Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 19 111/2002-34

Místopředseda vlády

a předseda Legislativní rady vlády

Č.j.: 6 721/02-RVV

 

V Praze  13. května 2002

Výtisk č.  …………

 

 

 

PRO  SCHÛZI VLÁDY

 

 

Věc:

Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje

 

 

 

 

Důvod předložení:

 

Obsah:

Návrh se předkládá na základě bodu II. usnesení vlády ze dne 9. května 2001 č. 467 a podle plánu nelegislativních úkolů vlády.

I.      Návrh usnesení

II.     Předkládací zpráva

III.    Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje

IV.   Příloha

V.     Výsledky připomínkového řízení

 

 

 

 

Předkládají:

Mgr. Eduard Zeman

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. Pavel Rychetský

místopředseda vlády

a předseda Legislativní rady vlády

 


I.

 

N á v r h

 

USNESENÍ

vlády České republiky

 

ze dne ……………. č. …………

 

k návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje

 

 

 

Vláda

 

 

I.  b e r e   n a  v ě d o m í   návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje, uvedený v části III. tohoto materiálu.

 

II. u k l á d á  ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a dalšími členy vlády a ostatními vedoucími ústředních orgánů předložit vládě do 31. prosince 2002 návrh Národního programu výzkumu, vycházející po věcné stránce z návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje podle bodu I tohoto usnesení a po právní stránce ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a jeho prováděcích předpisů.

 

 

 

 

 

Provedou:

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

místopředseda vlády

a předseda Legislativní rady vlády

další členové vlády

ostatní vedoucí ústředních orgánů

 


II.

 

Předkládací zpráva

 

Vláda v bodu III.2. svého usnesení ze dne 5. ledna 2000 č. 16 o Národní politice výzkumu a vývoje České republiky uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedou vlády pro hospodářskou politiku, ministrem financí a předsedou Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj do 30. dubna 2000 vyhlásit podle politiky veřejnou soutěž na přípravu dílčích programů Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a do 30. dubna 2001 ve spolupráci s dalšími členy vlády a ostatními vedoucími ústředních orgánů předložit vládě návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje.

Vedle legislativních opatření byla příprava návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje hlavním výstupem politiky. Jde o soubor programů schvalovaný vládou, který realizuje podstatnou část Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a obsahuje vymezení konkrétních cílů podpory na období 4 až 6 let, výši prostředků v členění na jednotlivé programy a dále odpovědnost jednotlivých poskytovatelů za koordinaci jednotlivých programů a věcné podmínky poskytování podpory z veřejných prostředků, včetně kritérií hodnocení.

Vzhledem k tomu, že šlo o akci, která svým rozsahem i pojetím u nás (na rozdíl od vyspělých zemí) neměla obdoby, probíhala její realizace s některými problémy. Obchodní veřejná soutěž byla vzhledem k nedostatkům jediné předložené nabídky a jejímu vyřazení ze soutěže zrušena. V souladu s § 49 odst. 2 písm. c) a § 49 odst. 3 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla poté veřejná zakázka zadána na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku – výzva k podání nabídek byla zaslána čtyřem subjektům, které o zakázku projevily zájem již při obchodní veřejné soutěži (tj. uchazeči o veřejnou zakázku a dále třem dalším subjektům, které si při obchodní veřejné soutěži vyzvedly zadávací dokumentaci, ale nabídku z časových důvodů nepodaly). Proto v dubnu 2001 požádali předkladatelé o posun termínu, který vláda svým usnesením ze dne 9. května 2001 č. 467 nově stanovila na 30. dubna 2002. Základním problémem celé přípravy byl čas – v jiných zemích trvá příprava těchto programů minimálně 3 až 4 roky.

Jeho přípravy se účastnilo více než 500 odborníků nejen z vysokých škol a výzkumných ústavů, ale rovněž z podniků a dalších uživatelů výsledků výzkumu a vývoje, veřejné správy atd. V rámci přípravy byly navštíveny stovky průmyslových a zemědělských podniků, nemocnic a dalších uživatelů, kde byla provedena podrobná SWOT analýza jejich budoucích potřeb tak, aby výsledky programu zlepšily konkurenceschopnost ekonomiky a další stránky života společnosti.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v prosinci roku 2000 jmenoval Koordinační radu pro přípravu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje jako poradní orgán ministerstva, který sledoval postup přípravy a doporučoval event. změny postupu. Rada je složena z náměstků ministrů zainteresovaných resortů, poslanců a senátorů věcně příslušných výborů Parlamentu České republiky a představitelů hlavních zainteresovaných institucí, svazů a sdružení z oblasti výzkumu, výroby a dalších uživatelů výsledků výzkumu a vývoje. Do předkládaného materiálu je zapracována podstatná část připomínek členů Koordinační rady.

