Ministerstvo školství,                                                                                                            

mládeže a tělovýchovy                                                                                            

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

                                                                                                                                                                                                                                           V  Praze dne 16.března   2004                                                                    Č.j. 10810/2004/45               

 

 

Metodický  pokyn  k   provedení  §  6  odst. 5 zákona  č.  306/1999  Sb., 
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok  2003

 

 

 

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá soukromým školám, předškolním a školským  a zařízením, (dále jen „ soukromá škola“), že doloží vynaložení zisku na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních škol a zařízení i na rehabilitaci potvrzené  oprávněnou osobou (dále jen „auditor“). K tomu vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) tento metodický pokyn: 

 

 

 

Čl. I

Předložení zprávy auditora

 

(1)  Soukromé školy,  které  ve školním roce 2002/2003 pobíraly, nebo ve školním roce 2003/2004 pobírají  zvýšenou dotaci, předloží příslušnému krajskému úřadu  do 10. 8. 2004 zprávu auditora v rozsahu a struktuře  uvedené v  čl. II odst. 2  tohoto pokynu,  ověřující  použití zisku za rok 2003. Toto ověření bude rozhodné pro posouzení  oprávněnosti čerpání zvýšené dotace za  období  kalendářního roku 2003  na základě zákona.

 

(2)  Soukromá  škola   předkládá zprávu  auditora dle  citovaného zákona  odboru školství krajského úřadu, v  Praze odboru školství Magistrátu hl.m.Prahy.
Zpráva je předkládána i v případě, že celkového zisku soukromá škola nedosáhla.

                                                          

          

Čl. II

Smlouva soukromé školy s auditorem

 

Soukromá škola, (dále také objednatel),  uzavře smlouvu s auditorem v písemné formě, která bude obsahovat zejména:

 

a)    označení smluvních stran,

b)   předmět smlouvy:

 

požadavek, aby auditor provedl podle směrnice Komory auditorů ČR č. 14, která nabyla platnosti dnem 1.1. 1998  - Zpráva auditora pro zvláštní účely s využitím běžných auditorských postupů

 

1.    ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé školy) za ověřované účetní období,

                 přezkoušení  výše jednotlivých nákladových a výnosových položek,

                 prověření účelného vynaložení peněžních prostředků,

2.    ověření souladu rozhodnutí valné hromady nebo jiného oprávněného orgánu
o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,

3.    přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období,

4.    přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již soukromá škola podepsala smlouvu na zvýšenou dotaci podle zákona

 

c)    termín předání zprávy objednateli se zřetelem k tomu, že objednatel musí zprávu auditora předat příslušnému orgánu podle Čl. IV,

d)   povinnosti subjektů; v této části smlouvy objednatel zajistí zpracování zprávy v souladu

     s Čl. III, IV a V,

e)    smluvní ceny,

f)   datum podepsání smlouvy,

g)   podpisy obou smluvních stran.

           

 

 

Čl. III

 Struktura a rozsah zprávy auditora

 

Objednatel smluvně zajistí zpracování zprávy auditorem v tomto členění:

 

a) název zprávy auditora

 

Zpráva auditora o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k 31.12. 2003 zpracovaná s ohledem na zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále jen „zpráva“).

 

 

b) úvod - specifikace ověřovaných skutečností

 

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou (uvést název soukromé školy, resp. objednatele) a auditorem (resp. auditorskou firmou, uvést její název) byl proveden audit nákladových a výnosových účtů k 31.12.2003, v případě dosaženého zisku i jeho vynaložení na vzdělávání, výchovu a  běžný provoz soukromé školy.

 

 

c) označení adresáta

 

1.    název účetní jednotky,

2.    adresa,

3.    IČO,

 

 

d) výše dosaženého zisku, případně ztráty  k 31.12.2003

 

e) popis rozsahu a způsobu ověření

 

1.      odvolávky na použité auditorské směrnice, standardy nebo použité postupy,

2.      rozsah ověření.

 

 

Auditor provede v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, auditorskými směrnicemi a dalšími příslušnými právními předpisy:

 

 

1.    ověření správné výše nákladových a výnosových účtů účetní jednotky (soukromé školy) za ověřované  účetní období,

          přezkoušení výše jednotlivých nákladových a výnosových položek,

          prověření účelného vynaložení peněžních prostředků,

2.    ověření souladu rozhodnutí valné hromady1) o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,

3.    přezkoušení splnění podmínek použití zisku ověřovaného účetního období,

4.    přezkoušení splnění podmínek použití zisku vytvořeného v období, kdy soukromá škola čerpala zvýšenou dotaci v souladu se zákonem   č. 306/1999 Sb., ve znění pozdějších  předpisů

 

 

f) definování odpovědnosti vedení účetní jednotky a odpovědnosti auditora,

 

g) stanovisko auditora.

 

Auditor vydá stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, zda:

 

-         nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek společnosti (název soukromé školy) k 31.12.2003 v souladu se zákony a účetními  předpisy platnými v České republice,

 

-     rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2003 a použití zisku roku 20032)

        odpovídá závazku  soukromé školy k vynaložení celého svého zisku za příslušný
       kalendářní rok na výdaje na výchovu a vzdělávání, běžný provoz, popřípadě u speciálních
       škol a zařízení  i na rehabilitaci, ve smyslu zákona.

 

      V případě, že má škola v obchodním rejstříku uvedeno více činností (kromě vzdělávací činnosti ještě další  činnosti založené na komerční bázi), prověřuje auditor výsledek hospodaření celé právnické osoby.

