Předběžné údaje

Výpočet dotace na specifický výzkum na vysokých školách

vypočtená výše podpory pro rok 2003

zdroj dat

tis. Kč

Vysoká škola

Ii

Akademie múzických umění Praha

2 339

Akademie výtvarných umění Praha

942

Česká zemědělská univerzita Praha

24 650

České vysoké učení technické Praha

155 868

Janáčkova akademie múzických umění Brno

813

Jihočeská univerzita CB

31 749

Masarykova Univerzita Brno

93 700

Mendelova zem.- a lesn. univerzita Brno

33 932

Ostravská univerzita Ostrava

7 098

Slezská univerzita Opava

4 942

Technická Univerzita Liberec

19 578

Univerzita Hradec Králové

1 647

Univerzita J.E.P. Ústí nad Labem

1 987

Univerzita Karlova Praha

286 648

Univerzita Palackého Olomouc

53 120

Univerzita Pardubice

22 608

Univerzita T.Bati Zlín

11 115

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

9 302

Vysoká škola báňská  Ostrava

53 831

Vysoká škola ekonomická Praha

22 048

Vysoká škola chemickotechnologická  Praha

80 650

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha

0

Vysoké učení technické Brno

94 377

Západočeská univerzita Plzeň

31 283

Celkem

1 044 227