Informace pro podání žádosti o institucionální podporu na specifický výzkum na vysokých školách na rok 2008

Informace pro podání žádosti o institucionální podporu na specifický výzkum na vysokých školách na rok 2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), poskytovatelem institucionální podpory na specifický výzkum na vysokých školách (dále jen "podpora").

Podle § 7 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu a vývoje je tato podpora poskytována podle předpokladů vysokých škol daných dosavadní úspěšností ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, úspěšností při uplatnění výsledků, počtu studentů v jednotlivých typech akreditovaných studijních programů a kvalifikační struktury akademických pracovníků.

Podle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. (dále jen "nařízení") se podpora poskytuje na základě žádosti uchazeče, kterou uchazeč (vysoká škola) předloží poskytovateli nejpozději 60 kalendářních dnů před začátkem kalendářního roku, ve kterém má být podpora poskytnuta. Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou údaje nezbytné pro výpočet výše podpory podle § 2 odst. 2 nařízení, t.j. pro výpočet

Konkrétní výše podpory pro rok 2008 bude jednotlivým vysokým školám vypočtena podle stanoveného vzorce.

Údaji nezbytnými pro výpočet výše podpory pro jednotlivé vysoké školy jsou

Za rok 2007 se údaje stanoví k datu podání žádosti. Hodnoty údajů odpovídají datům, která vysoká škola odevzdává do informačního systému výzkumu a vývoje, matriky studentů a uvádí ve statistickém výkazu Škol (MŠMT) P 1b - 04.