Zápis z 3. jednání Rady NPV II ze dne 20. 3. 2008 (MŠMT)

 

 

 

 Přítomni: Ing. V. Hanke (MŠMT), RNDr. J. Polecha, CSc. (MŠMT), prof. Ing. I. Wilhelm, CSc. (MŠMT), Ing. J. Fereš (MŽP), RNDr. M. Flieger (AV ČR), Ing. O. Krištofíková (MD), doc. Dr. Ing. V. Kebo (RVŠ), Ing. D. Matonoha (MPSV), doc. Ing. J. Průša (ČKR), MUDr. I. Pfeifer, CSc. (MZd), Ing. P. Dzida (SP ČR), Ing. V. Neumajer (AVO), PhDr. A. Tříšková (MŠMT), Ing. J. Mejsnarová (MŠMT), Ing. J. Fišerová (MŠMT)

 

 

Program

 

  1. Úvod
  2. Seznámení se „Zprávou o průběhu NPV II“ předloženou vládě
  3. Současný stav dalších kol veřejný soutěží MŠMT, MPO programů NPV II, výhledy do budoucna
  4. Diskuse
  5. Závěr

 

 

K bodu 1 programu:

V úvodu ředitel odboru 31 Ing. V. Hanke, CSc. přivítal účastníky a omluvil předsedu Rady NPV II prof. Ing. V. Růžičku, CSc. a zástupce MPO, kteří se jednání nemohli zúčastnit. Ing. V. Hanke, CSc. seznámil přítomné s programem jednání.

 

K bodu 2 programu:

 Hlavním bodem jednání bylo seznámení zúčastněných se Zprávou o dosavadním průběhu Národního programu výzkumu II (za roky 2006 a 2007), která byla předložena vládě

a přijata Usnesením vlády ze dne 23. 1. 2 008 č. 68.

V prezentaci byli účastníci seznámeni se strukturou, zahájením, termíny a výsledky veřejných soutěží NPV II. V jednotlivých grafech byly porovnány počty přihlášených a zahajovaných projektů podle jednotlivých programů, podíl projektů podle právní formy příjemce a druhu výzkumu. Druhá část prezentace se týkala financování NPV II, porovnání finančních prostředků, jejich rozložení podle druhu výzkumu a jejich podílu na jednotlivé programy. V závěru prezentace byly zmíněny programy 2F a 2G, které mají být naplňovány projekty vybranými veřejnými zakázkami.

 

K bodu 3 programu:

             Účastníci byli informováni o dalším kole veřejné soutěže MŠMT a se systémem hodnocení projektů ve veřejných soutěžích na MŠMT. Z programu 2B soutěž byla vypsána pouze na neobsazená témata. Do budoucna se již nepočítá s vypsáním veřejné soutěže na program 2B, pouze na programy 2C a 2E.

 

K bodu 4 programu:

V průběžně probíhající diskusi byl vznesen dotaz na hodnocení projektů NPV II (doc. Dr. Ing. V. Kebo), na který bylo odpovězeno, že první výsledky hodnocení projektů budou pro program 2E, kde koncem roku skončí první dvouleté projekty.

Další dotaz se týkal uvolňování finančních prostředků pro jednotlivé projekty (prof. Ing. I. Wilhelm, CSc.). V odpovědi bylo vysvětleno, že tyto prostředky jsou uvolňovány v souladu se zákonem, tedy v termínech a nemohou být důvodem k stížnostem na nedodržení termínů.

Dále byl vznesen dotaz na podíl druhu výzkumu v jednotlivých programech (Ing. V. Neumajer) v porovnání s cíli NPV II, který měl být zaměřen na aplikovaný výzkum, přičemž v realitě je v něm výrazně zastoupen základní výzkum. V odpovědi bylo poukázáno na to, že tento problém se netýká programů 2B a 2C, pouze programu 2E, vzhledem k jeho tématickým vymezením. Poslední dotaz se týkal počtu vyřazených projektů pro formální nedostatky ve veřejných soutěžích (MUDr. I. Pfeifer, CSc.). Na dotaz bylo odpovězeno konkrétními čísly.

 

V Praze dne 28. března 2008

 

Zapsala: PhDr. Alena Tříšková- odbor 31 MŠMT

Schválil: Ing. Václav Hanke, CSc. ŘO 31