Vyhlášení výzvy pro předkládání projektů do programu vědeckotechnické spolupráce v rámci společných projektů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou na léta 2009–2010

 

1. Rámcové podmínky

Program vědeckotechnické spolupráce byl založen v květnu roku 1997 na základě mezivládní dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Jeho cílem je podpora spolupráce českých a rakouských vědců prostřednictvím společných projektů ze všech vědeckých oborů, přednostně jsou podporovány projekty se zaměřením na přírodovědné a technické obory. V rámci programu jsou hrazeny cestovní a pobytové náklady související s plánovanou zahraniční spoluprací na výzkumném projektu, podpora je určena výhradně na výzkumné aktivity žadatelů z veřejných výzkumných institucí, univerzit a vysokých škol. Výzkumné týmy musí disponovat prostředky na vlastní výzkum. Ve zdůvodněných případech je možné poskytnout českému partnerovi spolupráce příspěvek i na investiční a neinvestiční náklady potřebné k uskutečnění projektu.

Prioritně budou podporovány projekty, které splňují následující kritéria:

2. Návrh projektu se skládá z těchto částí:

 1. čtyřstránkový formulář návrh projektu
 2. příloha specifikace nákladů, ve které budou uvedeny požadované náklady členěny na jednotlivé kalendářní roky; skladbu částek u jednotlivých typů nákladů je třeba rozvést v příloze, např. u cestovních a pobytových nákladů uvést počty osob, cíle cest a počty pobytových dní;
 3. písemné stanovisko partnera z druhé země s vyjádřením zájmu na plánované spolupráci a s potvrzením, že projekt bude uskutečňován společně, že pro realizaci projektu budou k dispozici potřebné místnosti včetně vybavení, a že bude zajištěna podpora účastníků projektu;
 4. návrh plánované spolupráce v rozsahu nepřevyšujícím 3 strany zpracovaný ve všeobecně srozumitelné formě; skládá se z nástinu odborné problematiky a stanovení vědeckých cílů, z plánovaného pracovního programu a očekávaných výsledků spolupráce, z uvedení významu plánované spolupráce, včetně případných evropských (účast v programech Evropské unie) a jiných mezinárodních perspektiv a stávajících nebo očekávaných vyhlídek na uvedení výsledků do praxe;
 5. prováděcí plán, popis činností jednotlivých pracovníků v rámci projektu - časový plán;
 6. životopisy předkladatele projektu a jeho partnera z druhé země, příp. dalších účastníků projektu;
 7. přehled pěti nejdůležitějších publikací řešitele projektu a jeho partnerů z posledních let týkajících se řešené problematiky projektu.

3. Pro zpracování a podávání projektů platí tyto pokyny:

 

4. Posouzení projektů a jejich financování

 

5. Sazby a pokyny pro sestavení finančních požadavků
(komentář k tabulce Specifikace nákladů)

1. Tabulka I. požadavky v EUR

- Pobytové náklady českých účastníků projektů v Rakousku

  1. docenti, profesoři a jiní vědečtí pracovníci ve věku nad 35 let: stipendium ve výši 1.200 EUR/ měsíc (včetně ubytování)
  2. mladí vědečtí pracovníci ve věku od 30 do 35 let: stipendium ve výši 1.040 EUR/měsíc (včetně ubytování)
  3. doktorandi a studenti: stipendium ve výši 940 EUR/měsíc (včetně ubytování)
  4. krátkodobé pobyty do 10 dnů: 73 EUR/den (včetně ubytování)

- Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky

a). Cestovní náklady se hradí ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy. Po předložení originálu jízdenky může být profesorům a vedoucím pracovníkům proplaceny náklady za jízdenku I. třídy.

b). Pouze ve výjimečných, předem schválených případech bude při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.)poskytnuta náhrada dle v Rakousku aktuálně platných předpisů. V ostatních případech použití osobního auta se poskytuje náhrada ve výši vlakové jízdenky II. třídy.

 

 1. Tabulka II. požadavky v korunách

- Pobytové náklady pro rakouské účastníky projektů na českém území

Za účelem zajištění ubytování všech kategorií rakouských účastníků projektu nárokuje předkladatel částky dle skutečné výše (vyúčtování dle faktury) maximálně však do výše 1500/den Kč. Toto pravidlo se uplatňuje i při ubytování českých účastníků projektu na českém území mimo sídlo VŠ.

- Stravné a kapesné pro rakouské účastníky v ČR

Pro rakouské účastníky projektů je možné nárokovat částku max. 462 Kč na osobu a den. Při cestách českých účastníků po ČR se vychází z platných aktuálních sazeb dle zákona č. 262/2006 Sb.

- Cestovné při cestách českých účastníků projektů do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území

a. Hradí se náklady na krytí ceny vlakové jízdenky II. třídy.

b. Ve výjimečných případech se při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.), pokud byly jako cesty autem schváleny, poskytuje náhrada za používání motorových vozidel dle zákona č. 262/2006 Sb.

- Investiční a neinvestiční náklady

V odůvodněných případech lze požádat o dotaci na odbornou literaturu, spotřební materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby, publikační a ediční náklady a investiční výdaje.

 

Termín pro ukončení předkládání návrhů projektů na léta 2009-2010: 15. října 2008

Společný návrh projektu musí být podán v obou zemích na příslušných formulářích.

 

Místo podání projektů:

AKTION Česká republika - Rakousko, DZS MŠMT
Senovážné náměstí 26, Praha 1
Pošta: P.O. Box 8, 110 06 Praha 06

tel.: 00420-224 230 069,
224 398 234, 224 398 202
fax: 00420-224 229 697

e-mail: aktion@dzs.cz
internet: www.dzs.cz

 

Kontaktní adresa v Rakousku:

 

ÖAD - Österreichischer Austauschdienst
Büro für Akademische Kooperation und Mobilität ACM
Alserstr. 4/1/15/7
A-1090 Wien

tel.: 0043-1-4277-28110
fax: 0043-1-4277-28194
e-mail: agnieszka.molozej@oead.at
internet: http://www.oead.at/wtz

 

Formuláře návrhu jsou k dispozici na webových stránkách obou kanceláří.