Informace o postupu přípravy Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje se setkaly s příznivou odezvou v odborných orgánech Komise EU i na řadě konferencí v zahraničí. O výsledku veřejné zakázky a dalším postupu byl informován dne 27. února 2002 hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výbor ve svém usnesení č. 410 kromě jiného doporučil, aby Národní program orientovaného výzkumu a vývoje a způsob jeho realizace byl zařazen mezi rozpočtové priority budoucích fiskálních období.

Jak již bylo uvedeno, probíhaly paralelně práce na přípravě Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a práce na nových právních předpisech pro oblast výzkumu a vývoje. Poslanecká sněmovna však při prvním čtení dne 3. července 2001 přerušila projednávání vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Než se podařilo dosáhnout přijatelného řešení, došlo k posunu projednávání o půl roku a tím k posunu nabytí účinnosti tohoto zákona z původně navrženého termínu 1. ledna 2002 na 1. července 2002.. Zákon byl již publikován ve Sbírce zákonů pod č. 130/2002 Sb., ale návrhy jeho prováděcích předpisů budou teprve projednávány Legislativní radou vlády a vládou. Z tohoto důvodu není možné schválit předložený návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje jakožto Národní program výzkumu tak, aby odpovídal novým právním předpisům, zejména o se týče formálně právních podmínek poskytování podpory z veřejných prostředků, včetně kritérií hodnocení. Proto po nabytí účinnosti zákona č. 130/2002 Sb. bude muset být dopracován včetně změny názvu. Podpora Národního programu výzkumu z veřejných prostředků bude již probíhat podle zákona č. 130/2002 Sb. Tento nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje rovněž zavádí terminologii běžnou v zemích Evropských společenství a Národní program orientovaného výzkumu a vývoje je tímto zákonem definován v § 5 jako Národní program výzkumu.

Je však již nyní potřebné pro budoucí orientaci výzkumu a vývoje a její věcné zaměření a priority, kterých se uvedené dopracování  právních aspektů praktiky netýká, mít k dispozici materiál, který tyto věcné zaměření a priority stanoví. Podstatné je to zejména pro přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2003 za oblast výzkumu a vývoje, kde nově zahajované programy jednotlivých správců rozpočtových kapitol by měly být v souladu s tématickými a průřezovými programy Národního program orientovaného výzkumu a vývoje tam, kde se věcně překrývají. Jen pro rok 2003 jde o podporu aktivit ve výši cca 1,5 mld. Kč ročně na období 3 až 5 let v rámci vládou odsouhlasené výše objemu státní podpory výzkumu a vývoje na rok 2003.

Z uvedených důvodů předkladatelé navrhují schválit Národní program orientovaného výzkumu a vývoje jako věcné východisko pro Národní program výzkumu, který bude po právní stránce dopracován podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje a jeho prováděcích předpisů a vládě předložen do 31. prosince 2002.

Materiál prošel připomínkovým řízením. Kromě povinných účastníků řízení byl zaslán Radě vysokých škol, České konferenci rektorů, Asociaci výzkumných organizací, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komoře České republiky. Zásadním připomínkám, aby vláda vzala Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje pouze na vědomí a aby předložení konečného návrhu Národního programu bylo z 30. září 2002 posunuto na 31. prosince 2002, bylo vyhověno. Nebylo vyhověno zásadní připomínce ministra zemědělství, aby koordinátorem tématického programu 1 „Kvalita života“ bylo Ministerstvo zemědělství, protože podstatná část programu je zaměřena na problematiku lékařství a zdravotnictví. Zájmy Ministerstva zemědělství budou zabezpečeny zastoupením v radě programu. Ministerstvo zdravotnictví na koordinaci tématického programu 1 „Kvalita života“ trvá. Ostatní připomínky byly z podstatné části respektovány nebo budou uplatněny při přípravě návrhu Národního programu výzkumu.


 

 

Národní program orientovaného výzkumu a vývoje

 

1. Východiska

Národní program orientovaného výzkumu a vývoje (dále jen „NPOVaV) vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky (dále jen „Politika“), která byla schválena usnesením vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 16. Návrh respektuje požadavek Politiky, aby výběr priorit orientovaného výzkumu respektoval potřeby lidí, společnosti a ekonomiky, požadavky na rozvoj lidského, znalostního a materiálního potenciálu České republiky. Návrh zachovává Politikou předpokládanou strukturu Národního programu výzkumu, která je tvořena pěti tématickými a třemi průřezovými programy.

