Zápis z 2. jednání Rady Národního programu výzkumu II (NPV II)

ze dne 23. října 2006 na MŠMT

 

 

Přítomni:  prof. PhDr. P. Matějů, Ph.D. (MŠMT), Ing. M. Marek, CSc. (MŠMT), RNDr. J. Polecha, CSc. (MŠMT), Ing. M. Aschenbrener (MPO), Ing. J. Faltus (MPO), Ing. V. Hanke, CSc. (MŠMT), Ing. P. Křenek, CSc. (MŠMT), prof. Ing. I. Wilhelm, CSc. (MŠMT), RNDr. M. Blažka (RVV), RNDr. M. Flieger, CSc. (AV ČR), Ing. K. Klusáček, CSc., MBA (TC AV ČR), doc. Ing. J. Průša, CSc. (ČKR), doc. Ing. K. Šperlink, CSc. (SP ČR), Ing. V. Neumajer (AVO), Ing. L. Janík (MPO), Ing. Svitáková (MŽP), Ing. Bártová (MD), PhDr. V. Kubíková (MŠMT), Mgr. K. Hošková (MŠMT).

 

Program:

1. Úvod

2. Zpráva o zhodnocení vypsání veřejných soutěží v rámci NPV II zaslaná RVV

3. Návrh případných opatření vyplývajících ze zprávy o zhodnocení veřejných soutěží v rámci

    NPV II

4. Informace o přípravě zprávy o zahájení a průběhu NPV II pro vládu a výroční zprávy pro  

    Evropskou komisi

5. Indikátory pro zprávy o NPV II

6. Diskuse

7. Závěr

 

 

K bodu 1 programu

V úvodu předseda Rady NPV II prof. PhDr. P. Matějů, Ph.D., náměstek ministryně pro vědu a vysoké školství, přivítal účastníky, představil zástupce RVV a od dnešního dne i svého zástupce pro záležitosti týkající se výzkumu, vývoje a inovací RNDr. M. Blažku a omluvil z jednání Ing. M. Janečka, CSc. a prof. Ing. P. Zunu, CSc.  Moderování se ujal tajemník Rady NPV II RNDr. J. Polecha, CSc., z odboru politiky výzkumu a její realizace (34) MŠMT, který seznámil přítomné s programem jednání.

 

K bodu 2 programu

Ředitel odboru 34 MŠMT Ing. M. Marek, CSc., seznámil s obsahem Zprávy o zhodnocení vypsání veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji  v rámci NPV II.  Vypracování zprávy bylo MŠMT uloženo Radou pro výzkum a vývoj. V krátké prezentaci byly zmíněny hlavní odlišnosti v postupech obou poskytovatelů. Předseda Rady NPV II prof. PhDr. P. Matějů, Ph.D., upozornil na e-mail zaslaný Ing. M. Janečkem, CSc., který poukazuje na problémy, se kterými se program potýká.

Prioritou 2. jednání Rady NPV II bylo čerpání finančních prostředků v rámci NPV II. RNDr. M. Blažka, sekretář RVV, uvedl, že MŠMT bylo upozorněno na možné problémy v čerpání prostředků na NPV II dopisem (býv.) mpř. vlády doc. Ing. J. Havla, CSc., již na přelomu dubna-května tohoto roku. Členové Rady NPV II se shodli na tom, že se program potýká se závažnými problémy, které nelze přehlížet, a přestože za vzniklé obtíže nemůže Rada NPV II ani MŠMT, musí se jimi rada zabývat. Na prvním místě jde o zpoždění v čerpání prostředků roku 2006 a ohrožené čerpání v roce následujícím i v roce 2008. Vážně jsou ohroženy cíle programu, hrozí nedodržení závazků. O tom, kolik bylo čerpáno finančních prostředků v rámci NPV II, informoval za MŠMT ředitel odboru programů výzkumu a vývoje Ing. V. Hanke, CSc., a za MPO ředitel odboru výzkumu a vývoje Ing. M. Aschenbrener. Údaje za MŠMT jsou přístupné v CEPu, MPO přislíbilo poskytnout MŠMT podrobnější údaje v průběhu listopadu. Poté budou jako dodatek tohoto zápisu rozeslány členům rady NPV II. Dr. Blažka slíbil zaslat oficiální údaje o výši prostředků schválených vládou na program (usn. vlády ze dne 9.3.2005 č. 272 k návrhu NPV II), o výši prostředků po změnách státního rozpočtu (usn. vlády ze dne 24.5.2005 č. 605) a o čerpání prostředků  a závazcích dle IS VaV.

 

K bodu 3 programu

Bylo zdůrazněno, že Rada NPV II by měla dohlédnout na plnění termínů. CzechInvest měl uložen termín k vyhodnocení 1. kola veřejné soutěže od MPO do konce srpna, a přestože termín nebyl dodržen, nebyly z toho vyvozeny důsledky. Každý poskytovatel by si měl ujasnit, jaký je nynější stav a jaké jsou závazky na příští rok. Poskytovatelé by si měli vypracovat finanční strategii v rámci NPV II.

 

K bodu A9.2 ze závěrů 216. zasedání RVV navrhuje Rada NPV II tato opatření:

 

a)      Urychlit administrativu spojenou s prováděním veřejných soutěží tak, aby nebylo ohroženo čerpání prostředků v příslušném fiskálním roce. Realizace tohoto opatření je však plně v kompetenci příslušného poskytovatele. Toto doporučení bude zasláno zástupcům poskytovatelů.

b)      V souladu s usnesením vlády 272/2005 budou podmínky vyhlášení NPV II vyplývající z notifikačního řízení nadřazeny vládnímu návrhu tohoto národního programu.

c)      Rada v souladu čl. 2 bod 1b) Statutu a jednacího řádu Rady NPV II v součinnosti s poskytovateli zváží úpravu cílů NPV II tak, aby respektovaly snížení veřejných výdajů na NPV II na základě zákona o státním rozpočtu na letošní rok a výhledu na budoucí léta.

 

Bylo domluveno, že Rada NPV II se sejde na počátku roku 2007 a projedná přípravu návrhu účelových výdajů státního rozpočtu na NPV II pro jeho jednotlivé programy, jak ukládá čl. 2 bod 1b) Statutu a jednacího řádu Rady NPV II.

Přítomní se shodli, že k dalším jednáním Rady NPV II by měl být zván zástupce CzechInvestu.

 

K bodu 4 a 5 programu

Účastníkům jednání byl předložen návrh indikátorů k vypracování zprávy o NPV II pro vládu. Vypracování zprávy ukládá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru průmyslu a obchodu unesení vlády č. 806/2006. Zprávu o průběhu NPV II vyžaduje zaslat i Evropská komise. Bylo domluveno, že otázka indikátorů bude řešena na schůzkách u obou poskytovatelů. Prof. Ing. I. Wilhelm, CSc., navrhl, aby rada do budoucna brala kromě navržených indikátorů v úvahu i peer review v rámci ex-post hodnocení projektů ve smyslu čl. 2, bodu 1d Statutu a jednacího řádu Rady NPVII (hodnocení plnění cílů NPV II).

 

K bodu 6 programu

Diskuse probíhala průběžně.

 

K bodu 7 programu

Předseda Rady NPV II prof. PhDr. P. Matějů, Ph.D., poděkoval za pozornost a zopakoval, že další jednání Rady NPV II se uskuteční na začátku roku 2007 a hlavním tématem bude stav čerpání finančních prostředků v rámci NPV II.

V Praze dne 25. října 2006

 

Zapsala: Kateřina Hošková – odbor 34, MŠMT

Schválil: Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., nám. ministryně