Číslo projektu Český řešitel Česká instituce Slovenský řešitel Slovenská instituce Název projektu
CZ-2 / SK-CZ-0007-07 Wolfová Marie Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Peškovičová Dana Slovenské centrum polnohospodárského výskumu-Výskumný ústav živočišnej výroby Nitra Efektivní využití výpočetní techniky ve šlechtění přežvýkavců
CZ-4 / SK-CZ-0038-07 Mohelníková Jitka VUT Brno, Fakulta stavební Darula Stanislav Ústav stavebnictva a architektury SAV, Bratislava Směrové charakteristiky difuzorů pro systémy světlovodů
CZ-6 / SK-CZ-0121-07 Drozd Zdeněk Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Nový František Strojnicka Fakulta Žilinskej univerzity Studium změn modulu pružnosti některých hořčíkových slitin a kompozitů v závislosti na teplotě klasickými a rezonančními metodami
CZ-8 / SK-CZ-0081-07 Krupka Demeter Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Brajerčík Ján Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Globální analýza na varietách
CZ-11 / SK-CZ-0042-07 Prokop Roman Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Bakošová Monika STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technologie  Algoritmy pro řízení procesů přestupu hmoty a tepla
CZ-12 / SK-CZ-0070-07 Kunz Ludvík Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Brno Borůvka Otakar Žilinská univerzita v Žiline Únavové vlastnosti biomateriálů v oblasti velmi vysokého počtu cyklů
CZ-14 /SK-CZ-0011-07 Gaklád Adrian Astronomický ústav AVĆR, v.v.i., Ondřejov Svoreň Ján Astronomický ústav AV SR, Tatranská Lomnica Vlastnosti meziplanetármních objektů v těsné blízkosti Země
CZ-13 / SK-CZ-0044-07 Diviš Pavel VUT Brno Fakulta chemická Matúš Peter Univerzita Komenského, Fa prírodných vied, Bratislava Speciační analýza a frakcionace vybraných toxických prvků
CZ-15 / SK-CZ-0109-07 Mašek Ivan VUT Brno Fakulta chemická Marková Iveta TU vo Zvolene Drevárská fakulta Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí
CZ-16 / SK-CZ-0032-07 Šoch Miloslav Jihočeská universita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Mihina Štefan Slovenské centrum polnohospodárského výskumu, Výzkumný ústav živočišnej výroby Nitra Hodnocení welfare a preference dojnicpři ležení v boxech s různými výplněmi
CZ-22 / SK-CZ-0023-07 Elster Josef Botanický ústav AVČR, a Jihočeská universita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Kovačík Lubomír Univerzita Komenského, Fakulta prírodovedecká Bratislava Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma(polyfázický přístup)
CZ-27 / SK-CZ-0028-07 Martínek Petr Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Šliková Světlana Slovenské centrum polnohospodárského výskumu, Bratislava Hodnocení syntetických pšenic na resistenci proti biotickým stresům a charakteristika gluteninových alel
CZ-31 / SK-CZ-0030-07 Kubínová Lucie Fyziologický ústav AVČR, v.v.i.,  Praha Tomori Zoltán Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice Rozpoznávání, vizualizace a měření vláknitých struktur v 3D prostoru
CZ-32 / SK-CZ-0090-07 Mikulášek Zdeněk Masarykova universita Brno Přírodovědecká fakulta Žižňovský Josef Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica Rozložení energie ve spektrech  chemicky pekuliárních hvězd a jeho proměnnost
CZ-35 / SK-CZ-0008-07 Pavlík Zbyšek ČVUT Praha  Fakulta stavební  Hlaváčová Zuzana Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre Pokročilé metody pro sudium vlhkosti porézních materiálů
CZ-37 / SK-CZ-0049-07 Kolář František Fyziologický ústav AVČR, v.v.i. Praha Ravingerová Táňa Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava Aktivace buněčných adaptačních mechanismů jako možný přístup k ochraně srdce před ischemickým poškozením
CZ-47 / SK-CZ-0047-07 Podrábský Tomáš VUT Brno Fakulta strojního inženýrství Tillová Eva Žilinská univerzita v Žiline,   Strojnícka fakulta Optimalizace vlastností hliníkových a hořčíjiových slitin na odlitky pro automobilový a letecký průmysl
CZ-49 / SK-CZ-0055-07 Ovesná Jaroslava Výzkumný ústav rostlinné výroby , v.v.i. Praha Siekel Peter Výskumny ústav potravinársky, Bratislava Vývoj a validace metod pro efektivní využití a kontrolu GMO v zemědělství a potravinářství pro zajištění legislativy EU a národních norem
CZ-50 / SK-CZ-0120-07 Janeček Miloš Univerzita Karlova v Praze  Matematicko-fyzikální fakulta Katedra fyziky materiálu Hadzima Branislav Žilinská univerzita v Žiline    Strojnícka fakulta Mechanické vlastnosti a korozní charakteristiky ultrajemnozrnných slitin na bázi hořčíku
CZ-53 / SK-CZ-0024-07 Hančlová Jana VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta  Ivaničová Zlatica Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky Makroekonomické modelování se zaměřením na proces transformace měny (euroizace) v SR a ČR