Návrh programu byl připraven formou veřejné zakázky. Na přípravě programu se podílelo několik stovek odborníků ze sféry uživatelů výsledků výzkumu a vývoje, z vysokých škol, Akademie věd České republiky, resortního a podnikového výzkumu a z veřejné správy. Vybrané části návrhu posuzovaly skupiny nezávislých expertů z České republiky. Návrh byl konzultován i se zvláštní skupinou zahraničních expertů.

Předkládaný návrh NPOVaV v částech o tématických programech a systému řízení plně využívá podkladů z veřejné zakázky. V části o průřezových programech nejsou jako součást programu zařazena ve veřejné zakázce navržená systémová opatření koncepčního, organizačního a právního charakteru, ale jen návrhy realizovatelné v rámci účelové podpory výzkumu a vývoje na bázi veřejné soutěže. Navržená opatření budou uplatněna v návrhu nové Národní politiky výzkumu a vývoje, která bude předložena vládě v prvním čtvrtletí roku 2003,

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), zavádí pojem Národní program výzkumu a stanovuje základní požadavky na přípravu, obsah a řízení tohoto programu. Oba pojmy – NPOVaV a Národní program výzkumu lze považovat za synonyma. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje nabývá účinnosti od 1. července 2002. Prováděcí předpisy k tomuto zákonu se dopracovávají – byly předloženy Legislativní radě vlády a vládě k projednání. Předpokládá se, že nabudou účinnosti rovněž od 1. července 2002.

Předkládaný materiál je základním podkladem pro přípravu Národního programu výzkumu ve smyslu zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Před předložením návrhu Národního programu výzkumu bude nutné dopracovat především systém jeho řízení tak, aby byl v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a jeho prováděcími předpisy. Dále bude nutné stanovit celkovou výši podpory programu z veřejných prostředků, její rozdělení na jednotlivé tématické a průřezové programy celkem i na jednotlivé roky trvání programu.

Návrh přihlíží k trendům vývoje politik výzkumu a vývoje v zahraničí, především v členských státech Evropské unie. Návrh usnadňuje účast České republiky na vytváření Evropského výzkumného prostoru.

 

2. Úloha NPOVaV v systému veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice

Předkládaný materiál je základním podkladem pro přípravu návrhu Národního programu výzkumu (dále jen „NPV“). Předpokládá se, že na NPV bude v letech plného rozběhu vynakládáno kolem 5 až 6 mld Kč ročně. Na NPV bude soustředěna rozhodující část finančních prostředků na účelovou podporu výzkumu a vývoje. Zbývající část finančních prostředků na účelovou podporu bude poskytována prostřednictvím Grantové agentury České republiky a grantové agentury Akademie věd České republiky především projektům základního výzkumu, dále prostřednictvím specifických resortních programů, které z nejrůznějších důvodů nebudou moci být součástí NPV. Část prostředků na účelovou podporu výzkumu a vývoje, kde jediným uživatelem výsledků bude stát, bude poskytována formou veřejných zakázek.

V systému podpory výzkumu a vývoje v České republice bude mít i nadále významné místo institucionální podpora formou výzkumných záměrů a podpora specifického výzkumu na vysokých školách.

 

3. Cíle

Zvýšit výkonnost a efektivnost výzkumu a vývoje České republiky a tím zvýšit jejich přínos pro ekonomiku a společnost. Soustředit zdroje podpory a výzkumné kapacity na menší počet vybraných problémů, jejichž řešení považuje široká veřejnost za naléhavé a pro jejichž řešení jsou k dispozici dostatečné kapacity výzkumu a vývoje a předpoklady a kapacity pro využití dosažených výsledků výzkumu, nebo jsou dobré předpoklady pro jejich funkční posílení.

Zajistit dynamickou obnovu a rozvoj kapacit výzkumu a vývoje v České republice s využitím všech možností mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Posilovat a rozvíjet vztahy veřejnosti k výzkumu a vývoji, zbavovat veřejnost případných obav z nežádoucích důsledků výzkumu a vývoje.

 

4. Trvání

Národní program výzkumu, který bude vycházet z předkládaného materiálu, bude vyhlášen na období 2004 až 2008. Program bude označován jako Národní program výzkumu (2004 – 2008). Veřejné soutěže na předkládání návrhů výzkumných projektů budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí 2003. Výběr výzkumných projektů bude dokončen ve třetím čtvrtletí 2003 a řešení prvních projektů bude zahájeno od počátku roku 2004.

