MŠMT

odbor 45

Č.j. 28 853/2002-45

V Praze dne   3. prosince 2002

 

 

 

 

 Závazné zásady

 podle kterých provedou:

Ø     rozpis a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajské úřady

Ø     návrh rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 

 

Článek I.

 

Ve smyslu platného znění zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, § 12, odstavce 5) písmen l) a m), stanoví ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") následující závazné zásady podle kterých:

1.      krajské úřady rozepisují a přidělují školám a předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi finanční  prostředky na výdaje v rozsahu podle § 8, odstavce 2 zákona č. 564/1990 Sb (dále jen přímé výdaje).

2.      provádějí návrh rozpisu rozpočtu podle § 4 zákona č. 564/1990 Sb.,obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "úřady obcí III").

 

 

Článek II.

 

V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad provede:

 

1.      Zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů daných rozpisem z ministerstva v základní struktuře rozpočtových ukazatelů tj.:

1.1.   Neinvestiční výdaje (NIV) celkem z toho:

1.1.1.     Prostředky na platy,

1.1.2.     Prostředky na ostatní osobní náklady (OON),

1.1.3.     Odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních potřeb

1.1.4.     Ostatní ”přímé” neinvestiční výdaje (ONIV) z toho:

1.1.4.1.           výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů,

1.1.4.2.           výdaje na „nákup vzdělávacích služeb pro žáky“ (např. zajištění        praktické výuky žáků SOU, zajištění výuky plavání atp.),

1.1.4.3.           výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby,

1.1.4.4.           další přímé výdaje.

 

1.      Na základě provedené bilance stanovení krajských priorit zajišťujících počáteční vyrovnanost potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů v kraji. Jednou z priorit krajských úřadů se musí stát postupné odstraňování neodůvodněných rozdílů v odměňování (výši nenárokových složek platů) zaměstnanců organizací RgŠ v kraji.

 

2.      Vyčlenění účelových prostředků (rezerv) v rozpočtu regionálního školství krajského úřadu pro řešení věcných okruhů (specifických problémů) v průběhu roku 2003, které nelze promítnout do úvodního normativního rozpisu rozpočtu jednotlivých organizací. Zvláštní pozornost musí krajský úřad věnovat vytvoření dostatečných rozpočtových rezerv k řešení dopadů změn v síti krajských a obecních škol, které budou realizovány v průběhu roku 2003.Krajský úřad vytváří rezervy zejména na úkor rozpisu rozpočtu organizacím, u kterých lze vlivem poklesu výkonů v průběhu roku, odůvodněně předpokládat snížení potřeby přímých výdajů. Tyto rezervy nesmějí přesáhnout 2 % celkového ročního disponibilního objemu přímých výdajů pro kraj. Minimálně 50% vytvořených rezerv musí být uvolněno (rozepsáno školám) do 20. 6. 2003 dalších minimálně 25% nejpozději do 15. 9. 2003 a zbytek nejpozději do 20. 10. 2003.

 

 

Článek III.

 

1.      Rozpis rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu pro jednotlivé školy, předškolní a školská zařízení  zařazené v síti škol, které zřizuje kraj a obce (dále jen "krajské a obecní organizace") pro rok 2003 provede krajský úřad prostřednictvím jím stanovených normativů, tj. počtů zaměstnanců, jim příslušných objemů mzdových prostředků a souvisejících odvodů a ostatních běžných výdajů státního rozpočtu připadajících v roce 2003 na jednotku výkonů uvedených organizací.

2.      Při rozpisu podle odst. 1. uplatní krajský úřad  důsledně princip skládání normativů, tzn. výsledný rozpis přímých výdajů je pro každou organizaci tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých součástí organizace (bez ohledu na to zda jednotlivé součásti jsou tvořeny školami, předškolními a školskými zařízeními různého či shodného typu a druhu). V případě, že jednotlivé součásti realizují vzdělávání v různých oborech a formách vzdělávání, je výsledný rozpis přímých výdajů pro každou součást tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých oborů a forem vzdělávání.

3.      Rozpis rozpočtu podle odst. 1. provede krajský úřad ve struktuře závazných ukazatelů:

3.1.            běžné výdaje (NIV) celkem z toho:

3.1.1. Prostředky na platy,

3.1.2. Prostředky na ostatní osobní náklady (OON).

3.2.            limit počtu zaměstnanců.

4.      U každé organizace bude provedeno porovnání rozpisu podle odst. 3. s finanční rozvahou potřeby přímých výdajů státního rozpočtu na rok 2003, stanovení příčin odchylek (disproporcí) mezi jednotlivými ukazateli normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů a  finančními rozvahami a vypracování návrhu na odstranění zjištěných disproporcí.

 

Článek IV.

 

1.      Krajský úřad stanoví a prokazatelně zveřejní:

1.1.            Výši normativů přímých výdajů státního rozpočtu, jako objemy mzdových prostředků, souvisejících odvodů a ostatních běžných výdajů státního rozpočtu připadající v roce 2003 na jednotku výkonů (tj. dítě, žáka, ubytovaného, stravovaného, lůžko atp.) v jednotlivých studijních oborech, formách studia a typech a druzích škol, předškolních i školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve své územní působnosti.

