Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce ekonomická                                                                                        

Č.j.: 30 318/2003-45                                                                                                                                                                                                                      V Praze dne 4. prosince 2003       

 

 

 

 

Závazné zásady

 

pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004

 

 

Článek I

 

Ve smyslu platného znění zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, § 12, odstavce 5) písmen l) a m), (dále jen "zákona č. 564/1990 Sb.") stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") následující závazné zásady podle kterých:

1.      Krajské úřady rozepisují a přidělují školám a předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi (dále jen "školám") finanční  prostředky na přímé výdaje podle § 8, odstavce 2 a 3 zákona č. 564/1990 Sb.  (dále jen přímé výdaje).

2.      Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen "úřady obcí III") provádějí návrh rozpisu rozpočtu podle § 4, písmena a)  zákona č. 564/1990 Sb.

 

 

Článek II

 

V rámci příprav rozpisu přímých výdajů krajský úřad provede:

1.      Zpracování krajské bilance předpokládaných potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů daných rozpisem z ministerstva v základní struktuře rozpočtových ukazatelů tj.:

1.1.   Neinvestiční výdaje (NIV) celkem z toho:

1.1.1.     Prostředky na platy.

1.1.2.     Prostředky na ostatní osobní náklady (OON).

1.1.3.      Odvody zdravotního a sociálního pojistného a fondu kulturních a sociálních potřeb.

1.1.4.     Ostatní ”přímé” neinvestiční výdaje (ONIV) z toho:

1.1.4.1.           Výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů.

1.1.4.2.           Výdaje na „nákup vzdělávacích služeb pro žáky“ (např. zajištění praktické výuky žáků SOU, zajištění výuky plavání atp.).

1.1.4.3.           Výdaje na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby.

1.1.4.4.           Další přímé výdaje.

2.      Stanovení krajských priorit zajišťujících počáteční vyrovnanost potřeb a disponibilních rozpočtových zdrojů v kraji na základě provedené bilance. Jednou z priorit krajských úřadů se musí stát postupné odstraňování neodůvodněných rozdílů v odměňování (výši nenárokových složek platů) zaměstnanců právnických osob - organizací, které vykonávají činnost škol  v kraji  (dále jen "organizací").

3.      Vyčlenění účelových prostředků (rezerv) v rozpočtu regionálního školství krajského úřadu pro řešení věcných okruhů (specifických problémů) v průběhu roku 2004, které nelze promítnout do úvodního normativního rozpisu rozpočtu jednotlivých organizací. Zvláštní pozornost musí krajský úřad věnovat vytvoření dostatečných rozpočtových rezerv k řešení dopadů změn v síti škol zřizovaných krajem a obcemi, které budou realizovány v průběhu roku 2004. Krajský úřad vytváří rezervy zejména na úkor rozpisu rozpočtu organizací, u kterých lze vlivem poklesu výkonů v průběhu roku, odůvodněně předpokládat snížení potřeby přímých výdajů. Tyto rezervy nesmějí přesáhnout 1,5 % celkového ročního disponibilního objemu přímých výdajů pro kraj. Minimálně 60 % vytvořených rezerv musí být uvolněno (rozepsáno školám) do 20. 6. 2004,  dalších minimálně 20% nejpozději do 30. 9. 2004 a zbytek nejpozději do 31. 10. 2004.

 

Článek III

 

1.      Rozpis rozpočtu přímých výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu na rok 2004 pro jednotlivé školy zařazené v síti škol,  které jsou součástí organizace zřizované krajem a obcí provede krajský úřad prostřednictvím jím stanovených  krajských normativů  neinvestičních  výdajů připadajících na jednotku výkonů (tj. dítě, žáka, ubytovaného, stravovaného, lůžko atd.).

2.      Krajský úřad stanoví normativy jako roční objem neinvestičních výdajů celkem, a z toho mzdové prostředky, finanční prostředky na zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje, v jednotlivých studijních  a učebních oborech,  typech a druzích i formách studia škol ve své územní působnosti.

3.      Jednotlivé krajské normativy neinvestičních výdajů stanoví krajský úřad z ukazatelů:

3.1.   Průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek pedagogického zaměstnance (Np).

3.2.   Průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jeden plný pracovní úvazek ostatního zaměstnance (No).

3.3.   Průměrná měsíční výše nárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K1).

3.4.   Průměrná měsíční výše nárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K3).

3.5.   Průměrná měsíční výše nenárokových složek platů pedagogických zaměstnanců (K2).

3.6.   Průměrná měsíční výše nenárokových složek platů ostatních zaměstnanců (K4).

3.7.   Průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů připadající na jednotku výkonů (ONIV) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol a školských zařízeních  zařízení zřizovaných krajem nebo  obcí. 