Předpokládá se, že doba řešení jednotlivých projektů bude 3 až 4 roky. Veřejné soutěže na zařazení projektů do NPV budou vyhlašovány kromě roku 2003 i v prvním a druhém roce trvání NPV, tj. v letech 2004 a 2005. Projekty budou jak z právních, tak z věcných důvodů ukončeny nejpozději v roce 2008.

 

5. Základní struktura

Program se skládá z pěti programů tématických a tří programů průřezových. Tématické a průřezové programy se dále člení na programy dílčí. Veřejné soutěže na předkládání návrhů projektů výzkumu a vývoje se vyhlašují pro jednotlivé dílčí programy. Tří úrovňová struktura je využívána u velkých programů výzkumu a vývoje ve většině členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci  a rozvoj (OECD), u rámcových programů výzkumu a technologického vývoje v Evropské unii i u národních výzkumných programů jejích členských zemí.

Tab. č. 1: Názvy programů a dílčích programů

Programy

Dílčí programy

Programy tématické (TP)

1. Kvalita života

1.   Zdraví obyvatel

2.   Kvalitní a bezpečná výživa

3.   Krajina a sídla budoucnosti

4.   Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů

2. Informační společnost

1.   Inteligentní systémy pro rozhodování, řízení a diagnostiku

2.   Management informací a znalostí

3.   Komunikační infrastruktura a technologie

4.   Počítačové modelování a návrh systémů a procesů

3.   Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji

1.   Výrobní procesy a systémy

2.   Bezpečná a ekonomická doprava

3.   Stavby a konstrukce

4.   Nové materiály

5.   Nastupující technologie

6.   Využití přírodních zdrojů

4.   Energetika pro ekonomiku a společnost

1.    Bezpečná a efektivní jaderná energetika

2.    Energetické a neenergetické využití uhlí a uhlíkatých látek

3.    Racionální využití energie a obnovitelné energetické zdroje

5. Moderní společnost a její proměny

1.    Výkonově orientovaná, bezpečná, evropsky integrovaná společnost a její mezinárodní vazby

2.    Sociální soudržnost, sociální diferenciace a národní identita

Programy průřezové (PP)

 

1. Lidské zdroje pro výzkum a vývoj

1.    Podpora pracovníků výzkumu a vývoje do 35 let

2.    Výzkum v oblasti lidských zdrojů

2. Integrovaný výzkum a vývoj

1.    Výzkumná centra

2.    Informační infrastruktura výzkumu a vývoje

3.         Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

1.    Regionální spolupráce

2.    Programy mezinárodní spolupráce

Uvedené tématické a průřezové programy a dílčí programy tématických programů jsou shodné s výsledky veřejné zakázky.

Cíle tématických a průřezových programů, programů dílčích, způsoby jejich dosažení a doporučené klíčové směry výzkumu jsou uvedeny v příloze IV.1.

 

6. Náklady

Náklady na řešení projektů budou hrazeny podle sektoru uplatnění jejich výsledků následujícím způsobem:

a)      při uplatnění výsledků v soukromém sektoru podílovým způsobem z veřejných rozpočtů a ze soukromých, především podnikových zdrojů,

b)      při uplatnění výsledků ve veřejném sektoru pouze z veřejných rozpočtů.

Podrobnosti budou stanoveny při vyhlašování jednotlivých tématických a průřezových programů.

Výdaje z veřejných rozpočtů – v této etapě prací především ze státního rozpočtu – v jednotlivých letech trvání programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. č. 2: Rámcový návrh výdajů ze státního rozpočtu na Národní program výzkumu (mld. Kč)

 

2004

2005

2006

2007

2008

Celkem

Národní program výzkumu

1,5

3,5

4,5

5,5

5,5

20,5

Návrh výdajů je předběžný. Návrh bude upřesněn v návrhu NPV, který bude předložen vládě do 31. prosince 2002.

 

7. Koordinace a financování

Národní program jako celek bude koordinovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím rady Národního programu výzkumu. V radě budou zastoupeny ústřední správní úřady koordinující jednotlivé tématické a průřezové programy, vysoké školy, Akademie věd České republiky, resortní a podnikový výzkum, dále orgány a podniky zastupující oblast uživatelů výzkumu a vývoje. Doporučuje se, aby v radě byly zastoupeny hromadné sdělovací prostředky a organizace reprezentující zájmy širší veřejnosti.

