Zápis ze zasedání odborného poradního orgánu MŠMT

programu „Podpora začínajících pracovníků výzkumu“ (1K)

 

Termín konání:

14.2. 2007 (13,00 hod.)

Místo konání:

MŠMT Praha 1, Karmelitská 7, budova C, místnost č. 229

Přítomen:

Prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., Doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Bohumila Černá, Ing. Jana Hakenová

Omluven:

Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc., Prof. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., Doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

 

Program:

1)       kontrola splnění závěrů ze 13.6.2007; zhodnocení projektů 1K05006 a 1K04011;

2)       hodnocení projektů ukončených k 30. 6.2007;

3)       hodnocení projektů ukončených k 31.12.2007;

4)       návrh postupu pro vyhodnocení výsledků programu a jeho dopadů.

 

ad 1): U projektů 1K05006 a 1K04011 bylo zkontrolováno splnění požadavků uložených v červnu loňského roku příjemci odborným poradním orgánem MŠMT programu „Podpora začínajících pracovníků výzkumu- 1K“ (dále je „rada“) – referoval zpravodaj prof. Křen.

Závěr: Hodnocení obou projektů spadá do kategorie U-uspěl dle zadání. U obou projektů byla vypracována závěrečná hodnocení rady, schválena a podepsána přítomnými členy rady. Originály budou vloženy do dokumentace jednotlivých projektů.

 

ad 2) a 3): Seznam projektů ukončených v r. 2007 je uveden v příloze 1 tohoto zápisu.

Závěr: Ke každému z uvedených projektů bylo vypracováno závěrečné hodnocení rady, schváleno a podepsáno přítomnými členy rady. Originály budou vloženy do dokumentace jednotlivých projektů. Výsledky hodnocení jednotlivých projektů jsou uvedeny v seznamu (viz příloha 1). U projektu 1K04107 rada požaduje doplnit zprávu podle požadavku uvedeném v závěrečné hodnocení. Odb 31 MŠMT okamžitě vyzve příjemce ke splnění uvedeného požadavku s termínem do 14.3.2007

 

ad 4): Každý ukončený program výzkumu a vývoje podléhá hodnocení podle „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků“, resp. části D, kap. D.2. „Závěrečná hodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje poskytovateli“ (dále jen „Metodika“), kterou každoročně aktualizuje a vydává obvykle v průběhu června až července Rada pro výzkum a vývoj.

a)    Podle pokynu Rady pro výzkum a vývoj budou závěrečná hodnocení programu 1K vypracována zpravodaji po věcné stránce podle Metodiky stávající (t.j. vydané pro r. 2007) a to dle uzavřené dohody o provedení práce v průběhu února až března 2008. Odb. 31 zašle elektronicky všem členům rady osnovu pro vypracování hodnocení programu. Ke každému bodu osnovy je třeba zpracovat stanovisko minimálně v rozsahu 1 odstavce alespoň o 3 řádcích.

b)    Poskytovatel (jmenovitě odb. 31) zkompletuje z příspěvků jednotlivých zpravodajů souhrnnou hodnotící zprávu a e-mailem zašle předsedovi rady, popř. místopředsedovi, ke schválení věcného obsahu (duben 2008). Po té bude souhrnná hodnotící zpráva rozeslána všem členům rady e-mailem na vědomí.

c)    Po zveřejnění Metodiky pro r. 2008 bude souhrnná hodnotící zpráva formálně upravena odb. 31 dle požadavků Rady pro výzkum a vývoj, zaslána e-mailem předsedovi rady, popř. místopředsedovi, ke schválení a následně všem členům všem členům rady e-mailem na vědomí.

d)    Hodnocení programu 1K na úrovni poskytovatele bude dle současných pokynů ukončeno a odevzdáno Radě pro výzkum a vývoj v říjnu 2008.

e)    Hodnocení programu 1K Radu pro výzkum a vývoj bude dle stávajících pravidel zveřejněno v únoru 2009.

Závěr: Členové rady souhlasí s provedením závěrečného hodnocení programu 1K na úrovni poskytovatele postupem uvedeným ve výše uvedených odstavcích a) až c).

 

Přílohy zápisu:

1. Seznam projektů ukončených v roce 2007, vč. výsledků hodnocení

2. Osnova pro hodnocení programu                                                                       

 

V Praze dne: 14.2.2008 zapsala: Ing. Jana Hakenová, odb. 31

V Praze dne: 3.3.2008 schválil: prof. RNDr. Jaromír Plášek, předseda odborného poradního orgánu MŠMT