4.      Průměrný počet jednotek výkonů připadajících na 1 pedagogického zaměstnance (Np) v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech i formách studia škol a školských zařízeních stanoví krajský úřad z:

4.1.   Průměrných  počtů dětí, žáků nebo studentů ve třídách a skupinách v rámci kraje, (Ž).

4.2.   Průměrných  počtů vyučovaných hodin ve třídě za týden vyplývajících ze schválených učebních dokumentů  včetně nezbytného dělení tříd a  skupin, (H).

4.3.   Průměrných počtů hodin týdenní vyučovací povinnosti pedagogického zaměstnance se započtením úvazků ředitele, zástupců ředitele a dalších pedagogických zaměstnanců podle příslušných předpisů (VP).

 

5.      Průměrnou měsíční výši nárokových a nenárokových složek platů pedagogických a ostatních zaměstnanců v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol stanoví krajský úřad takto:

5.1.   Průměrné výše nárokových složek platů pedagogických (K1) a ostatních (K3) zaměstnanců z průměrné měsíční výše tarifních platů, náhrad za dovolenou a dalších složek platů vyplácených dle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosažené v rámci kraje v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol za uplynulý kalendářní rok. Krajský úřad tyto hodnoty upraví na předpokládanou výši nárokových složek platů kalendářního roku 2004 v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Do hodnot  (K1) a (K3)  se nezahrnují platby za přesčasovou práci.

5.2.   Průměrné výše nenárokových složek platů pedagogických (K2) a ostatních (K4) zaměstnanců z průměrné měsíční výše osobních příplatků a odměn dosažené v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol kraje v uplynulém kalendářním roce. Krajský úřad tyto hodnoty upraví na předpokládanou výši nenárokových složek platů příslušného kalendářního roku stanovenou v absolutních hodnotách v souladu s disponibilními zdroji přidělenými kraji ze státního rozpočtu

6.      Průměrný počet jednotek výkonů připadajících na 1 ostatního zaměstnance (No) a průměrnou roční výši ostatních neinvestičních výdajů připadajících na jednotku výkonů (ONIV) stanoví krajský úřad z průměrných hodnot dosažených v jednotlivých druzích a typech škol, studijních a učebních oborech škol v územní působnosti kraje v uplynulém kalendářním roce. Krajský úřad tyto hodnoty upraví v souladu s disponibilními zdroji přidělenými kraji ze státního rozpočtu a v souladu s koncepčními záměry kraje.

7.      Krajský normativ neinvestičních výdajů se z ukazatelů uvedených v odstavci 3 stanoví pro jednotlivé druhy a typy škol, studijní a učební obory i formy studia škol  podle vztahu:

1/Np x 12 x 1,37 x (K1 + K2) + 1/No x 12 x 1,37 x (K3 + K4) + ONIV

8.      Závislost  mezi počtem  jednotek výkonů  připadajících na jeden plný úvazek pedagogického zaměstnance (Np), průměrným počtem žáků ve třídě a skupině (Ž), průměrnou mírou vyučovací povinnosti pedagogických zaměstnanců se započtením snížených úvazků (VP) a průměrným počtem hodin vyučovaných týdně ve třídě včetně nezbytného počtu dělených hodin odpovídajícího schváleným učebním dokumentům  a počtu žáků ve třídě a skupině  (H) je daná  vztahem:

 

Ž x VP

NP  =   -------

   H

 

kde hodnoty Ž, VP a H jsou průměrné hodnoty dosahované v daném druhu, typu, formách studia škol nebo studijních a učebních oborech na území kraje.

9.      Pokud krajský úřad stanoví pro jednotlivé druhy,  typy a formy studia škol nebo studijní a učební obory škol v návaznosti na počet dětí nebo žáků více normativů, nebo stanoví normativy v podobě funkční závislosti objemu neinvestičních výdajů na počtu dětí či žáků školy, proměnnými veličinami mohou být pouze ukazatele (Np) a  (No), ale ukazatele (K1) - (K4) zůstávají konstantními veličinami s výjimkami uvedenými v bodě  15.

10.  Při rozpisu podle odst. 1. uplatní krajský úřad  důsledně princip skládání normativů, tzn. výsledný rozpis přímých výdajů je pro každou organizaci tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých součástí organizace včetně odloučených pracovišť (bez ohledu na to zda jednotlivé součásti jsou tvořeny školami různého či shodného typu a druhu). V případě, že jednotlivé součásti realizují vzdělávání v různých oborech a formách vzdělávání, je výsledný rozpis přímých výdajů pro každou součást tvořen součtem normativně stanovených objemů jednotlivých oborů a forem vzdělávání.

11.  Krajský úřad zveřejní všechny stanovené normativy i všechny ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, tj. Np, No, K1, K2, K3, K4 a ONIV před zahájením rozpisu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením.

