ZÁPIS

z 1. jednání Rady Národního programu výzkumu (NPV) ze dne 2.12.2003

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha)

 

Program:1/ Zahájení

                2/ Úkoly a činnost Rady NPV v nadcházejícím období

                3/ Zapojení resortů do NPV

                4/ Informace o přípravě NPV II

                5/ Diskuse

                6/ Závěrečné usnesení

 

K bodu  1 programu

 

Jednání Rady NPV zahájil předseda Rady NPV - náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy doc.RNDr.P.Kolář, CSc. Stručně informoval účastníky jednání o struktuře Rady NPV, potřebě zajistit zástupce jednotlivých resortů pro práci v Radě NPV tak, aby se mohli řádně účastnit jednání Rady NPV vzhledem k nezastupitelnosti členství v Radě, vyplývající z jejího Statutu a jednacího řádu. Připomněl nutnost zvolit místopředsedu Rady NPV, jakožto úkolu vyplývajícího rovněž ze schváleného Statutu a jednacího řádu Rady s tím, aby příslušné návrhy byly předloženy nejpozději do příštího jednání Rady NPV, na němž bude provedena volba místopředsedy Rady NPV.

 

K bodu  2 programu

 

O obsahové struktuře jednání Rady NPV informoval ředitel odboru 34 MŠMT ing.M.Marek,CSc. Byla podána informace o usneseních vlády k NPV, délce trvání NPV I a II a účasti resortů v nich, o návrhu koordinace NPV I a přípravě NPV II, o zřízení a hlavních činnostech pracovních skupin pro NPV I a II . Bylo konstatováno, že pro průběžnou kontrolu činnosti, koordinaci a řízení v rámci Rady NPV bude připraven  harmonogram postupu prací na NPV.

 

K bodu  3 programu

 

Informaci, vycházející z výsledků provedené kontroly, o zapojení jednotlivých resortů do NPV I, včetně stavu a způsobů vyhlašování veřejných soutěží (VS), podal ředitel sekretariátu Rady vlády pro výzkum (RVV) RNDr.M.Blažka. Konstatoval, že vzhledem k odlišnému pojetí a způsobu  vyhlašování VS, které budou předmětem dalších jednání a diskuse, bude vhodné připravit jednotnou, resp. vzorovou dokumentaci, za účelem určité unifikace a možnosti srovnání  postupu vyhlašování VS.

Bylo dohodnuto, že konkretizace jednotné dokumentace a všech návazných dokumentů (vzorových smluv) bude specifikována a dále doladěna v pracovní skupině pro NPV I a při převodu i v pracovní skupině pro NPV II..

Součástí informace byla také otázka financování NPV I. a NPV II. s tím, že u NPV II. bude prováděno - v souladu se zadáním vlády ČR - z jedné rozpočtové kapitoly, přičemž předpokládaný objem finančních prostředků na NPV II. v roce jeho zahájení ( 2006)  bude 935 mil. Kč. Na  NPV I. má být v r. 2004 rozděleno mezi 8 poskytovatelů 865 mil. Kč.

 

K bodu  4 programu

 

Informace o přípravě NPV II byla podána ředitelem odboru 34 MŠMT ing.M.Markem, CSc.

s tím, že v materiálu budou provedena určitá upřesnění. Informace byla doplněna ředitelem Technologického centra AV ČR ing.K.Klusáčkem, CSc. o postupu prací na veřejné zakázce na přípravu návrhu priorit NPV s přihlédnutím k očekávaným cílům a přínosům.

Stručně byla zmíněna rovněž problematika administrace NPV s tím, že možné varianty řešení budou posouzeny v Radě NPV a předložena v tomto směru příslušná doporučení.

 

K bodu  5 programu

 

V diskusi byla nastolena otázka aplikace metody „technology foresight“ (ing.K. Aim – AV ČR) při přípravě NPV III, přičemž bylo poukázáno na časový faktor, který je z hlediska kvality očekávaných výstupů při použití této metody rozhodující. Doporučeno bylo proto,

aby příprava tohoto programu při použití této metody byla započata s dostatečným časovým předstihem.

 

K bodu  6 programu

 

Bylo konstatováno, že Rada NPV se bude scházet cca 3-4x ročně. Příští jednání Rady NPV bylo stanoveno na 2.3.2004.

 

Závěrečné usnesení:

 

Rada NPV ukládá:

 

1)      pracovní skupině pro NPV I shromáždit podklady jednotlivých resortů pro srovnání a

      příp. unifikaci formulářů a vzorových smluv použitých při vyhlašování VS za účelem  

      jejich jednotného zpracování a využití v rámci NPV.

Termín:  do března 2004            

2)      sekretariátu Rady NPV rozeslat jmenovací dopisy navrženým členům pracovní skupiny pro NPV I  za jednotlivé resorty.

Termín:  do 12.ledna 2004

3)      sekretariátu Rady NPV svolat jednání pracovní skupiny pro NPV I

Termín:  ve 2.týdnu ledna 2004

 

Vyjádření členů Rady NPV k závěrečnému usnesení:

 

K závěrečnému usnesení nebyla pronesena žádná vyjádření.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     Ing. M.Marek, CSc.

                 tajemník Rady NPV

 

Schválil:  doc.RNDr.P.Kolář,CSc.

                předseda Rady NPV