S t a t u t

 

hodnotící komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 9 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, (dále jen „nařízení vlády“) tento statut:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Hodnotící komise ministerstva pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů (dále jen „resortní hodnotící komise“) je odborným poradním orgánem ministerstva.

 

 

Článek 2

Působnost resortní hodnotící komise

(1)       Resortní hodnotící komise hodnotí návrhy nebo výsledky výzkumných záměrů pro účely poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“). Výsledky své činnosti předkládá ministerstvu prostřednictvím náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství (dále jen „náměstek“).

(2)       Resortní hodnotící komise zejména

a)      doporučí ministerstvu, které návrhy výzkumných záměrů předložené ministerstvu mají být postoupeny k hodnocení meziresortní hodnotící komisi,

b)      ke každému návrhu výzkumného záměru stanoví nejméně 2 oponenty,

c)      objektivně a nezaujatě hodnotí návrhy výzkumných záměrů podle stanovených pravidel a kritérií a na základě posudků oponentů; o výsledku hodnocení zpracuje protokol, který předkládá ministerstvu,

d)      spolupracuje s ministerstvem při kontrole plnění cílů výzkumného záměru podle § 13 zákona,

e)      projednává a předkládá návrhy na řešení problémů souvisejících s hodnocením návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů,

f)        projednává stížnosti třetích osob na postup členů resortní hodnotící komise (dále jen „člen“) v souvislosti s jejich činností v resortní hodnotící komisi a zpracovává k nim pro ministerstvo stanovisko.

 

 

Článek 3

Složení resortní hodnotící komise

(1)       Resortní hodnotící komise má nejméně 5 a nejvíce 15 členů.

(2)       Členy jmenuje a odvolává jménem ministerstva náměstek.

(3)       Požadavky na složení resortní hodnotící komise a podmínky nepodjatosti jejích členů stanoví § 8 nařízení vlády.

 

Článek 4

Předseda a místopředseda resortní hodnotící komise

(1)       V resortní hodnotící komisi se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.

(2)       Předseda resortní hodnotící komise (dále jen „předseda“) je volen tajným hlasováním z kandidátů - členů, navržených alespoň 2 členy; odvolán může být na návrh alespoň 2 členů rovněž tajným hlasováním.

(3)       Místopředseda resortní hodnotící komise (dále jen „místopředseda“) je volen z členů veřejným hlasováním na návrh předsedy; odvolán může být veřejným hlasováním na návrh kteréhokoliv z členů.

(4)       Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů.

(5)       Předseda

a)      řídí činnost resortní hodnotící komise,

b)      je ministerstvu odpovědný za činnost resortní hodnotící komise,

c)      odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod resortní hodnotící komise v období mezi jejími jednáními,

d)      předkládá náměstkovi výsledky činnosti resortní hodnotící komise a podněty z oblasti její působnosti,

e)      se zúčastňuje na vyzvání náměstka projednávání otázek souvisejících s činností resortní hodnotící komise na ministerstvu, popřípadě v dalších institucích.

(6)       Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo jimi pověřený člen.

 

 

Článek 5

Členové

(1)       Členství v resortní hodnotící komisi je nezastupitelné.

(2)       Člen se osobně účastní jednání resortní hodnotící komise a aktivně se podílí na její činnosti.

(3)       Člen vystupuje při jednáních resortní hodnotící komise nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj osobní odborný názor.

(4)       Další povinnosti členů stanoví § 8 nařízení vlády.

(5)       Člen má právo na náhradu nutných výdajů účelně vynaložených v přímé souvislosti s výkonem funkce člena.

(6)       Člen má právo na finanční odměnu za práci v resortní hodnotící komisi.

 

 

Článek 6

Sekretariát a tajemník resortní hodnotící komise

(1)       Činnost resortní hodnotící komise administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát resortní hodnotící komise (dále jen „sekretariát“).

(2)       Funkci sekretariátu vykonává odbor programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(3)       Sekretariát zejména připravuje podklady pro práci resortní hodnotící komise, zajišťuje posudky oponentů a zprostředkovává styk resortní hodnotící komise s ministerstvem, popřípadě s dalšími institucemi.

(4)       Za organizační a administrativní záležitosti související s činností resortní hodnotící komise a za přenos informací mezi ní a ministerstvem odpovídá tajemník resortní hodnotící komise (dále jen „tajemník“).

(5)       Tajemníka jmenuje a odvolává náměstek.

(6)       Tajemníkem je jmenován pracovník odboru programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(7)       Tajemník není členem komise.

(8)       Tajemník je povinen účastnit se jednání komise.

 

 

Článek 7

Jednací řád resortní hodnotící komise

Způsob jednání resortní hodnotící komise upravuje jednací řád, který vydá ministerstvo.

 

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 17. prosince 2002                                                              

JUDr. Petra Buzková

ministryně školství,

mládeže a tělovýchovy