12.  Rozpis rozpočtu podle odst. 1. provede krajský úřad ve struktuře závazných ukazatelů:

12.1.                   Běžné výdaje (NIV) celkem z toho:

12.1.1. Prostředky na platy.

12.1.2. Prostředky na ostatní osobní náklady (OON).

12.2.                   Limit počtu zaměstnanců.

13.  Krajský úřad provede u každé školy porovnání rozpisu podle čl. III,  odstavce 12, s finanční rozvahou potřeby přímých výdajů státního rozpočtu na rok 2004, za účelem stanovení příčin odchylek (disproporcí) mezi jednotlivými ukazateli normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů a  finančními rozvahami a za účelem  vypracování návrhu na odstranění zjištěných disproporcí.

14.  V případě, že krajský úřad použil v roce 2003 jiný postup než je uvedeno v článcích 1 - 3  těchto zásad, například, že použil hodnoty nárokových složek platů individuálně pro jednotlivé organizace  a tímto způsobem ovlivnil jejich financování v probíhajícím školním roce, může použít tento způsob ještě pro financování školního roku 2003/2004 s tím, že pro období školního roku 2004/2005 použije postup podle článků 1 - 3 těchto zásad.

15.  V případě základních škol pouze pro I. stupeň,  mateřských škol a školských zařízení, (které těmto zabezpečují služby) jejichž celkový počet pedagogických a nepedagogických zaměstnanců činí 10 a méně,  stanoví krajský úřad samostatné normativy. Při výsledném rozpisu rozpočtu může odchylka průměrných hodnot nárokových složek platů K1 a K3 příslušné školy a školského zařízení od průměrných hodnot nárokových složek platů K1 a K3 stanovených krajem v těchto normativech pohybovat v rozmezí 93 – 107 %.

 

Článek IV

 

Krajský úřad stanoví pro organizace :

1.      Závaznou strukturu finančních rozvah o počtu zaměstnanců, mzdových prostředcích a ostatních běžných výdajích těchto organizací na rok 2004 tak, aby:

1.1.            Umožňovala posouzení vývoje počtu zaměstnanců organizace   a jednotlivých složek jejich platů očekávaného v roce 2004 ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2003 a na vývoj výkonů ve školních letech 2002/2003, 2003/2004 a očekávaný vývoj výkonů ve školním roce 2004/2005;

1.2.            Umožňovala posouzení vývoje ostatních běžných výdajů ve vazbě na skutečnost dosaženou v roce 2003 v jednotlivých hlavních položkách;

2.      Závaznou strukturu doplňujících podkladů předkládaných krajskému úřadu úřadem obcí III, které obsahují:

2.1.            Strukturu dané organizace (např., že daná organizace  o 1000 žácích je tvořena čtyřmi součástmi, z nichž jedna je  základní škola s 1. - 5 postupným ročníkem  s 50 žáky, dvě základní školy jsou plně organizované školy o 160 žácích a jedna základní škola  je o velikosti 630 žáků atp.).

2.2.            Výkony školního roku 2003/2004 a výhled změn výkonů od školního roku 2004/2005.

2.3.            Další případná důležitá specifika provozu organizace (např. otázky zajištění některých činností službou či vlastními zaměstnanci, integrace postižených žáků atp.).

 

Článek V

 

1.      Finanční rozvahy, jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhy na odstranění disproporcí ve struktuře a termínech stanovených krajským úřadem předkládají:

1.1.            Organizace zřizované krajem krajskému úřadu.

1.2.            Organizace zřizované obcemi úřadu obce III a na vědomí krajskému úřadu.

2.      Uvedené úřady projednají s jednotlivými organizacemi správnost a „objektivnost“ předložených finančních rozvah, jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí.

3.      Úřad obce III předloží projednané a „objektivizované“ finanční rozvahy jednotlivých organizací zřizovaných obcí včetně jejich  porovnání s normativním výpočtem a návrhy na odstranění disproporcí  krajskému úřadu, jako svůj návrh rozpočtu přímých výdajů těchto organizací na rok 2004. Zároveň krajskému úřadu  předloží i doplňující údaje o jednotlivých organizacích zřizovaných obcí, které ovlivňují potřebu přímých výdajů podle článku IV odstavce 2.

4.      Krajský úřad provede kontrolu porovnání normativního rozpisu přímých výdajů s finančními rozvahami jednotlivých organizací  a návrhů na odstranění disproporcí.

5.      V případě zjištění přetrvávajících výraznějších disproporcí mezi normativním rozpisem a finanční rozvahou organizace projedná krajský úřad konkrétní opatření a postup odstranění těchto disproporcí:

5.1.            s příslušnými krajskými organizacemi,

5.2.            s příslušnými úřady obcí III v případě disproporcí zjištěných u organizací zřizovaných obcí.

