č.j.: 19201/2007-31

J e d n a c í   ř á d

 

odborného poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení návrhů projektů „Národního programu výzkumu II“

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s §7 odst. 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji tento jednací řád:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád odborného poradního orgánu ministerstva pro hodnocení návrhů projektů „Národního programu výzkumu II“ upravuje způsob jednání odborného poradního orgánu.

 

Článek 2

Příprava jednání odborného poradního orgánu

(1)          Program jednání odborného poradního orgánu navrhuje osoba, která jeho jednání svolává.

(2)           Údaje o termínu a místu jednání odborného poradního orgánu, návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle sekretariát odborného poradního orgánu všem jeho členům písemně nebo elektronickou poštou nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.

 

 

Článek 3

Jednání odborného poradního orgánu

(1)          Jednání odborného poradního orgánu svolává jeho předseda nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem jednání.

(2)          Jednání odborného poradního orgánu je neveřejné.

(3)          Jednání odborného poradního orgánu řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Není-li ani jeden z nich přítomen, řídí jednání jimi pověřený člen odborného poradního orgánu (dále jen „člen“).

(4)          Na úvod jednání schvaluje odborný poradní orgán navržený program. Kterýkoli člen nebo tajemník odborného poradního orgánu (dále jen „tajemník“) má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.

(5)          Usnesení odborného poradního orgánu se přijímá hlasováním, které je zpravidla veřejné.

(6)          Usnesení je platné, hlasuje-li pro něj většina všech členů odborného poradního orgánu. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(7)           O průběhu jednání pořizuje tajemník písemný zápis. Součástí zápisu jsou výsledky hodnocení návrhů projektů, včetně výsledků hlasování o projektech.

(8)          Zápis schvaluje osoba, která jednání řídila. Schválený zápis zašle tajemník všem členům nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu konání jednání.

 

Článek 4

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 31.7.2007

                          Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.                                                            Ing. Pavel Komárek, CSc.

náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství