Podané žádosti o dotaci na specifický výzkum vysokých škol pro rok 2009:

 

Akademie múzických umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ostravská univerzita v Ostravě

Slezská univerzita v Opavě

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.