CZ-55 / SK-CZ-0072-07 Zemanová Jana VUT Brno Fakulta chemická Polovka Martin Výskumný ústav potravinársky v Bratislave Charakterizace antioxidačních vlastností přírodních a biologicky aktivních látek
CZ-57 / SK-CZ-0019-07 Sokanský Karel VŠB-TU Ostrava Kocifaj Miroslav Astronomický ústav   SAV, Tatranská Lomnica Světelné znečištění v podmínkách Slovenské a České republiky
CZ-63 / SK-CZ-0097-07 Cvačka Josef Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i. Zubrik Anton Ústav geotechniky SAV, Košice Izolace a identifikace biologicky aktivních organických látek z mechanicky aktivovaného slovenského hnědého uhlí
CZ-69 / SK-CZ-0108-07 Bláhová Olga Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Pešek Ladislav TU v Košiciach Hutnícka  fakulta  Aplikace sférické instrumentované indentance pro hodnocení pevnostních vlastností a houževnatosti konstrukčních materiálů
CZ-76 / SK-CZ-0105-07 Gabriel Jiří Mikrobiologický ústav AVĆR, Praha Luptáková Alena Ústav geotechniky SAV Košice Inovační postupy přípravy biosorbentů
CZ-77 / SK-CZ-0098-07 Mišík Jaroslav Ostravská universita v Ostravě Přírodovědecká fakulta Strauch Oto Matematický ústav SAV , Bratislava Teorie čísel a jejich aplikace
CZ-78 / SK-CZ-0095-07 Šaloun Petr Ostravská universita v Ostravě Přírodovědecká fakulta Poruban Jaroslav TU v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Spoluprác ev oblasti návrhu a implementace jazykových systémů
CZ-79 / SK-CZ-0058-07 Wokoun René Vysoká škola ekonomická v Praze       Národohospodářská fakulta  Tvrdoň Jozef Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic
CZ-82 / SK-CZ-0124-07 Hajšlová Hana Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ciesarová Zuzana Výskumny ústav potravinársky, Bratislava Dopad metod eliminace akrylamidu na senzorické a chemické vlastnosti výrobků
CZ-86 / SK-CZ-0100-07 Přibyl Pavel ELTODO EG, a.s., Praha Spalek Juraj Žilinská univerzita v Žiline   Elektrotechnická fakulta  Analýza a hodnocení rizik silničních tunelů - 2
CZ-90 / SK-CZ-0086-07 Petrželková Klára Ústav biologie obratlovců AVĆR, Brno Kišidayová Světlana Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice Gastrointestinální nálevnícia jejich úloha při trávení lidoopů
CZ-92/ SK-CZ-0015-07 Petřek Martin Universita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Buc Martin Univezita Komenského Bratislava, Lekárska fakulta HLA polymorfismus a polymorfismus cytokinových genů u pemphigus vulgaris
CZ-93 / SK-CZ-0110-07 Červinka Jan MZLU Brno Agronomická fakulta Jech Ján Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Technika  a technologie sklizně energetických plodin
CZ-96 / SK-CZ-0115-07 Novotná Marie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická Dubcová Alena Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Porovnání transformačních změn v příměstskéma venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje v období od vzniku samostatných republik(případové studie)
CZ-97 / SK-CZ-0093-07 Štefka Jan Jihočeská universita v Českých Budějovicích Biologická fakulta fakulta Fričová Jana Ústav zoológie SAV Ekologie hlodavců rodu Apodemus a Microtus a genetika jejich parazitů ve vybraných oblastech Slovenska a České republiky
CZ-100 / SK-CZ-0078-07 Zajíčková Lenka Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Kadlečíková Magdaléna STU Bratislava Fa elektrotechniky a informatiky Příprava uhlíkových nanostruktur metodami CVD a jejich charakterizace
CZ-106 / SK-CZ-0114-07 Lojek Antonín Biofyzikální ústav AVČR,v.v.i. Brno Nosál Radomír Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava Úloha krevních destiček, neutrofilů a složek mezibuněčné hmoty v zánětu. Analýza léčiv a perspektivních přírodních látek
CZ-107 / SK-CZ-0107-07 Mikule Vladimír MZLU Brno Agronomická fakulta Otepka Pavol Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Podpora a propagace venkovské tutistiky a agroturistiky na zlepšení diverzifikace příjmů podnikatelů ve venkovských oblastech SR a ČR
CZ-108 / SK-CZ-0045-07 Motlík Jan Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVĆR v.v.i. Liběchov Čížková Daša Neurobiologický ústav SAV Košice Modulace regenerace poraněné míchy prostrřednictvím neurálních progenitorů
CZ-109 / SK-CZ-0065-07 Mach Pavel ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Pietriková Alena TU v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Diagnostika a optimalizace použití ekologických materiálů pro vodivé spojování v elektrotechnice
CZ-114 / SK-CZ-0066-07 Tesař Miroslav Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. Praha Lichner Lubomír Ústav hydrológie SAV Bratislava Kvantifikace a modelování biologických vlivů na proudění vody v půdě
CZ-116 / SK-CZ-0085-07 Trojanová Zuzanka Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Palček Peter Žilinská univerzita v Žiline        Strojnícka fakulta  Studium akustické emise při mechanickém tepelném namáhání kompositů na bázi hořčíkových slitin