1.2.            Hodnoty normativních komponentů rozhodných pro stanovení výše normativů podle bodu 1.1. Normativními komponenty se rozumí zejména:

1.2.1.      Počet jednotek výkonů připadajících na jednoho pedagogického zaměstnance.

1.2.2.      Počet jednotek výkonů připadajících na jednoho nepedagogického zaměstnance.

1.2.3.      Průměrná výše nárokové složky platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

1.2.4.      Průměrná výše nenárokové složky platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

1.2.5.      U škol i komponenty, na jejichž základě byl stanoven počet jednotek výkonů připadajících na jednoho pedagogického zaměstnance dle bodu 1.2.1. tj. zejména:

a)      průměrný počet žáků ve třídě,

b)      průměrný počet odučených hodin ve třídě za týden včetně dělení tříd na skupiny,

c)      počet hodin týdenní vyučovací povinnosti pedagogického zaměstnance.

1.3.            Pro školy, předškolní a školská zařízení závaznou strukturu finančních rozvah o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích těchto organizací na rok 2003.

1.4.            Závaznou strukturu doplňujících podkladů předkládaných krajskému úřadu úřadem obcí III podle článku VI. odst 3.

1.5.            Závazné termíny pro:

1.5.1.      zpracování finančních rozvah podle bodu 1.3. školou, předškolním a školským zařízením,

1.5.2.      porovnání těchto finančních rozvah s normativním výpočtem školou, předškolním a školským zařízením,

1.5.3.      stanovení příčin odchylek (disproporcí) mezi jednotlivými ukazateli normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů a  finančními rozvahami

1.5.4.      vypracování návrhu na odstranění zjištěných disproporcí školou, předškolním a školským zařízením,

1.5.5.      předložení finančních rozvah, jejich porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí školou, předškolním a školským zařízením krajskému úřadu a úřadu obcí III,

1.5.6.      projednání finančních rozvah , jejich porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí předložených organizacemi podle bodu 1.5.5., krajským úřadem a úřadem obcí III s jednotlivými organizacemi,

1.5.7.      předložení návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcí, úřadem obcí III krajskému úřadu,

1.5.8.      projednání rozpisu rozpočtu přímých výdajů a konkrétních opatření k odstranění disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami organizací krajským úřadem s úřady obcí III a s jednotlivými organizacemi

1.5.9.      provedení výsledného rozpisu rozpočtu přímých výdajů jednotlivým organizacím krajským úřadem

2.      výši odchylek mezi jednotlivými ukazateli normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů a  finančními rozvahami organizací, které budou považovány za výraznější disproporce podle článku VI. odstavce 5.

 

 

Článek V.

 

1.      Závaznou strukturu finančních rozvah organizací o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích na rok 2003 dle článku IV. bodu 1.3. stanoví krajský úřad tak, aby zejména:

1.1.            umožňovala posouzení vývoje počtu zaměstnanců organizace a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v roce 2003 ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2002 a na vývoj výkonů ve školních letech 2001/2002, 2002/2003 a očekávaný vývoj výkonů ve školním roce 2003/2004

1.2.            umožňovala posouzení vývoje ostatních běžných výdajů ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2002 v jednotlivých hlavních položkách

 

 

Článek VI.

 

1.      Finanční rozvahy, jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhy na odstranění disproporcí ve struktuře a termínech stanovených krajským úřadem předkládají:

1.1.            „krajské“ organizace krajskému úřadu,

1.2.            „obecní“ školy úřadu obce III a na vědomí krajskému úřadu.

2.      Uvedené úřady projednají s jednotlivými organizacemi správnost a „objektivnost“ předložených finančních rozvah, jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí.

3.      Úřad obce III předloží projednané a „objektivizované“ finanční rozvahy jednotlivých obecních organizací včetně jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhy na odstranění disproporcí, krajskému úřadu, jako svůj návrh rozpočtu přímých výdajů těchto organizací na rok 2003.

3.1.            Úřad obce III zároveň krajskému úřadu  předloží i doplňující údaje o jednotlivých obecních organizacích, ovlivňujících potřebu přímých výdajů. Zejména jde o údaje blíže upřesňující:

3.1.1.      strukturu daného právního subjektu (např. že daná ZŠ o 1000 žácích je tvořena čtyřmi součástmi, z nichž jedna je málotřídka s 50 žáky, dvě ZŠ jsou plně organizované školy o 160 žácích a jedna ZŠ je o velikosti 630 žáků atp.)

3.1.2.      výkony školního roku 2002/2003 a výhled změn výkonů od školního roku 2003/2004,

3.1.3.      další případná důležitá specifika provozu organizace (např. otázky zajištění některých činností službou či vlastními zaměstnanci, integrace postižených žáků atp.).