6.      Úřady obcí III na základě výsledků projednání podle odstavce 5.2. projednají konkrétní opatření a postup k odstranění těchto disproporcí se  organizacemi  zřizovanými obcemi a o výsledku projednání informují krajský úřad.

7.      Na základě výsledků projednání krajský úřad jednotlivým organizacím zřizovaným krajem nebo obcemi  normativní rozpis potvrdí nebo odpovídajícím způsobem upraví (tzn. že zohlední určitá specifika daného subjektu).

8.      O výsledném rozpisu rozpočtu přímých výdajů ve struktuře rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé organizace  zřizované obcí informuje krajský úřad  i příslušné  úřady obcí III.

 

Článek VI

 

Krajský úřad může na základě vzájemné dohody pověřit úřad obcí III:

1.      Sledováním plnění rozpočtových ukazatelů i realizace dohodnutých opatření a kroků dle článku V., odst. 4. a 5. u jednotlivých  organizací zřizovaných obcí a informováním krajského úřadu v termínech, které stanoví.

2.      Podáváním návrhů na úpravu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcí v průběhu příslušného kalendářního  roku krajskému úřadu.

 

Článek VII

 

Krajský úřad zajistí rozpisem rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu, že:

 

1.      Každá organizace bude v roce 2004 znát konkrétní opatření, kroky a termíny, jejichž realizací bude v průběhu školního roku 2003/2004 a  zejména od začátku školního roku 2004/2005 zajištěno vyrovnání se s celoročním rozpočtem přímých výdajů i jeho jednotlivými závaznými ukazateli stanovenými krajským úřadem.

2.      Každá organizace bude mít v roce 2004 přiděleny finanční prostředky na přímé výdaje v souladu s ustanovením těchto "Závazných zásad."

 

 

 

Článek VIII.

 

Krajský úřad:

1.      Stanoví závazné termíny pro:

1.1.   Zpracování finanční rozvahy příslušnou organizací podle článku V. 

1.2.   Porovnání finanční rozvahy organizace  s normativním výpočtem pro danou organizaci. 

1.3.   Stanovení příčin odchylek (disproporcí) mezi jednotlivými ukazateli normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů organizacím  a  finančními rozvahami organizací.

1.4.   Vypracování návrhu na odstranění zjištěných disproporcí organizací.

1.5.   Předložení finančních rozvah, jejich porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí organizací  krajskému úřadu a úřadu obcí III.

1.6.   Projednání finančních rozvah, jejich porovnání s normativním výpočtem a návrhů na odstranění disproporcí předložených organizacemi podle článku III, odstavce 14 krajským úřadem a úřadem obcí III s jednotlivými organizacemi. 

1.7.   Předložení návrhu rozpočtu přímých výdajů jednotlivých organizací zřizovaných obcí, úřadem obcí III krajskému úřadu.

1.8.   Projednání rozpisu rozpočtu přímých výdajů a konkrétních opatření k odstranění disproporcí mezi rozpisem rozpočtu a finančními rozvahami škol krajským úřadem s úřady obcí III a s jednotlivými organizacemi. 

1.9.   Provedení výsledného rozpisu rozpočtu přímých výdajů jednotlivým organizacím krajským úřadem.

2.      Informuje ministerstvo o:

2.1.   Hodnotách stanovených krajským úřadem podle článku III. odstavce 2, 3, 5 a 12.

2.2.   Výsledcích  rozpisu rozpočtu přímých výdajů organizací zřizovaných krajem a obcemi  v rámci kraje.

2.3.   Krajské metodice rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám, předškolním a školským zařízením  zřizovaným krajem a obcemi.

 

Článek IX.

 

Ministerstvo spolu s rozpisem rozpočtu přímých výdajů státního rozpočtu jednotlivým krajům stanoví:

1.      Závazné mezní termíny pro provedení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na jednotlivé organizace.

2.      Termíny a strukturu  informací předkládaných krajskými úřady ministerstvu podle článku VIII odstavce 2.

 

Článek X.

 

Ministerstvo doporučuje, aby krajské úřady:

1.      Projednaly metodiku rozpisu prostředků státního rozpočtu přidělovaných prostřednictvím krajských úřadů s krajskými radami odborového svazu zaměstnanců ve školství (dále jen KROS).

2.      Projednaly s KROS předem všechna opatření mající zásadní dopad na financování, zaměstnanost a platové podmínky zaměstnanců škol.  v okruhu jejich působnosti.

3.      Informovaly KROS o:

3.1.  Definitivní verzi rozpisu prostředků státního rozpočtu na rok 2004 podle jednotlivých typů škol.

3.2.  Všech případných zásadních změnách tohoto rozpisu v průběhu fiskálního roku.

3.3.  O celkovém čerpání prostředků na platy podle jednotlivých typů škol v jejich působnosti, a to za jednotlivá čtvrtletí a souhrnně za uplynulý fiskální rok.