ZÁPIS

z 5. jednání Rady Národního programu výzkumu (NPV) ze dne 25. května 2005 na MŠMTPřítomni:  Ing. M. Marek, CSc.(MŠMT), Ing. K. Aim, CSc. (AV ČR), Ing. V. Hanke, CSc. (MŠMT), Ing. K. Klusáček, CSc., MBA (TC AV ČR), prof. MUDr. J. Kvasnička, CSc. (MZd), Mgr. R. Suchý (MZd), Ing. J. Fereš (MŽP), prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc. (RVŠ), Ing. F. Chaloupka (MZe), Ing. O. Krištofíková (MD), Dr. Ing. D. Matonoha (MPSV), Ing. H. Jansová (MF), prof. Ing. J. Witzany, DrSc. (ČKR), Ing. E. Grajciar (ÚNMZ), Ing. F. Jelínek (ÚNMZ), Mgr. L. Krušinová (MŠMT), Ing. K. Ferjentsik (MŠMT), Ing. L. Štrupl (MŠMT), Mgr. K. Hošková (MŠMT)

 

 

Program:1)      Úvod

2)      Seznámení s návrhem NPV II schváleném usnesením vlády č. 272/2005

3)      Seznámení se zprávou o zahájení a dosavadním průběhu NPV I

4)      Různé

5)      ZávěrK bodu 1 programu


            Jednání Rady NPV zahájil a po celou dobu řídil ředitel odboru politiky výzkumu a její realizace Ing. M. Marek, CSc. V úvodu omluvil neúčast náměstka ministryně školství doc. RNDr. P. Koláře, CSc. a zástupce Rady pro výzkum a vývoj (RVV) Ing. Janečka, CSc.


K bodu 2 programu


            Rada NPV byla informována o schválení Národního programu výzkumu II (NPV II) usnesením vlády č. 272 ze dne 9. března 2005. Hlavním cílem NPV II je prostřednictvím souboru 4 tématických a 3 průřezových programů realizovat v letech 2006-2011 priority Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2004-2008 s celkovými výdaji nejméně  9 196 mil. Kč za celou dobu trvání NPV II, z toho ze státního rozpočtu v objemu  7 335 mil. Kč. NPV II navazuje na NPV I a odstraňuje jeho hlavní nedostatky při zachování pozitivních rysů tohoto národního programu. Oproti usnesení č. 417 z roku 2003, které  předpokládalo financování NPV II pouze z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), byly nakonec soustředěny prostředky do rozpočtových kapitol MŠMT a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vzhledem k tomu, že NPV II zahrnuje i průmyslový výzkum. Obě ministerstva plní roli poskytovatelů a MŠMT je zároveň koordinátorem NPV II jako celku.

Prostřednictvím počítačové projekce byli členové Rady NPV podrobně seznámeni se základní strukturou NPV II, s cíli tématických a průřezových programů, s distribucí finančních prostředků na jednotlivá léta, se systémem řízení a kritérii hodnocení tohoto programu. Ing. M. Marek konstatoval, že formuláře pro realizaci NPV nakonec nebyly součástí materiálu předkládaného vládě ke schválení.  Návrh NPV II ve formě, v jaké byl schválen vládou spolu s usnesením je uveřejněn na webových stránkách MŠMT.

 

K bodu 3 programu


Rada NPV byla seznámena dále se Zprávou o zahájení a dosavadním průběhu Národního programu výzkumu I (NPV I), kterou zpracovává v současnosti MŠMT. Počítá se, že tato zpráva bude předložena gremiální poradě skupiny vědy a vysokého školství MŠMT, která rozhodne v této záležitosti o dalším postupu.

            Předkládaná zpráva informuje o výběru výzkumných priorit pro NPV I, tématické struktuře programu, zastoupení poskytovatelů, odborné veřejnosti a zástupců RVV v Radě NPV a termínech jednání pracovní skupiny pro koordinaci NPV I a Rady NPV. Podrobná pozornost je věnována financování NPV I na úrovni poskytovatelů v letech 2004 a 2005. Je zde podán přehled o vyhlášení veřejných soutěží v letech 2004 a 2005 a o počtu návrhů projektů a přijatých projektů jednotlivých resortů plnících funkci poskytovatele. V souvislosti s analýzou financování NPV I byla jako vhodný námět k zapracování do zprávy vznesena otázka podílu neveřejných prostředků na NPV I .

Při zpracování Zprávy o zahájení a dosavadním průběhu NPV I koordinátor vycházel kromě dalších zdrojů (VES, usnesení vlády č. 417/2003, zákon č. 675/2004 Sb.) z údajů, které mu dodali jednotliví poskytovatelé prostřednictvím dotazníků. Během jednání vyjádřili někteří zástupci poskytovatelů (MD, AV ČR, MŽP, MZe) připomínky k některým údajům, které zpráva prezentuje (financování, počet členů poradních orgánů dle resortů). V těchto případech bylo proto dohodnuto dodat MŠMT ověřené údaje poskytovatelů spolu s celkovými připomínkami k tomuto materiálu.


K bodu 4


Ing. M. Marek upozornil, že 31.12.2005 uplyne 2leté funkční období současným členům Rady NPV, a to v souladu s jednacím řádem Rady NPV. Předpokládá se, že zastoupení správy výzkumu a vývoje bude upraveno tak, aby odpovídalo aktuálnímu stavu řízení NPV II. Kromě zástupců obou poskytovatelů je preferováno širší zastoupení zainteresovaných expertů. V průběhu jednání byla diskutována i otázka NPV III.


K bodu 5


            V závěru jednání byli členové Rady NPV požádáni o předložení připomínek ke  Zprávě o průběhu a hodnocení NPV I do čtvrtka 2.6.2005.

            Všem členům Rady NPV bude po zapracování obdržených připomínek a úpravách materiálu zaslána jeho poslední verze.

 

 

Mgr. K. Hošková

Ing. M. Marek, CSc.

Odbor 34 MŠMT