Tab. č. 3: Koordinace a financování Národního programu výzkumu

Program

Koordinace

Financování

Národní program výzkumu

MŠMT

 

Programy tématické

Kvalita života

MZ

MZ

Informační společnost

AV ČR

AV ČR

Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji

MPO

MPO

Energie pro ekonomiku a společnost

MPO

MPO

Moderní společnost a její proměny

MPSV

MPSV

Programy průřezové

Lidské zdroje pro výzkum a vývoj

MŠMT

MŠMT

Integrovaný výzkum a vývoj

MŠMT

MŠMT

Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

MŠMT

MŠMT

 

Uvedený návrh rozdělení působností pro koordinaci a financování překračuje dosavadní zvyklosti v České republice, blíží se však systémům uplatňovaným v podstatě ve všech členských státech OECD. Velké národní programy výzkumu a vývoje jsou v těchto zemích koordinovány a financovány zpravidla jedním, maximálně dvěma ministerstvy. Návrh posiluje význam politiky výzkumu a vývoje. Vytváří předpoklady pro sjednocení neodůvodněně rozdílných postupů koordinace u stávajících programů výzkumu a vývoje. Návrh dále usnadňuje účast České republiky na vytváření a rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

Obavy dosavadních koordinátorů programů výzkumu a vývoje ze ztráty vlivu na příslušné oblasti jsou neodůvodněné. NPV jako celek, to znamená včetně výše celkové finanční podpory a jejího rozdělení na jednotlivé tématické a průřezové programy, bude podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje schvalovat vláda po předcházejícím projednání v Radě pro výzkum a vývoj (§ 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje).

Stejný postup, opět daný zákonem o podpoře výzkumu a vývoje, platí i pro jednotlivé tématické a průřezové programy. MŠMT ustaví Radu NPV, gestoři jednotlivých tématických a průřezových programů ustaví Rady těchto programů. Rady jmenují příslušní ministři a předsedkyně Akademie věd České republiky.

V Radě NPV budou zástupci: MŠMT, koordinátorů jednotlivých tématických programů, zástupci dalších ústředních správních úřadů a institucí, které jsou zainteresovány na výsledcích NPV. Dále v Radě NVP budou, obdobně jako byli v koordinační radě pro přípravu NPOVaV, zástupci vysokých škol, Inženýrské akademie ČR (IA ČR), Technologického centra AV ČR (TC AV ČR), Asociace výzkumných organizací (AVO), Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR, Hospodářské komory ČR (HK ČR) a uživatelů výsledků NPV. Obdobně tomu bude i u rad tématických a průřezových programů. V čele rady vždy bude zástupce příslušného koordinátora.

Tab. č. 4:Předběžný návrh složení rad pro koordinaci

Rada

Složení

Národní program výzkumu

MŠMT, MZ, AV ČR, MPO, MPSV, MZe, MŽP, MDS, SÚJB

vysoké školy, AVO, IA ČR, SP ČR, TC AV ČR, zástupci reprezentantů uživatelů výsledků výzkumu a vývoje

TP1 Kvalita života

MZ, MZe, MŽP, MŠMT, MK, MPSV, AV ČR

vysoké školy, AVO, zástupci reprezentantů uživatelů výsledků výzkumu a vývoje

TP2 Informační společnost

AV ČR, MŠMT, MPO, MK, MZ, MŽP, MPSV, MDS, ÚVIS

vysoké školy, AVO, IA ČR, HK ČR, zástupci reprezentantů uživatelů výsledků výzkumu a vývoje

TP3      Konkurenceschopnost při udržitelném rozvoji

MPO, MDS, MŽP, MMR, MZe, MŠMT, MO, AV ČR

vysoké školy, AVO, SP ČR, IA ČR, HK ČR, Agreární komora

TP4      Energie pro ekonomiku a společnost

MPO, SÚJB, MŽP, MŠMT, MZe, AV ČR

vysoké školy, AVO, IA ČR, SP ČR, HK ČR, zástupci reprezentantů uživatelů výsledků výzkumu a vývoje

TP5      Moderní společnost a její proměny

MPSV, MŠMT, MZV, MK, MV, MO, MV, MS, MMR, AV ČR

vysoké školy, HK ČR, zástupci odborů, církví a občanských sdružení

PP1      Lidské zdroje pro výzkum a vývoj

MŠMT, MPSV, vysoké školy, AV ČR

AVO, zástupci odborů

PP2      Integrovaný výzkum a vývoj

MŠMT, AV ČR, MPO, MMR

vysoké školy, AVO, IA ČR, SP ČR, HK ČR

PP3      Regionální a mezinárodní spolupráce

MŠMT, MZV, MMR, AV ČR

vysoké školy, , AVO, IA ČR, krajské HK ČR, zástupci vyšších územně správních celků,

 

Rámcové návrhy statutů a jednacích řádů rad jsou uvedeny v příloze IV.2.

