Zápis z 1. jednání Rady Národního programu výzkumu II (NPV II)

ze dne 27. dubna 2006 na MŠMT

 

 

Přítomni:  doc. RNDr. P. Kolář, CSc. (MŠMT), Ing. M. Aschenbrener (MPO), Ing. J. Faltus (MPO), Ing. V. Hanke, CSc. (MŠMT), Ing. P. Křenek, CSc. (MŠMT), Ing. M. Marek, CSc. (MŠMT), prof. Ing. I. Wilhelm, CSc. (MFF UK), prof. Ing. P. Zuna, CSc. (RVV), Ing. J. Fereš (MŽP), Ing. L. Janík (MPO), Ing. O. Krištofíková (MD), doc. Dr. Ing. V. Kebo (RVŠ), Ing. D. Matonoha (MPSV), doc. Ing. J. Průša, CSc. (ČKR), PhDr. R. Ptáček (MZd), Ing. F. Chaloupka (MZe), Dr. Ing. L. Sychra (MI), PhDr. V. Kubíková (MŠMT), doc. RNDr. J. Pospíšil, CSc. (MŠMT), Mgr. L. Krušinová (MŠMT), Mgr. K. Hošková (MŠMT).

 

Omluveni: Ing. Karel Tureček (MPO), RNDr. Jan Polecha, CSc. (MŠMT), RNDr. M. Flieger, CSc. (AV ČR), doc. Ing. K. Šperlink, CSc. (SP ČR), Ing. V. Neumajer (AVO).

 

Program:

 

1)  Úvod

2)  Statut a jednací řád Rady NPV II

3)  Usnesení vlády č. 272/2005 k NPV II

4)  Notifikace NPV II a z toho vyplývající změny v návrhu programu

5)  Informace zástupců obou poskytovatelů k zahájení NPV II

6)  Koordinace NPV II a návrh seznamu sledovaných údajů

7)  Závěr

 

K bodu 1 programu

V úvodu předseda Rady NPV II doc. RNDr. P. Kolář, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství, přivítal účastníky a po vzájemném představení je seznámil s programem jednání.

 

K bodu 2 programu

Členové Rady NPV II a přizvaní odborníci byli vyzváni ke vznesení evtl. připomínek ke  Statutu a jednacímu Řádu Rady NPV II. V souvislosti se snížením počtu poskytovatelů u NPV II na dva (MŠMT a MPO) má Rada NPV II oproti Radě NPV I pouze 9 členů. Tajemníkem Rady NPV II byl jmenován RNDr. Jan Polecha, CSc., pracovník odboru politiky výzkumu a její realizace (MŠMT).

 

K bodu 3 programu

Přítomní byli seznámeni s usnesením vlády č. 272/2005 k NPV II, které uložilo ministryni školství mládeže a tělovýchovy a ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložit návrh NPV II Evropské komisi (EK) k notifikaci a po schválení EK na tento program vyhlásit ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem průmyslu a obchodu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

 

K bodu 4 programu

Ředitel odboru politiky výzkumu a její realizace (MŠMT) Ing. M. Marek, CSc., informoval o průběhu a výsledku notifikačního řízení. Kumulace podpory poskytované v rámci oznámených podprogramů s podporou poskytovanou z jiných místních, regionálních, národních zdrojů nebo ze zdrojů Společenství na pokrytí stejných nákladů je vyloučena.

 

K bodu 5 programu

Informace o veřejných soutěžích k NPV II poskytli za MŠMT ředitel odboru programů výzkumu a vývoje Ing. V. Hanke, CSc., a za MPO ředitel odboru výzkumu a vývoje Ing. M. Aschenbrener. Na MŠMT probíhá v současné době hodnocení návrhů projektů, výsledky by měly být zveřejněny 16.6.2006. Rada NPV II byla seznámena s problémy týkajícími se obsazování oponentů.

Veřejnou soutěž pro MPO organizačně zajišťuje agentura CzechInvest. Příjem žádostí do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na výběr programových projektů do programu Trvalá prosperita byl ukončen k 28.2.2006. Zástupci MPO vyjádřili výhradu k vyhlášení veřejné soutěže CzechInvestem k programu Trvalá prosperita s tím, že k hodnocení byly zařazeny projekty, které jsou v rozporu s vyhlášenými podmínkami veřejné soutěže. Dále bylo odmítnuto požadování tzv. „ratingu žadatele“ jako kritéria pro hodnocení projektů přihlašovaných do veřejné soutěže.

 

K bodu 6 programu

Přítomní byli seznámeni se souhrnem sledovaných údajů pro NPV II. Uvedené indikátory vycházejí z NPV I a mohou být dále upraveny dle podnětů Rady NPV II.

 

K bodu 7 programu

Předseda Rady NPV II doc. RNDr. P. Kolář, CSc., vyzval k případným otázkám a připomínkám. V závěru jednání poděkoval za pozornost a informoval, že další jednání Rady NPV II se uskuteční pravděpodobně koncem tohoto roku.

 

 

 

 

V Praze dne  2.5.2006

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Hošková – odbor 34 MŠMT

Schválil: NM3 doc. RNDr. P. Kolář, CSc. – předseda Rady NPV II