Parametry výpočtu

Váha podílu počtu profesorů

 

wp

0,666

 

Váha podílu počtu docentů

 

wd

0,334

wd=1-wp

Váha podílu počtu absolventů magisterského studia

 

wa

0,025

wa=1-ws

Váha podílu počtu studentů doktorských studijních programů

 

ws

0,975

 

Váha kvalifikační struktury akad.pracovníků

 

q

0,175

 

Váha státní podpory VaV

 

g

0,680

 

Váha uplatňovaná pro aktuální rok

 

wr

0,500

 

Disponibilní prostředky

(tis. Kč)

Isv

1044227

 

Rozdělovací formule

 Podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2002 Sb. ze dne 25. září 2002, o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů stanoví poskytovatel podíl vysoké školy na institucionální podpoře specifického výzkumu na všech vysokých školách ve své působnosti.

Vlastní formule

Vlastní formule musí vycházet z platné legislativy a nelze stanovovat další podmínky či použít platnou legislativu pouze na část vyčleněných prostředků.

Vlastní návrh formule vychází ze součinové varianty uvedené dále. Jednotlivé části vzorců respektují

·        kriteria uvedená v nařízení vlády s tím, že mohou být stanoveny váhy určující vliv jednotlivých ukazatelů (tj. absolventů magisterského studia, studentů doktorských studijních programů, profesorů a docentů) (1)

·        možnost stanovit váhu kladenou na osobnostní část a kladenou na finanční část  formule (2)

·         možnost zohlednit výši institucionální podpory specifického výzkumu poskytnuté dané vysoké škole v předcházejícím kalendářním roce v zájmu odstranění vlivu meziročního kolísání hodnot jednotlivých ukazatelů (3)

·        respektuje v možné míře uplatněné výsledky výzkumu a vývoje (4)

 

 

    

 

Qri = cig .[Hiq (si.ws + ai.wa) (1-q)](1-g)

 

Ii = ISV . (wr.Qri + wm. Qmi)                                         wm + wr = 1                            

                                                                                   ws + wa = 1

                                                                                              wp + wd = 1

Legenda :

Ii       je vypočtená výše podpory na specifický výzkum

ISV     disponibilní prostředky ministerstva na podporu specifické činnosti vysokých škol pro rok na který bude dotace poskytována

Qri     je podíl vysoké školy na institucionálních prostředcích pro rok, na který je podpora poskytována,

Qmi   je podíl dané vysoké školy na institucionálních prostředcích získaných v roce, který předchází roku podpory

Ki     je koeficient úspěšnosti uplatnění výsledků

Pi      je přepočtený počet profesorů dané vysoké školy v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Di      je přepočtený počet docentů dané vysoké školy v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Ui      je přepočtený počet akademických pracovníků dané vysoké školy v roce v předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Hi      je parametr charakterizující kvalifikační strukturu dané vysoké školy v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Ai      je počet absolventů magisterských studijních programů dané vysoké školy v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Si      je přepočtený počet studentů v doktorských studijních programech dané školy v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

Gi      výše prostředků získaných danou vysokou školou podle zákona v roce předcházejícím roku poskytnutí podpory,

G3i    výše prostředků získaných danou vysokou školou podle zákona za 3 roky předcházejících roku, který předchází roku poskytnutí podpory,

C3i    výše prostředků získaných danou vysokou školou podle zákona za 3 roky předcházejících roku, který předchází roku poskytnutí podpory, které mají výsledek v RIVu.