ZÁPIS

ze 6. jednání Rady Národního programu výzkumu (dále „NPV“) ze dne 30. listopadu 2005 na MŠMTPřítomni: Ing. M. Marek, CSc. (MŠMT), Ing. K. Aim, CSc. (AV ČR), Ing. V. Hanke, CSc. (MŠMT), Ing. M. Janeček, CSc.  (RVV), Ing. J. Fereš (MŽP), Ing. V. Neumajer (AVO), prof. MUDr. J. Pokorný, DrSc. (RVŠ), Ing. F. Chaloupka (MZe), doc. Ing. K. Šperlink (SP ČR), Ing. M. Aschenbrener (MPO), V. Ježek (MF), dr. Ing. D. Matonoha (MPSV), prof. Ing. J. Witzany, DrSc. (ČKR), Ing. V. Ludvík (ÚNMZ), Ing. K. Ferjentsik (MŠMT), Ing. L. Štrupl (MŠMT), Mgr. K. Hošková (MŠMT)

 

 

Program:

1)      Úvod

2)      Zpráva o zahájení a dosavadním průběhu NPV I

3)      Zprávy o dosavadním průběhu NPV I jednotlivých poskytovatelů

4)      Vyhodnocení zpráv poskytovatelů

5)      Informace o 5. jednání pracovní skupiny (PS) pro koordinaci NPV I

6)      Notifikace NPV II

7)      Informace ÚOHS týkající se částí PP2 a PP3 NPV II

8)      Konec funkčního období členů Rady NPV

9)      Diskuse

10)   Závěr

 

K bodu 1 programu

V úvodu ředitel odboru 34 MŠMT Ing. M. Marek, CSc. přivítal účastníky a seznámil je s programem jednání.

 

K bodu 2 programu

Účastníci jednání byli s využitím počítačové projekce podrobně seznámeni se Zprávou o zahájení a průběhu NPV I v roce 2004-2005, která byla aktualizována dle připomínek PS pro koordinaci NPV I  a zveřejněna na internetových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103633&CAI=3133

Zpráva o zahájení a průběhu NPV I v roce 2004-2005 bude předložena pro informaci vládě.

 

K bodu 3 a 4 programu

Dle usnesení vlády č. 272/2005 bodu 4 předložili zástupci resortů MŠMT Zprávu o zahájení a průběhu těch částí NPV I, u kterých plní funkci poskytovatele. Na 5. jednání PS pro koordinaci NPV I zástupci resortů upřesnili některé údaje ve zprávách. Zprávy resortů pak byly upraveny pro jednotnou statistiku a uveřejněny na internetových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103622&CAI=3133

 

K bodu 5 programu

Přítomní byli informováni o 5. jednání PS pro koordinaci NPV I, které se uskutečnilo na MŠMT dne 5. 10. 2005 a jehož obsahem bylo zejména plnění bodu 4 usnesení vlády  č. 272/2005 a doplnění zpráv poskytovatelů o zahájení a průběhu částí NPV I.

 

K bodu 6 programu

Účastníkům jednání bylo sděleno rozhodnutí Evropské komise, která nevznesla námitky proti oznámenému opatření a shledala podporu poskytovanou na základě programu podpory „Národní program výzkumu II – části TP1, TP2, TP3, TP4, PP1“ slučitelnou se společným trhem ES.

 

K bodu 7 programu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se v dopise zaslaném MŠMT vyjádřil k částím PP2 a PP3 NPV II , které budou realizovány formou veřejné zakázky podle § 3 odst. 1 písm. a) 3 zákona č. 130/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Uvedené části NPV II nebude nutno notifikovat Evropskou komisí.

 

K bodu 8 programu

Dne 2. 12. 2005 končí současným členům Rady NPV dvouleté funkční období. MŠMT proto zaslalo zainteresovaným institucím a úřadům výzvu k nominaci nových členů či k potvrzení stávajících členů v Radě NPV. Současně byl schválen v poradě vedení MŠMT Statut a jednací řád Rady NPV II. Rada NPV II stejně jako Rada NPV I bude poradním orgánem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Členství v Radě NPV II z hlediska počtu zastoupení příslušných institucí zůstává zatím otevřené.

 

K bodu 9 programu

Účastníci jednání byli vyzváni k otázkám a připomínkám. Ohledně přípravy NPV III byla podána informace o návrhu usnesení k Harmonizaci Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008 s Národní inovační politikou. Návrh tohoto usnesení ukládá přípravu NPV III  MŠMT ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj.

 

K bodu 10 programu

V závěru jednání byla diskutována míra veřejné podpory v NPV I a opatření k omezení výše veřejné podpory v dalších Národních programech výzkumu.

 

 

Zapsali: Mgr. Kateřina Hošková, Ing. M. Marek, CSc., odbor 34 MŠMT