Seznam návrhů výzkumných záměrů vyloučených z hodnocení
Uchazeč ID kód Název Důvod vyloučení
Česká republika - Ministerstvo vnitra MSM0000706401 Bezpečnostní výzkum v oblasti rozvoje specifických schopností státu zaměřených na ochranu obyvatelstva při krizových situacích předložen v rozporu s § 4 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb.
Český hydrometeorologický ústav MSM0002069901 Výzkum atmosférických procesů pro zlepšení včasného varování, krizového řízení a pro odhad vlivu klimatické změny předložen v rozporu s § 4 odst. 3 písm. a)  zákona č. 130/2002 Sb.
Český hydrometeorologický ústav MSM0002069902 Výzkum metod zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod předložen v rozporu s § 4 odst. 3 písm. a)  zákona č. 130/2002 Sb.
Český hydrometeorologický ústav MSM0002069903 Zlepšování metod monitorování a modelování kvality ovzduší pro zajištění tvorby podkladů pro přijímání nápravných opatření a potřeby mezinárodního reportingu v ochraně ovzduší předložen v rozporu s § 4 odst. 3 písm. a)  zákona č. 130/2002 Sb.
MATEX PM, s.r.o. MSM2639090601 Nové materiály a pokročilé průmyslové technologie využívající výkonných kontinuálních laserů uchazeč zákonným způsobem neprokázal způsobilost k řešení
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. MSM2678846202 Studium  fyziologických variant výživových zdrojů pro zlepšení nutričních a zdravotních účinků potravin z chovu přežvýkavců návrh nesplňuje požadavek na odbornou způsobilost uchazeče
Výzkumné centrum SELTON s.r.o. MSM2718414501 Zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin a zvyšování kvality a bezpečnosti rostlinných produktů v potravinovém řetězci uchazeč zákonným způsobem neprokázal způsobilost k řešení
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem MSM4455560102 Environmentální aspekty a trvale udržitelný rozvoj v antropogenně silně zatížených oblastech návrh nesplňuje požadavek na odbornou způsobilost uchazeče; nesouhlasí údaje o řešitelském týmu uvedené v textové a tabulkové části návrhu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910030 Výzkum a stanovení komplexních environmenátlních aspektů antropogenních činností - "ENVIPACK" návrh nesplňuje požadavek na odbornou způsobilost uchazeče
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770044 Teorie inteligentních dopravních systémů a zabezpečených procesů návrh nesplňuje požadavek na odbornou způsobilost uchazeče
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770045 Konverze a rehabilitace průmyslových staveb a území v procesu trvale udržitelného rozvoje návrh nesplňuje vylučovací kritérium č. 3.2
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně MSM7088352106 Tacitní znalosti pracovníků pomáhajících a řídicích profesí jako zdroj jejich profesionality návrh nesplňuje požadavek na odbornou způsobilost uchazeče; nesouhlasí údaje o řešitelském týmu uvedené v textové a tabulkové části návrhu