      Není přípustné vyčíslit hospodářský výsledek pouze za tzv.“školské činnosti“, ale prověřit použití celého  zisku  právnické osoby.                        

 

Stanovisko auditora bude vyjádřeno jako:

 

1.      stanovisko bez výhrad, to znamená stanovisko, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek společnosti; výrokem bez výhrad je i výrok
obsahující významnou skutečnost stejného významu,

2.      stanovisko s výhradou,

3.      odmítnutí stanoviska,

4.      záporné stanovisko.             

 

V případě, že auditor zjistí podstatné nedostatky, které vedou k vydání stanoviska s výhradou, odmítnutí stanoviska nebo záporného stanoviska, uvede jejich specifikaci, včetně odhadu rozsahu vlivu na hospodářský výsledek.


h) datum zprávy, ke kterému byla vyhotovena,

 

auditor musí datovat a podepsat zprávu auditora k datu dokončení auditu.

 

i) jméno, příjmení a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a podpis; auditorská společnost uvede obchodní firmu, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností a jména a příjmení auditorů, kteří jménem auditorské společnosti vypracovali zprávu a čísla jejich osvědčení o zápisu do seznamu auditorů.

 

 

Čl. IV

Závazky smluvních stran

 

(1) Auditor vyhotoví „Zprávu“ k 31.12. 2003“ a předá ji ověřované účetní jednotce nejpozději do 31.7. 2004.

 

(2) Vzhledem k tomu, že předmětem ověření auditora je ověření souladu rozhodnutí valné hromady1) o rozdělení zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období,  soukromá škola předloží auditorovi zápis z valné hromady, popřípadě obdobný dokument, se všemi náležitostmi o rozdělení hospodářského výsledku v dostatečném předstihu tak, aby mohl vyjádřit svůj názor.

 

(3) Zprávu auditora škola doručí odboru školství krajského úřadu, v Praze odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy   do 10. 8. 2004.

 

Čl. V

Klasifikace výsledku ověření auditorem pro potřeby MŠMT

 

(1) Stanovisko bez výhrad vydá auditor, pokud nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují  vykazovaný  hospodářský  výsledek  společnosti v souladu  se  zákony  a  účetními předpisy platnými  v  České  republice  a  rozdělení   hospodářského výsledku  za sledované účetní období splňuje  požadavky  pro  získání  zvýšené  dotace  podle  zákona. 

V tomto případě škola splnila podmínku,  ke  které se  zavázala ve smlouvě o  zvýšení dotace.

 

(2) Stanovisko s výhradou vyjádří auditor v tom případě, dojde-li k  závěru, že  výrok  bez výhrad nelze  vyjádřit, a  současně   vliv   nesouhlasu  s  vedením   nebo  omezení   rozsahu  není  tak  zásadní,  aby  vyžadoval odmítnutí stanoviska nebo záporné stanovisko. V tomto  případě rozhodne o oprávněnosti čerpání dotace krajský úřad.  Pro  rozhodnutí je  určující  specifikace   předmětu výhrad  uvedených ve zprávě auditora.

 

(3) Odmítnutí  stanoviska  vyjádří  auditor  v tom  případě,  je-li  dopad  omezení  rozsahu auditu tak zásadní, že auditor nebyl  schopen   získat  dostatečné  důkazní  informace,  a  proto  není  schopen  vyjádřit  výrok k předmětu   auditu.  Na  základě  tohoto  výroku  auditora  je  čerpání  zvýšené  dotace  hodnoceno  jako neoprávněné použití či zadržení prostředků ze státního rozpočtu se všemi důsledky, které vyplývají z § 44  odst. 1  zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 


(4) Záporné stanovisko vyjádří auditor v tom  případě, jestliže dojde  k  závěru,  že výhrada ve zprávě není přiměřená k vystižení zavádějícího charakteru nebo nesprávnosti účetnictví. Tímto  stanoviskem auditora je použití dotace  též  klasifikováno  jako  neoprávněné použití  či  zadržení  prostředků  ze  státního rozpočtu  se všemi  důsledky,  které vyplývají z § 44 odst. 1  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších  předpisů.

 

                                              

Čl. VI

Úhrada nákladů za zprávu auditora

 

Výdaje soukromé školy spojené s úhradou nákladů za zprávu auditora ve smyslu Čl. III, IV, V, jsou výdaje, které lze hradit z dotace  poskytnuté podle zákona.

 

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení 

 

 

Zrušuje se metodický pokyn č.j. 10900/2003-45  zveřejněný ve Věstníku MŠMT Sešit 4, z dubna  2003.

 

                                                                      

 

Čl. VIII

Účinnost

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1.5.2004.

 

                                              

 

Ing. Zdeněk Bernard v. r.        

vrchní ředitel                           

sekce ekonomické                  

_________________

1)  U právnických osob, které nemají valnou hromadu se tím rozumí takový orgán, který má ze zákona nebo stanov nebo jiných obdobných dokumentů právo o rozdělení zisku rozhodnout.

2)  Stanovisko auditora o použití zisku za dřívější období se ve zprávě auditora uvede v případě, že v auditovaném roce dochází k použití zisku vytvořeného v období, kdy se škola zavázala k jeho vynaložení na výchovu a vzdělávání, popř. k použití výše jmenovaného zisku dochází v meziobdobí provádění auditu nákladových a výnosových účtů.