Koordinátoři jednotlivých tématických a průřezových programů zřídí pracovní skupiny pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje předkládaných v rámci veřejných soutěží vyhlašovaných pro jednotlivé dílčí programy. Skupiny budou součástí rad příslušných tématických nebo průřezových programů.

Finanční prostředky na řešení projektů zařazených do NPV budou koordinátoři příslušných tématických a průřezových prostředků poskytovat v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje na základě rozhodnutí nebo smluv (§ 9 zákona o podpoře výzkumu a vývoje). Vzorové návrhy těchto dokumentů jsou uvedeny v příloze IV.3.

Koordinátoři NPV jako celku i jednotlivých tématických a průřezových programů si budou moci zřizovat organizační jednotky (agentury, kanceláře apod.) pro administrativní zabezpečení koordinace. Na koordinaci bude možné použít v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje finanční prostředky až do výše 2,5 % veřejných prostředků na NPV jako celek (§ 3 zákona o podpoře výzkumu a vývoje). Návrh na rozdělení prostředků na koordinaci mezi koordinátora NPV jako celku a koordinátory jednotlivých tématických a průřezových orgánů bude uveden v návrhu NPV, který bude předložen do 31. prosince 2002 vládě.

 

8. Kritéria pro zařazení projektu do NPV, hodnocení NPV, příprava dalšího NPV

8.1 Hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje

Návrh NPOVaV zpracovaný v rámci plnění veřejné zakázky vycházel z analýzy jednotlivých oblastí ekonomiky a společnosti, ze znalosti platných koncepcí a strategií rozvoje těchto oblastí, rozsáhlých statistických ukazatelů a ze znalosti dosavadního vývoje a budoucích trendů v zahraničí. Pro jednotlivé oblasti byly formulovány příležitosti a rizika (silné a slabé stránky) rozvoje a navrženy významné výzkumné směry, které přispějí k rozvoji příslušné oblasti. Navržené významné výzkumné směry byly vyhodnoceny souborem kritérií významnosti a proveditelnosti a vybrány nejvhodnější, tzv. klíčové výzkumné směry. Sdružením těchto klíčových výzkumných směrů byly navrženy dílčí programy, jednotlivé tématické a průřezové programy a návrh NPOVaV jako celku.

V zahraničí se prosadil přístup, podle kterého jsou pro návrh programu výzkumu a vývoje, výběr projektů pro zařazení do programu, průběžné a závěrečné hodnocení programu používána stejná, předem stanovená kritéria. Doporučuje se, aby tento přístup byl uplatněn i u NPV České republiky.

V následující tabulce je pro ilustraci uveden úplný soubor kritérií použitý při výběru klíčových výzkumných směrů. Ne všechna jsou použitelná pro každý tématický nebo průřezový program. V návrhu NPV, který bude předložen do 31. prosince 2002 vládě, budou stanoveny soubory kritérií, které budou používány pro jednotlivé tématické a průřezové programy. Tyto soubory mohou být dále upřesněny při vyhlašování veřejných soutěží na předkládání návrhů projektů pro zařazení do dílčích programů.

 


Tab. č. 5: Předběžný návrh souboru kritérií pro NPV

VÝZNAMNOST

Proveditelnost

Ekonomický, sociální a environmentální význam

Výzkumné a technologické příležitosti

Aplikační potenciál (absorpční síla aplikační sféry)

Výzkumný a technologický potenciál (produkční síla výzkumu a vývoje)

Ekonomický význam

Sociální význam

Environmentální význam

· význam pro národní hospodářství (HDP, export)

· vliv na produktivitu

· velikost trhu, jeho růst a očekávané změny

· strategický význam pro ČR v mezinárodním kontextu

· existence neřešených ekonomických potřeb

· zdraví

· udržitelný rozvoj

· životní prostředí

· bezpečnost

· kvalita života

· vytváření pracovních příležitostí

· materiálová efektivnost

· energetická efektivnost

· šetrnost k prostředí

· nahrazení neobnovitelných zdrojů obnovitelnými

· úspora přírodního a produktivního prostoru

· snížení dopravních nároků

· schopnost výzkumného směru produkovat nové technologie

· pravděpodobnost „průlomových objevů“

· pozice současné technologie a pravděpodobná trajektorie vývoje

· schopnost výzkumného směru vytvářet nové aplikační možnosti

· možnost kombinace výzkumného směru s jinými výzkumnými směry

· možnost využití výsledků výzkumného směru v různých aplikacích

· síla cílového aplikačního sektoru (sektorů) a jeho (mezinárodní) konkurence-schopnost