4.      Krajský úřad provede kontrolu porovnání normativního rozpisu přímých výdajů s finančními rozvahami jednotlivých organizací a návrhů na odstranění disproporcí.

5.      V případě zjištění přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi normativním rozpisem a finanční rozvahou organizace, projedná krajský úřad konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí s:

 

  5.1. krajskými školami (disproporce zjištěné u krajských organizací),

  5.2. úřady obcí III (disproporce zjištěné u obecních organizací).

6.      Úřady obcí III na základě výsledků projednání podle bodu 5.2. projednají konkrétní opatření a postup k odstranění těchto disproporcí se  školami, předškolními a školskými zařízeními zřizovanými obcemi a o výsledku projednání informují krajský úřad.

7.      V odůvodněných případech (vyplývajících zejména z nedostatečného odborného personálního zajištění) může v roce 2003 úřad obce III požádat o projednání konkrétních opatření a postupu k odstranění disproporcí se  školami, předškolními a školskými zařízeními zřizovanými obcemi dle bodu 6. krajský úřad.

8.      V případech podle bodu 7. a v případech kdy výsledky projednání podle bodu 6. neodpovídají výsledkům projednání podle bodu 5.2., projedná konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí se  školami, předškolními a školskými zařízeními zřizovanými obcemi (disproporce zjištěné u obecních organizací) za účasti úřadu obce III krajský úřad.

9.      Na základě výsledků projednání dle bodu 5.1, 6. a 8. krajský úřad jednotlivým krajským a obecním organizacím buď potvrdí normativní rozpis, nebo tento rozpis odpovídajícím způsobem upraví (tzn. zohlední určitá specifika daného subjektu).

10.  O výsledném rozpisu rozpočtu přímých výdajů ve struktuře rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé obecní organizace informuje krajský úřad  i příslušný úřad obcí III.

 

 

Článek VII.

 

Krajský úřad může na základě vzájemné dohody pověřit úřad obcí III

1.      sledováním plnění rozpočtových ukazatelů i realizace dohodnutých opatření a kroků dle článku VI., odst. 4. a 5. u jednotlivých obecních organizací a informováním krajského úřadu v termínech stanovených krajským úřadem.

2.      podáváním návrhů na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých obecních organizací v průběhu roku krajskému úřadu.

 

 

Článek VIII.

 

1.      Rozpisem rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu postupem podle článků III. až VII. krajský úřad zajistí, že každá organizace bude v roce 2003:

 

1.1.   mít rozpisem rozpočtu přímých výdajů zajištěno pokrytí svých nezbytných potřeb v probíhajícím školním roce, bez nutnosti výraznějších změn zejména v počtu a úrovni odměňování stávajících zaměstnanců

1.2.   znát konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací v průběhu stávajícího a zejména od začátku nového školního roku, bude zajištěno vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými krajským úřadem.

 

 

Článek IX.

 

Při stanovení normativů a normativních komponentů podle článku IV. bodů 1.1. a 1.2., struktury finančních rozvah podle článku IV. bodu 1.3. a vymezení výše odchylek bodle článku IV. odstavce 2., vychází krajských úřad z:

1.      bilance předpokládaných potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů provedené podle čl. II., bodu 1

2.      stanovených krajských priorit podle čl. II., bodu 2

3.      koncepčních záměrů kraje,

4.      republikových hodnot a metodických doporučení ministerstva, upravených na podmínky kraje ve smyslu bodů 1.-3

 

 

Článek X.

 

Krajský úřad informuje ministerstvo:

1.      o hodnotách stanovených krajským úřadem podle článku IV. bodů 1.1., 1.2 a 1.3. a podle článku IV. odstavce 2,

2.      o výsledcích  rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajských a obecních škol a předškolních a školských zařízení v rámci kraje

 

 

Článek XI.

 

Ministerstvo spolu s rozpisem rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu jednotlivým krajům stanoví:

1.      závazné mezní termíny pro provedení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na jednotlivé organizace.

2.      termíny a strukturu  informací předkládaných krajskými úřady ministerstvu podle článku X.

 

 

Článek XII.

 

Ministerstvo doporučuje, aby krajské úřady:

1.      projednaly metodiku rozpisu prostředků státního rozpočtu přidělovaných prostřednictvím krajských úřadů s krajskými radami odborového svazu pracovníků ve školství (dále jen KROS)

2.      projednaly s KROS předem všechna opatření mající zásadní dopad na financování, zaměstnanost a platové podmínky zaměstnanců škol a předškolních a školských zařízení v okruhu jejich působnosti

3.      Informovali KROS o:

3.1.  definitivní verzi rozpisu prostředků státního rozpočtu na rok 2003 podle jednotlivých typů škol a předškolních a školských zařízení

3.2.  všech případných zásadních změnách tohoto rozpisu v průběhu fiskálního roku

3.3.  o celkovém čerpání prostředků na platy podle jednotlivých typů škol a předškolních a školských zařízení v jejich působnosti, a to za jednotlivá čtvrtletí a souhrnně za uplynulý fiskální rok.