S t a t u t

 

odborného poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

pro hodnocení návrhů projektů

„Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje" (1K)

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 7, odst.2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, (dále jen „nařízení vlády“) tento statut:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže v „Programu podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje“ (1K)  ustavuje ministerstvo odborný poradní orgán.

 

 

Článek 2

Působnost odborného poradního orgánu

(1)       Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů pro účely poskytování účelové podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“). Výsledky své činnosti předkládá ministerstvu prostřednictvím náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství (dále jen „náměstek“).

(2)       Odborný poradní orgán zejména

a)      ke každému návrhu projektu stanoví nejméně 2 oponenty,

b)      objektivně a nezaujatě hodnotí návrhy projektů podle stanovených pravidel a kritérií a na základě posudků oponentů; o výsledku hodnocení zpracuje protokol, který předkládá ministerstvu,

c)      doporučí ministerstvu, které návrhy projektů přijaté do veřejné soutěže mají být financovány z účelových prostředků,

d)      spolupracuje s ministerstvem při kontrole plnění cílů projektů podle § 13 zákona,

e)      projednává a předkládá návrhy na řešení problémů souvisejících s hodnocením návrhů projektů,

f)        projednává stížnosti třetích osob na postup členů odborného poradního orgánu (dále jen „člen“) v souvislosti s jejich činností v odborném poradním orgánu a zpracovává k nim pro ministerstvo stanovisko.

 

 

Článek 3

Složení odborného poradního orgánu

(1)       Odborný poradní orgán má nejméně 5 členů.

(2)       Členy jmenuje a odvolává jménem ministerstva náměstek.

(3)       Požadavky na složení odborného poradního orgánu a podmínky nepodjatosti jejích členů stanoví § 7 nařízení vlády.

 

Článek 4

Předseda a místopředseda odborného poradního orgánu

(1)       V odborném poradním orgánu  se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.

(2)       Předseda odborného poradního orgánu dále jen „předseda“ je volen tajným hlasováním z kandidátů - členů, navržených alespoň 2 členy; odvolán může být na návrh alespoň 2 členů rovněž tajným hlasováním.

(3)       Místopředseda odborného poradního orgánu dále jen „místopředseda“ je volen z členů veřejným hlasováním na návrh předsedy; odvolán může být veřejným hlasováním na návrh kteréhokoliv z členů.

(4)       Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů.

(5)       Předseda

a)      řídí činnost odborného poradního orgánu,

b)      je ministerstvu odpovědný za činnost odborného poradního orgánu,

c)      odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod odborného poradního orgánu v období mezi jeho jednáními,

d)      předkládá náměstkovi výsledky činnosti odborného poradního orgánu a podněty z oblasti jeho působnosti,

e)      se zúčastňuje na vyzvání náměstka projednávání otázek souvisejících s činností odborného poradního orgánu na ministerstvu, popřípadě v dalších institucích.

(6)       Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo jimi pověřený člen.

 

 

Článek 5

Členové

(1)       Členství v odborném poradním orgánu je nezastupitelné.

(2)       Člen se osobně účastní jednání odborného poradního orgánu a aktivně se podílí na jeho činnosti.

(3)       Člen vystupuje při jednáních odborného poradního orgánu nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj osobní odborný názor.

(4)       Další povinnosti členů stanoví § 7 nařízení vlády.

(5)       Člen má právo na náhradu nutných výdajů účelně vynaložených v přímé souvislosti s výkonem funkce člena.

(6)       Člen má právo na finanční odměnu za práci v odborném poradním orgánu.

 

 

Článek 6

Sekretariát a tajemník odborného poradního orgánu

(1)       Činnost odborného poradního orgánu administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát odborného poradního orgánu (dále jen „sekretariát“).

(2)       Funkci sekretariátu vykonává odbor programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(3)       Sekretariát zejména připravuje podklady pro práci odborného poradního orgánu, zajišťuje posudky oponentů a zprostředkovává styk odborného poradního orgánu s ministerstvem, popřípadě s dalšími institucemi.

(4)       Za organizační a administrativní záležitosti související s činností odborného poradního orgánu a za přenos informací mezi ním a ministerstvem odpovídá tajemník odborného poradního orgánu (dále jen „tajemník“).

(5)       Tajemníka jmenuje a odvolává náměstek.

(6)       Tajemníkem je jmenován pracovník odboru programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(7)       Tajemník není členem odborného poradního orgánu.

(8)        Tajemník je povinen účastnit se jednání odborného poradního orgánu.

 

 

Článek 7

Jednací řád odborného poradního orgánu

Způsob jednání odborného poradního orgánu upravuje jednací řád, který vydá ministerstvo.

 

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

 

V Praze dne 25.února 2003                                                         JUDr. Petra Buzková v.r.

                                                                                                     ministryně školství,

                                                                                                  mládeže a tělovýchovy