· podpora ve státní politice a regulaci

· možnost získání (nákupu) technologie odjinud

· dané výhody / nevýhody ČR a její VaV základny

· vytváření a růstový potenciál nových malých a středních podniků

· úroveň (kvalita) lidských zdrojů

· sociální (kulturní) výhody nebo omezení

· současná úroveň (kompetence) výzkumného oboru

· očekávaný vývoj výzkumného oboru

· úroveň VaV infrastruktury

· finanční náročnost potřebného vybavení pro VaV

· pravděpodobnost získání finančních prostředků a různost jejich zdrojů

 

Předpokládané splnění jednotlivých kritérií v návrhu projektů se hodnotí body 1 až 5. Do programu se zařazují návrhy projektů s nejvyššími počty získaných bodů až do vyčerpání disponibilních prostředků pro dílčí program, na který byla vyhlášena veřejná soutěž. Vyřazují se projekty málo významné s vysokou jistotou proveditelnosti a projekty vysoce významné, ale riskantní, s nízkou úrovní proveditelnosti.

 

8.2 Hodnocení dosažených výsledků výzkumu a vývoje

Výsledky ukončených projektů NPV se budou hodnotit dle stejných kritérií významnosti ekonomické, sociální a environmentální a kritérií výzkumných a technologických příležitostí, která platila pro zařazování návrhů projektů do dílčích programů. Nyní však bude hodnocení prováděno z pohledu, jakým způsobem ukončený projekt přispěl ke splnění ekonomických, sociálních a environmentálních očekávání a jakým způsobem přispěl k využití výzkumných a technologických příležitostí. Jinak řečeno, dle stejných kritérií budou hodnoceny skutečné přínosy projektů.

 

8.3 Průběžné hodnocení NPV

Po ukončení třetího roku řešení NPV, to znamená v prvním pololetí roku 2007, předloží MŠMT vládě zprávu o průběžném hodnocení NPV. Zpráva bude obsahovat hodnocení dosažených výsledků, včetně hodnocení efektivnosti vynaložených finančních prostředků, dále  eventuální návrhy na změny NPV a hodnocení koordinace programu jako celku i jeho jednotlivých částí. Součástí této zprávy bude i návrh postupu přípravy nového NPV. Tento návrh postupu bude vycházet z průběžného hodnocení NPV a ze zahraničních, především metodických trendů v přípravě velkých programů výzkumu a vývoje. Návrh nového NPV bude předložen vládě do konce roku 2007.

Zprávu vypracuje MŠMT ze zpráv koordinátorů jednotlivých průřezových a tématických programů. V těchto zprávách bude provedeno hodnocení příslušných programů (tématických, průřezových a jejich dílčích programů) na základě přínosů ekonomických, sociálních a environmentálních a na základě přínosů z využití výzkumných a technologických příležitostí. Budou použita stejné kritéria jako při vyhlášení těchto programů.

 

8.4 Závěrečné hodnocení NPV

Po ukončení všech projektů zařazených do NPV, to znamená v prvním pololetí roku 2009, předloží MŠMT vládě zprávu o hodnocení ukončeného NPV. Zprávu vypracuje MŠMT ze zpráv koordinátorů jednotlivých tématických a průřezových programu. Hodnocení bude provedeno opět dle stejných kritérií jako při startu programu a jeho průběžném hodnocení.

 

9. Mezinárodní vazby

Jedním z hlavních cílů NPV, který bude do 31. prosince 2002 předložen vládě, je vytvořit podmínky a usnadnit účast České republiky na vytváření Evropského výzkumného prostoru. Evropská unie v souladu se Smlouvou o Evropské unii, navazujícími jednáními a dokumenty, především summitem v Lisabonu v roce 2000 a s přípravou šestého rámcového programu výzkumu a vývoje technologií, usiluje o vytvoření podmínek pro vyrovnání náskoku USA a Japonska v konkurenceschopnosti.

Nástrojem pro dosažení úrovně USA a Japonska má být koordinace politik výzkumu a vývoje jednotlivých členských a asociovaných zemí EU. Součástí této koordinace má být posílení spolupráce jednotlivých zemí i mimo oblast rámcových programů. Jednou z prosazovaných forem je i otevření národních programů výzkumu a vývoje pro účast subjektů z ostatních členských a asociovaných zemí.

