Zápis z  3. jednání pracovní skupiny pro koordinaci NPV ( I )

21.9.2004

 

Přítomni :Ing. M. Marek,CSs.(MŠMT), Ing. V. Hanke, CSc. (MŠMT), Ing. K. Ferjentsik (MŠMT), Ing. J. Faltus (MPO), MUDr. I.Pfeifer (MZd), Ing. A.Pilátová (MD), Ing. J.Průša (MPSV), Ing. J. Stehlík (MZe),Ing. L.Štrupl (MŠMT), PhDr. A. Tříšková( MŠMT), Mgr. L. Krušinová (MŠMT), Mgr. K.Hošková (MŠMT),

 

Omluveni:RNDr. M. Blažka(RVV), Ing. J. Fereš(MŽP)

 

Program:

1. Úvod

2. Informace 3. jednání Rady NPV

3. Informace RVV o zájmu uchazečů o podprogramy NPV

4. Veřejné soutěže na rok 2005

5. Návrh zprávy o zahájení NPV jako součást návrhu NPV II vládě

6. Závěr

 

K bodu 1 programu

V úvodu ředitel odboru 34 MŠMT ing.M. Marek,CSc. přivítal účastníky a seznámil je s programem jednání.

 

K bodu 2 programu

Pracovní skupina byla informována o 3. jednání Rady, na kterém byl projednáván návrh NPV II a podklady TC AVČR k tematickým prioritám NPV II. Jednání se účastnili zástupci MŽP, kteří zde prezentovali odlišné názory na tematické priority svého resortu než jsou obsaženy v návrhu TC AVČR.

Z podnětu zástupců MPO bylo upozorněno na nerovnoměrné rozdělení finančních prostředků,tj.menší objem prostředků pro průmyslový a aplikovaný výzkum.

 

K bodu 3 programu

Účastníci jednání byli seznámeni s vyhodnocením úspěšnosti NPV I, navrženým RVV.Teoretická úspěšnost je hodnocena z podílu návrhu uchazečů ku zdrojům( státní rozpočet na VaV na r.2004). V diskusi bylo navrženo, že by průkaznějším ukazatelem úspěšnosti bylo porovnání počtu žádostí a přijatých projektů pro jednotlivě programy tak, jak jsou zveřejněny ve VES. V této souvislosti byl též vysloven požadavek na vyhodnocení podílu aplikační sféry na NPV I, a to oslovením expertů z průmyslové a aplikační sféry, kteří by zhodnotili zapojení těchto oborů do NPV I podle jednotlivých programů.

 

K bodu  4 programu

Jednotlivé resorty aktualizovaly data veřejných soutěží pro rok 2005.U MPSV byla veřejná soutěž vyhlášena 16.6. 2004 a bude uzavřena 20.12. 2004. U MD byla veřejná soutěž zahájena 9.6. 2004 a bude uzavřena 19.11. 2004.U MZd je vyhlášení soutěže plánováno na  říjen 2004 a její uzavření na leden/únor 2005.

 

K bodu 5 programu

K navržené zprávě o zahájení NPV proběhla diskuse podle jednotlivých kapitol. Ke kapitole o financování NPV bylo upozorněno, že konečné finanční navýšení pro jednotlivé programy z rozpočtu resortů bude známo až koncem roku. V kapitole porovnávající obsah zadání veřejných soutěží s návrhem NPV bylo upozorněno na potřebu konzultace zadání veřejných soutěží programů MŽP se zástupci tohoto resortu.

 

K bodu 6 programu

V závěrečné diskusi byl vznesen dotaz na přípravu veřejných soutěží na rok 2006, a to zda veřejné soutěže mají být vypsány pro  programy NPV I nebo již pro programy NPV II. Bylo konstatováno, že se pro rok 2006 předpokládá s realizací  NPV II . V případě, že by k vyhlášení NPV II nedošlo, měl by pokračovat NPV I.

 

Zapsala: PhDr. A.Tříšková

 

Schválil:Ing. M.Marek,CSc.

               ředitel odboru 34