Stanovisko

k návrhu programu „…“Ministerstva …

 


I.

Způsob předložení návrhů programů výzkumu a vývoje ke stanovisku Radě pro výzkum

1.      Návrh předkládá (kdo – ministr, náměstek, ředitel atd.), dne a pod č.j. (údaje uvedené v průvodním dopise) a v jaké fázi schvalování návrhu:

Z věcných i časových důvodu se doporučuje návrh ke stanovisku Radě a MŠMT předložit po schválení vedením resortu a před rozesláním materiálu do meziresortního připomínkového řízení. Rada se nevyjadřuje k materiálům pro poradu vedení resortu, ale k materiálům předkládaným vládě. Pokud by byl naopak návrh předložen ke stanovisku Radě až v rámci meziresortního připomínkového řízení, je nutné respektovat termíny zasedání Rady /viz II./ a fakt, že v případě závažnějších připomínek a zásadního přepracování materiálu by bylo nutné materiál znovu rozeslat do připomínkového řízení.

2.      Soulad s § 5 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (tj. zda byl materiál předložen ke stanovisku RVV před předložením materiálu vládě).

 

II.

Způsob projednání návrhu

1.      Zasedání Rady pro výzkum a vývoj, na němž bylo stanovisko schváleno (termíny zasedání RVV jsou známy s ročním předstihem, podle statutu a org. řádu lze materiály předložit nejpozději do 10 dnů před zasedáním).

 

III.

Soulad s požadavky § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

1.      Zajištění finančních prostředků státního rozpočtu - soulad s § 5 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb.a s rozpočtovými pravidly (tj. návrh programu musí):

1.1.   být předložen před zahájením prací na státním rozpočtu na rok, kde program začíná (nebo musí být uvedeny důvody proč tomu tak není),

1.2.   finanční prostředky na jeho řešení být uvedeny  ve vládou schváleném střednědobém výhledu (nebo jednoznačně uvést způsob jejich zajištění);

2.      Obsah návrhu programu

2.1.   soulad s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (tj. návrh programu musí obsahovat):

2.1.1.       identifikační údaje programu (identifikační kód IS VaV a název programu, shodný se  schváleným střednědobým výhledem výdajů na výzkum a vývoj),

2.1.2.       případné členění na podprogramy - zákon tedy neumožňuje další členění podprogramů /rozdělení podprogramů na tématické okruhy atd./,

2.1.3.      termín jeho vyhlášení (bude vyhlášen …) a dobu trvání (na měsíce  z důvodu vazby na státní rozpočet a IS VaV /např.  program je na období 07/2004 – 06/2008/);

2.2.   soulad s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. (tj. návrh musí obsahovat):

2.2.1.      celkové výdaje a výdaje ze veřejných prostředků na uskutečnění programu a jeho částí v jednotlivých letech (tj. pokud program je členěn na podprogramy, musí být uvedeno toto členění i pro jednotlivé části programu);

2.3.   soulad s § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. (tj. návrh musí obsahovat):

2.3.1.      specifikace cílů programu a jeho částí (tj. pokud program je členěn na podprogramy, musí obsahovat cíle programu jako celku i cíle každého podprogramu). Cíle program/podprogramu musí být formulovány tak, aby byly:

2.3.1.1.konkrétní a specifické (tj. každý program/podprogram musí mít svůj jedinečný cíl formulovaný konkrétně podle účinků programu),

2.3.1.2.časově omezené (tj. dané cíle je možné dosáhnout za dobu řešení programu),

2.3.1.3.vyhodnotitelné (tj. po ukončení programu je možné konstatovat, nakolik byly dané cíle splněny).

Cíle nesmí být zaměňovány  a nahrazovány popisem problematiky, kterou program řeší, popisem použitých metod atd.

2.3.2.      odůvodnění cílů programu a jeho částí (zdůvodnění, proč zrovna tyto cíle, nakolik je VaV vhodným způsobem řešení, které z potřeb ekonomiky a společnosti pomůže program řešit atd. , popř. s odvoláním na zásadní dokumenty – programové prohlášení vlády, Národní politiku VaV, Lisabonský proces, vazby na rozpočtové priority EU, vládou schválená koncepce resortu atd. a v budoucnu i vládou schválené dlouhodobé směry výzkumu)

2.3.3.      srovnání se současným stavem v České republice (zejm. zda obdobná problematika je nebo byla  v ČR řešena[1], a pokud ano, tak čím se návrh liší, co přinese nového atd.). V případě, že program navazuje na program předcházející, konstatování, zda a s jakými výsledky byl tento program vyhodnocen, jaké měl přínosy, jaká byla jeho efektivnost.

2.3.4.      srovnání se současným stavem v zahraničí (zejm. jak je obdobná problematika v zahraničí řešena,na co se zaměřuje, proč je potřeba výzkum a vývoje v ČR atd.).

2.3.5.      očekávané přínosy programu (návazně na cíle programu konkrétně uvést co vynaložené prostředky přinesou, jaké jsou přínosy v jednotlivých odvětvích, zda existují kapacity v ČR schopné využít výsledků atd.).

2.3.6.      Souhrnné věcné zhodnocení návrhu programu Radou (Rada vyjadřuje k tomu, zda cíle programu a jeho náplň jsou v souladu s koncepcí výzkumu a vývoje v ČR tj. zda považuje řešení tohoto programu za potřebné).

3.      Ostatní části návrhu, zejm. podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji event. další části návrhu (statuty hodnotících komisí apod.) nejsou povinnou součástí návrhu programu předkládaného vládě[2], záleží na rozhodnutí poskytovatele, zda je do návrhu zařadí. Pokud je do návrhu zařadí, je vyjádření k nim součástí stanoviska Rady:

3.1.   Soulad podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji s § 17 a 18 zákona č. 130/2002 Sb., zejména kritéria a způsob hodnocení návrhů projektů (§ 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.).

3.2.   Soulad dalších částí návrhu s obecně závaznými právními předpisy.

 

IV.

Návrh změn

Vždy se uvádí ty části návrhu, které podle části III. neodpovídají zákonu č. 130/2002 Sb. V případě drobných formulačních či věcných odlišností lze uvést i návrh na doporučené úpravy.

 

V.

Závěr

Závěr stanoviska konstatuje:

a)  Návrh je plně v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj doporučuje vládě jeho schválení.

nebo

b) Návrh je částečně  v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj doporučuje vládě jeho schválení za podmínky zapracování výše uvedených připomínek do návrhu programu.

nebo

c)  Návrh není v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy a Rada pro výzkum a vývoj nedoporučuje vládě jeho schválení a žádá poskytovatele o jeho přepracování a předložení k novému stanovisku.[1] Lze využít údaje IS VaV (Informačního systému výzkumu a vývoje, dostupné na www.vyzkum.cz).

[2] Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jsou ale povinnou součástí návrhu na udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory předkládané ÚOHS (pokud ovšem nejde o program pro potřeby státní správy zahrnující veřejné zakázky – zde se o udělení výjimky nežádá).