Subjekty z jiných členských a asociovaných států EU by se podle dosavadních pravidel mohly účastnit národních programů jiných států s tím, že nemohou požadovat finanční příspěvek na řešení projektů ze zdrojů státu, který program vyhlašuje. Další podmínky jsou však pro všechny účastníky stejné. Závazek otevřít národní programy států asociovaných s rámcovými programy respektive 5. rámcovým programem vyplývá z dodatku k Rozhodnutí Rady přidružení stanovujícího podmínky účasti v 5. rámcovém programu, případně z Dodatkových protokolů k asociačním dohodám. Pokud jde o členské státy EU vyplývá "otevírání" jednak ze smlouvy o EU a jednak z dokumentů vyhlašujících Evropský výzkumný prostor. V případě ČR je závazek uveden v Rozhodnutí Rady přidružení č.1/1999 ze dne 31. července 1999. Návrh na zpřístupnění národních programů byl projednán vládou dne 13.12.1999 a souhlas byl vysloven usnesením č. 1322/1999. Termín otevření není konkrétně stanoven. Závazek má charakter závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.

V současné době probíhá intenzívní jednání v členských státech EU, jak zajistit realizaci závazku "otevření národních programů". Diskuse probíhá ve výboru CREST (Výbor pro vědu a techniku EU). Evropská komise je toho názoru, že je třeba, aby členské a asociované státy oznámily Evropské komisi informaci o vyhlášení národních programů a tato informace spolu s informací, že programů se mohou účastnit (respektive podávat návrhy) i další účastnici, budou zveřejněny podobným nebo stejným způsobem jako rámcové programy (Official Journal). Předpokládá se, že problém „otevírání“ bude na straně EU vyřešen do schválení 6. rámcového programu výzkumu a technologického vývoje EU, ke kterému má dojít do konce prvního pololetí 2002.

Podmínky otevření NPV pro účast subjektů z ostatních členských a asociovaných států EU budou uvedeny v návrhu NPV, který MŠMT předloží vládě do 31. prosince 2002.

 

10.       Účelová podpora výzkumu a vývoje v roce 2003

Stávající programy výzkumu a vývoje, které svým zaměřením, cíli a jinými parametry jsou blízké NPOVaV, nelze naráz ukončit a NPV zahájit v jeho plném rozsahu. NPV se bude rozbíhat postupně v návaznosti na postupně ukončované projekty a programy stávající účelové podpory výzkumu a vývoje. V roce 2003 budou vyhlašovány veřejné soutěže na návrhy projektů k zařazení do pokračujících stávajících programů výzkumů a vývoje a do programů nových. I nadále se počítá se specifickými resortními programy a účelovou podporou výzkumu a vývoje pro potřeby státu tak, jak stanoví zákon o podpoře výzkumu a vývoje.

U stávajících programů výzkumu a vývoje musí poskytovatelé, vyhlašovatelé veřejných soutěží zajistit pokud možno nejvyšší kompatibilitu s příslušnými dílčími programy schváleného NPV, tj. ve vyhlášeních zajistit podmínky, které by v roce 2004 umožnily snadný převod do NPV.

U nových programů výzkumu a vývoje musí poskytovatelé, vyhlašovatelé zajistit plnou kompatibilitu s příslušnými dílčími programy schváleného NPV.

 

Závěr

Překládaný materiál je rámcovým podkladem pro přípravu konečného návrhu NPV. Podklad bude dopracován především v následujících směrech a oblastech:

a)      splnění všech požadavků dle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který nabude účinnosti od 1. července 2002 a splnění požadavků připravovaných prováděcích předpisů zákona o podpoře výzkumu a vývoje (nařízení vlády),

b)      upřesnění návrhu průřezových programů NPV,

c)      návrh celkových výdajů veřejných prostředků na NPV jako celek a na jednotlivé tématické, průřezové programy a jejich programy dílčí a rozdělení těchto výdajů do jednotlivých roků trvání NPV,

d)      upřesnění systému řízení NPV (složení rad programu, jejich statuty a jednací řády, upřesnění kritérií pro jednotliví tématické a průřezové programy aj),

e)      otevření NPV pro účast subjektů z jiných zemí a stanovení podmínek této účasti v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje,

f)        upřesnění pravidel účelové podpory výzkumu a vývoje v roce 2003.

Konečný návrh NPV bude MŠMT připravovat ve spolupráci s Radou vlády České republiky pro výzkum a vývoj a s dalšími orgány a institucemi (po účinnosti zákona č. 130/2002 Sb. a jmenování členů rad pro koordinaci) a předloží jej do prosince 2002 vládě.