seznamu externistů (vyučující, kteří by na vysoké škole nepůsobili v rámci hlavního pracovního poměru k žadateli). Toto personální složení nevytváří předpoklad pro systematickou výzkumnou a tvůrčí činnost  a takovou pedagogickou práci, jež by byla podložena vlastní výzkumnou aktivitou v příslušných disciplínách. Nedostatečná je i vlastní publikační činnost interních učitelů, rovněž doporučená literatura u některých předmětů neodpovídá vysokoškolské úrovni.

 

ad8) žádost o státní souhlas VŠ aplikovaného práva v Praze, s.r.o

AK projednala žádost o státní souhlas Vysoké školy aplikovaného práva v Praze, s.r.o., spojenou se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu „Právní specializace„.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právní specializace„ s obory „Právo v podnikání„ a „Sociálně právní činnost a zaměstnanost„ na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, s.r.o. na dobu 4 let. Forma studia je prezenční, standardní doba studia je 3 roky.

2) AK souhlasí s udělením státního souhlasu Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, s.r.o. k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.

3) Nejpozději do konce prvního semestru od zahájení výuky tato vysoká škola předloží AK zprávu obsahující údaje o informačním a personálním zajištění.

4) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právní specializace„ s obory „Právo v podnikání„ a „Sociálně právní činnost a zaměstnanost„ na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, s.r.o. v distanční formě studia.

Zdůvodnění: Vyjádření Národního centra pro distanční vzdělávání k žádosti o distanční formu studia je negativní, žadatel nepředložil podle §4 odstavce 3 vyhlášky č. 42/1999 Sb. vzory studijních distančních textů a další náležitosti podle §6 odstavce 3 písmene c) téže vyhlášky.

 

ad9) žádost o státní souhlas Akademie STING v Brně, o.p.s.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o státní souhlas Akademie STING v Brně, o.p.s., spojenou se žádostí o akreditaci bakalářských studijních programů.

Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Hospodářská politika a správa„ s obory „Zdaňování„ a „Finanční kontrola„ Akademii STING v Brně, o.p.s. na 4 roky. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 3 roky.

2) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management„, oboru „Organizace a řízení malých a středních firem„ Akademii STING v Brně, o.p.s. na 4 roky. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná, standardní doba studia je 3 roky.

3) AK s udělením státního souhlasu Akademii STING v Brně, o.p.s. k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu.

 

ad10) různé, závěr

·         Milan Sojka a Václav Vinš informovali AK o setkání zástupců institucí zabývajících se hodnocením ze zemí střední a východní Evropy, které se uskuteční 18.-19. listopadu v Budapešti i o záměru vytvořit síť posuzovatelů těchto zemí, kteří by úzce spolupracovali.

Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

·         Václav Vinš informoval AK o česko-francouzském semináři o evaluaci ve vysokém školství, jehož se za AK zúčastní spolu s Petrem Kratochvílem 26.-27.10. v Centru pro studium vysokého školství.

·         předseda AK seznámil komisi s obsahem dopisu rektora Ostravské univerzity, týkajícího se kompetencí AK při zdůvodňování negativních rozhodnutí.

Závěry: 1) AK vzala informaci na vědomí.

2) AK pověřuje odpovědí na tento dopis předsedu komise.

·         AK byla seznámena s článkem „První kroky soukromých vysokých škol„ zveřejněném v periodiku AULA č.3/2000, který bude vystaven na webovské stránce MŠMT.

Závěry: 1) AK vzala informaci na vědomí.

2)Eventuální připomínky členové AK zašlou sekretariátu komise do 10 dnů.

Příští zasedání se koná ve dnech 5. a 6. prosince v Kostelci nad Černými Lesy.