J e d n a c í   ř á d

 

odborného poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

pro hodnocení návrhů projektů v programu

„Podpora začínajících pracovníků výzkumu a vývoje“ (1K)

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 7

odst.2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, (dále jen „nařízení vlády“) tento jednací řád:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád  odborného poradního orgánu ministerstva pro hodnocení návrhů projektů „Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje“ (1K) upravuje způsob jednání  odborného poradního orgánu.

 

Článek 2

Příprava jednání odborného poradního orgánu

(1)       Program jednání  odborného poradního orgánu navrhuje osoba, která jeho jednání svolává.

(2)       Údaje o termínu a místu jednání  odborného poradního orgánu, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle sekretariát  odborného poradního orgánu všem jeho členům písemně nebo elektronickou poštou nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.

 

 

Článek 3

Jednání odborného poradního orgánu

(1)       Jednání  odborného poradního orgánu svolává náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství nebo předseda  odborného poradního orgánu  nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.

(2)       Jednání  odborného poradního orgánu je neveřejné.

(3)       Jednání  odborného poradního orgánu řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li ani jeden z nich přítomen, řídí jednání jimi pověřený člen  odborného poradního orgánu (dále jen „člen“).

(4)       Na úvod jednání schvaluje  odborný poradní orgán navržený program. Kterýkoli člen nebo tajemník  odborného poradního orgánu (dále jen „tajemník“) má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.

(5)       Usnesení  odborného poradního orgánu se přijímá hlasováním, které je zpravidla veřejné.

(6)        O průběhu jednání pořizuje tajemník písemný zápis. Součástí zápisu jsou výsledky hodnocení návrhů projektů, včetně výsledků hlasování o projektech.

(7)       Zápis schvaluje osoba, která jednání řídila. Schválený zápis zašle tajemník všem členům nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu konání jednání.

 

 

Článek 4

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

 

V Praze dne 25.února 2003                                                         JUDr. Petra Buzková

                                                                                                     ministryně školství,

                                                                                                   mládeže a tělovýchovy