Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce ekonomická

Č.j.: 23 437/2004-45

 

V Praze dne 24. srpna 2004

 

 

 

Doplnění
„Závazných zásad pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004“ upravující postup krajských úřadů ve školním roce 2004/2005

 

 

 

Závazné zásady pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004, č.j.: 30 318/2003-45, se pro krajské úřady, které při rozpisu rozpočtu na rok 2004 a při financování škol a školskýchařízení v období  leden až srpen 2004 postupovaly podle čl .III bodu 14 výše uvedených „zásad“ upravují pro období září až prosinec 2004 takto:

 

 

1. Bod 15 článku III zní:

 

       „V případě základních škol pouze pro I. stupeň, mateřských škol, speciálních škol a školských zařízení, (které těmto zabezpečují služby) jejichž celkový počet pedagogických a nepedagogických zaměstnanců činí 10 a méně, stanoví krajský úřad samostatné normativy, zohledňující závislost průměrné výše jednotlivých složek platů na velikosti organizace. Při výsledném rozpisu rozpočtu se může odchylka mzdového normativu příslušné školy a školského zařízení od průměrných hodnot stanovených v těchto normativech pohybovat v rozmezí 93 - 110 %.“

 

 

2. V článku III se za bod 15 vkládají body 16, 17 a 18 v následujícím znění:

 

       „16. Pokud krajský úřad podle bodu 9. stanoví pro jednotlivé druhy, typy a formy studia škol nebo studijní a učební obory škol v návaznosti na počet dětí nebo žáků více normativů, které nemají podobu plynulé funkční závislosti, je povinen řešit ve svých metodických pokynech k rozpisu rozpočtu problematiku přechodových oblastí mezi těmito normativy tak, aby byly vyloučeny případy kdy škola s menším počtem žáků obdrží normativně v absolutní hodnotě větší objem mzdových prostředků než stejný typ školy s větším počtem žáků.

 

       17. Krajský úřad je oprávněn k normativům stanoveným podle článku III. stanovit opravné koeficienty určené:

       a) pro případ škol a předškolních a školských zařízení, kde se kvalifikovanost pedagogů výraznějším způsobem odchyluje od krajského průměru promítnutého ve stanovených hodnotách K1.

       b) pro úplné základní školy, pokud mají odlišný poměr počtu tříd 1. a 2. stupně od poměru, podle kterého krajský úřad stanovil normativ pro tento typ školy.

 

       18. Případy, kdy organizace nepřekračuje normativní počet zaměstnanců a pouze z důvodu vyššího průměrného zařazení zaměstnanců organizace do platového stupně není organizaci postupem podle článku III. zajištěn nezbytný objem prostředků na nárokovou složku platů a na minimálně 25% úroveň normativní nenárokové složky platů, řeší krajský úřad mimonormativně v rámci postupů stanovených v bodech 5. 6. a 7. článku V. těchto „Zásad“.“

 

       Pro krajské úřady, které v období leden až srpen 2004 nevyužily možnosti čl. III bodu 14 „Závazných zásad pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004“, č.j.: 30 318/2003-45, nevyplývají z „Doplnění Závazných zásad“ žádné nové povinnosti.

 

 

 

 

 

                                               Ing. Zdeněk Bernard

                                               vrchní ředitel sekce ekonomické